FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 29/02/2012

Föräldraledighet, extrajobb

Hej jag är fastanställd men är just nu mammaledig får man jobba under dagar som man ej tar ut mammadagar ex.helger" till en annnan arbetsgivare? finns det nån lag på att man inte får? tack!

Lawline svarar

Hej, Jag tolkar din fråga som att du antingen vill ha svar på huruvida det är ok att du jobbar extra hos en annan arbetsgivare samtidigt som du är fast anställd, alternativt att du vill ha svar på frågan huruvida det är ok att du jobbar extra samtidigt som du är mammaledig. 1. Är det ok att jobba extra samtidigt som man är fastanställd hos en annan arbetsgivare? Det framgår inte huruvida du är anställd hos en privat eller en offentlig arbetsgivare. För offentligt anställda arbetstagare finns det särskilda regler om bisysslor i lag (1994:260) om offentlig anställning (LOA). 7§ LOA innehåller bestämmelser om bisysslor, här stadgas att en offentligt anställd arbetstagare inte får ha någon anställning eller något uppdrag eller utöva någon verksamhet som kan rubba förtroendet för hans eller någon annan arbetstagares opartiskhet i arbetet eller som kan skada myndighetens anseende. Detta innebär i praktiken att en arbetstagare som är offentligt anställd inte utan vidare kan jobba extra utan att riskera arbetsrättsliga påföljder. För det fall du är offentligt anställd rekommenderar jag att du, för att du ska få ett säkert svar om just ditt extra jobb är ok eller inte, vänder dig till din arbetsgivare och frågar denne. Om du är anställd hos en privat arbetsgivare är inte LOA tillämplig. Även den privata arbetsgivaren har dock rätt att ställa krav på sina arbetstagare och detta gäller även utan stöd i lag. Det är inte ovanligt att det i anställningsavtalet framgår huruvida det är ok att inneha en bisyssla eller inte, eller om man först måste få bisysslan godkänd av arbetsgivaren. I vissa fall kan det även anses illojalt att arbetstagaren innehar en bisyssla vid sidan av sin huvudsakliga anställning. Detta framgår inte av lag utan av den allmänna lojalitetsplikt som arbetsgivaren har gentemot sin arbetsgivare. Den allmänna lojalitetsplikten är en allmän rättsgrundsatts som anses ingå som ett led anställningsavtalet, den gäller således även om detta inte är uttryckligen reglerat i anställningsavtalet. 2. Är det ok att jobba extra samtidigt som man är mammaledig? Om din fråga istället gäller om du kan jobba extra och samtidigt ta ut föräldrapenning blir svaret ett annat. Tanken med föräldrapenningen är att föräldrarna ska kunna få ersättning för att kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta. Det är således inte tänkt att man ska ta ut föräldrapenning och samtidigt jobba. Däremot kan man själv välja att inte ta ut alla föräldrapenningsdagar på en gång utan att dela upp det. Exempelvis, kan man jobba några dagar och då spara några dagar med föräldrapenning. Som jag förstår det får man inte ta ut föräldrapenning de dagar man jobbar, men tar man ut föräldrapenning måndag till fredag kan man jobba lördag till söndag. Jag rekommenderar att du kontaktar försäkringskassan som kan ge dig ett exakt svar på vad som gäller i just ditt fall. Lycka till, Vänligen
Elin SchmidRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000