Påföljdsmöjligheter för konsument avseende fel i vara

Hej, Jag köpte en snowboard för cirka 3 veckor sen och åkte till idre men några kompisar, efter bara några åk i backen så blev det en spricka i min snowboard, så de sista fem dagarma hyrde jag snowboard. Vad kan jag ställe för krav på affären jag köpte min snowboard i ? MvH Johan

Lawline svarar

Hej! Eftersom det verkar vara fråga om köp av lösöre mellan näringsidkare och konsument är konsumentköplagen tillämplig (Konsumentköplagen [KKöpL] 1§). Lagen är semipositiv till konsumentens fördel, varpå det skydd den uppställer följaktligen inte kan avtalas bort (KKöpL 3§). I och med att sprickor uppstått i din snowboard efter kortvarigt och normalt brukande så som jag har förstått det, avviker den från vad du som köpare med fog kunnat förvänta och fel föreligger härav i vara (KKöpL 16§ 2st 3p). En förutsättning är dock att felet funnits redan vid avlämnandet, d.v.s. i ditt fall när köpet ägde rum då du fick varan i din besittning (KKöpL 6 och 20§§). Felet måste sålunda ha sitt ursprung i varans egen beskaffenhet och inte i en onormalt slitsam användning. Då felet visade sig redan inom sex månader från avlämnandet/köpet presumeras, d.v.s. förutsätts det ha förelegat vid denna tidpunkt såvida inte säljaren förmår bevisa något annat (KKöpL 20a§). För att du ska få åberopa det krävs vidare att du reklamerar det inom skälig tid från dess upptäckt. Framför du din reklamation inom två månader anses kravet på skälig tid vara uppfyllt (KKöpL 23§). Vad avser påföljderna har du i första hand rätt att kräva att säljaren avhjälper felet eller vidtar omleverans (KKöpL 26§). Kommer någon av dessa påföljder inte ifråga eller införlivas dem inte inom skälig tid eller utan väsentlig olägenhet för dig som köpare har du rätt att kräva prisavdrag, alternativt häva köpet varvid köpet återgår (KKöpL 28§). För hävning krävs vidare att felet är av väsentlig betydelse för dig, t.ex. att snowboarden skulle vara helt obrukbar till följd av felet (KKöpL 29§). För det fall att du omedelbart kräver prisavdrag eller hävning har säljaren rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet eller företa omleverans, under förutsättning att det kan ske inom skälig tid och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för dig som köpare (KKöpL 27§). Vidare har du oavsett val av påföljd alltid rätt till skadestånd under vissa förutsättningar, vilket med undantag för personskador bl.a. omfattar de utgifter som uppkommit till följd av felet (KKöpL 32§). Hyran av snowboard är härav en typisk post som omfattas av säljarens skadeståndsansvar. Denne kan dock frigöra sig härifrån genom att visa på att felet legat utanför dennes kontrollansvar, d.v.s. om felet har bestått i 1. ett hinder 2. som legat utanför säljarens kontroll 3. som säljaren inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och 4. vars följder säljaren inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit (KKöpL 30§). Under förutsättning att du reklamerar varan i tid, d.v.s. anger dess brister och vilka påföljder du vill ska komma ifråga har du rätt till avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller hävning samt med största sannolikhet också skadestånd för snowboardhyran. Vänligen
Patrik EmbladRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo