Beviskrav i brottmål

2012-02-04 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Hej, Jag har blivit stoppad av en polis som körde om mig på en motorcykel och titade snett i 3 sekunder in i bilen. Han påstår att jag inte hade bilbältet på mig, men det hade jag. Min fru är också vittne till det hela. Han har absolut ingen bevis, men åklagaren väckte ändå ärendet i tingsrätten. Kan åklagaren bevisa något utan någon som helst bevis? Förutom det har jag min fru som vittne.. Tack!!
SVAR
Hej och tack för din fråga.

Det brott som du är misstänkt för är att du inte använt bälte vid färd med personbil vilket medför bötesstraff, förutsatt att det sker med uppsåt eller oaktsamhet (Se 4:10 p. 1 och 14:3 st. 1 p. 1c eller 14:8 trafikförordningen).

Som vid alla brott som lyder under allmänt åtal är det åklagaren som har bevisbördan för att den misstänkte har gjort sig skyldig till brott.

I brottmål uppställs ett högt beviskrav. Det brukar utryckas så att det skall vara ställt utom rimlig tvivel att den misstänkte har begått den gärning som åklagaren gör gällande. Om åklagaren inte lyckas uppnå det höga beviskravet skall den misstänkte frikännas.

När domstolen sedan tar ställning till huruvida den misstänkte skall anses ha gjort sig skyldig till brott skall domstolen väga in allt som förekommit vid huvudförhandlingen. Man talar om domstolens fria bevisvärdering (se 35:1 rättegångsbalken)

Om de omständigheter som du påstår är för handen gör jag bedömningen att du sannolikt inte kommer att fällas till ansvar för brott om polisens utsaga utgör den enda av åklagaren framlagda bevisningen, och förutsatt att du nekar till brottet. Vidare så tillkommer även din frus vittnesmål vilket kommer att tala till din fördel.

Jag ställer mig dock frågande till om det verkligen kan uteslutas att det finns annan bevisning till åklagarens föredel? Kan det t.ex. tänkas att det stått någon annan polis intill vägen i anslutning till något rödljus och som är av samma uppfattning som den polis som stoppade dig? Det framstår onekligen som märkligt att en åklagare väljer att väcka åtal om denne inte anser sig kunna styrka att den misstänkte gjort sig skyldig till brott. Då skall åklagaren nämligen inte väcka åtal. Det skall enligt 23:2 rättegångsbalken föreligga tillräckliga skäl för åtal för att åtal skall väckas.

Med tillräckliga skäl menas att (1) den åtalade gärningen skall vara straffbar och (2) bevisningen för gärningen skall vara så stark att den kan läggas till grund för en fällande dom.

Men för att kort svara på din fråga så torde du inte kunna fällas till ansvar om polismannens utsaga utgör den enda omständigheten som talar för en fällande dom.

Den lagtext som jag hänvisat till hittar du här:

här
här

Hoppas att du fått svar på frågan
.
Med vänliga hälsningar,
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bevis och bevisning (404)
2022-01-24 Varför dömdes inte personen trots att bevis fanns?
2022-01-17 Kan man bli dömd för ett brott om man erkänner efter att domen vunnit laga kraft?
2021-12-16 Bevisbörda vid styrkande av om något är en gåva
2021-12-12 Olagligt / otillbörligt anskaffade bevis

Alla besvarade frågor (98676)