Avslag av ansökan om hel föräldraledighet

Hej! Min man har i början av mars ansökt om hel föräldraledighet för en period som sträcker sig from juni tom augusti. Han har således ansökt om ledigheten mer än två månader i förväg. Nu hänvisar arbetsgivaren till 14 § föräldraledighetslagen och vägrar godkänna ansökan. När vi läser 14 § får vi följande intryck - 1 st anger att arbetstagaren ska ta hänsyn till arbetsgivarens situation om detta är möjligt för arbetstagaren. Någon möjlighet för arbetsgivaren att med stöd av detta stycke neka ledigheten framgår dock inte. 2-3 st tillämpas endast då fråga är om en ansökan om deltidsledighet. Är detta riktigt uppfattat? Hur ska egentligen 14 § läsas och vilka möjligheter ger den för en arbetsgivare att begränsa en arbetstagares föräldraledighet? Om 14 § 1 st ger arbetsgivaren möjlighet att vägra en ansökan om hel föräldraledighet med hänvisning till "påtaglig störning" vad avses då med begreppet påtaglig störning? Kan det förhållandet att arbetsgivaren tvingas anställa vikarier, vilka pg a bl a speciella kompetenskrav kan vara svåra att få tag på, utgöra skäl att vägra hel ledighet? Tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga. Det stämmer att föräldraledighetslagen (https://lagen.nu/1995:584) 14 § 2-3 st endast gäller vid ansökan om deltidsledighet. 14 § 1 st. anger att samråd mellan arbetstagaren och arbetsgivaren ska ske vid ansökan om föräldraledighet. Detta gäller både vid hel ledighet och deltidsledighet. Vidare anger 1 st. att hel ledighet får förläggas av arbetsgivaren så att verksamheten kan fortgå utan påtaglig störning. Detta gäller dock endast om detta kan ske utan olägenhet för arbetstagaren. Enligt förarbetena (se prop. 1994/95:207 s.37 och prop. 2000/01:44 s.47) är tanken att det ska föras en dialog mellan arbetsgivaren och arbetstagaren och att bådas intressen ska beaktas. I arbetstagarens intresse ligger även barnets intresse att ledigheten förläggs på ett sådant sätt att det gagnar barnet bäst. Vad "påtaglig störning" innebär får avgöras i varje enskilt fall. Det är naturligt att bedömningen blir olika mellan exempelvis en mindre och en större arbetsplats, eftersom en stor arbetsplats oftast har större möjligheter att hitta flexibla lösningar. En sådan omständighet att arbetsgivaren måste anställa en vikarie med speciella kompetenskrav skulle kunna innebära en "påtaglig störning" för arbetsgivaren, särskilt eftersom din man vill vara ledig en relativt kort period under sommaren vilket kan innebära extra svårigheter för arbetsgivaren att hitta en vikarie. Som exempel på "olägenhet för arbetstagaren" anger förarbetena situationer där arbetstagaren inte kan erhålla nödvändig barntillsyn. Även här får varje enskilt fall avgöra vad som innebär en olägenhet. En arbetstagare har rätt att vara föräldraledig enligt föräldraledighetslagen 1 §. En arbetsgivare har alltså ingen möjlighet att helt neka föräldraledighet. Möjligheten att förlägga ledigheten på annat sätt än vad arbetstagaren har begärt ska endast ske i undantagsfall. Jag vill understryka att föräldraledighetslagen 2 § 3 st. anger att den närmare tillämpningen av ledighetens förläggning vid hel föräldraledighet kan regleras i kollektivavtal. Om din man är medlem i ett fackförbund är min rekommendation att han tar kontakt med dem för att få hjälp med vad som gäller i just hans fall. Vänliga hälsningar Amanda Harrysson
Amanda HarryssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”