Skadeståndsansvar tillföljd utav säkerhetsbrist i produkt - Produktansvarslagen

FRÅGA
Hej! Jag behöver er hjälp. Då min familj har vart med om en olycka med en kaffebryggare som sprängdes i handen på en person. Lite information om själva händelsen (Denna person i frågan skulle hämta kaffe då han tar tag i kannan och plötsligt sprängs den i handen på honom. Två blodådror sprack och blodet hamnade på golv väggar och tak. Vi åkte till sjukhuset där dem stoppade blödningen och det visade sig att två blodådror och två senor hade blivit avskurna utav glaset på kaffebryggaren. Det blev operation dagen efter för att sätta ihop senorna så att han kan använda handen igen. Nu har han vart sjukskriven i över tre månader. och kommer fortfarande vara det på grund utav att han inte kan röra/använda tummen. han jobbar som byggnadsarbetare och är ej funktionärlig i sitt arbete) Jag har vart i kontakt med Företaget angående ärendet och vi har fört samtalsdialoger samt mailat konversationer. Dock så är vi inte nöjda med deras beslut om hur ärendet avslutades så jag har istället tagit ärendet i mina egna händer. Jag har pratat med konsumentverket som tycker jag skall ta ärendet vidare genom att använda Sveriges lagar vad vi som konsumenter har rätt till. Jag har letat efter information men det känns inte tillräckligt. för att underlätta ert ärende så kommer jag bifoga vad företaget skrev till mig i deras slutliga mail angående produkten: Det är dock väldigt olyckligt att kaffebryggaren inte kunnat återfås, eftersom vi nu inte kan göra en fullständig utredning av orsaken. Huvudkontoret meddelar dock att det som troligtvis har hänt, är att en liten osynlig spricka uppstått i glaset, som sedan fått glaset att krossas från den lätta stöten när den tagits ur hållaren. Eftersom detta inte kan undersökas är det dock väldigt svårt att bevisa den exakta orsaken till detta. Vi slängde iväg bryggaren då vi inte ville se röken av den eftersom den orsakat en stor skada för personen i frågan. Hur skall jag kunna föra min talan vidare och vart/hur skall jag referera till då jag skall maila iväg ärendet igen till företaget? Obs deras ersättning för denna skadan var en dvd spelare. Det är inte okej att ersätta en personskada med en dvd spelare vilket nu har triggat igång mig att föra detta vidare. Vill ni ha mer information så är det bara att slå en signal så berättar jag gärna mer detaljerat vad jag tänker angående ärendet. Hjälp!? Tack på förhand MVH Malin Backner
SVAR
Hej!

I detta fall kan följande till att börja med konstateras.
En kaffebryggare, eller i vart fall en medföljande glaskanna, har med stor sannolikhet varit behäftad med ett fel, vilket i det här fallet fått en olycklig konsekvens i form av en personskada.

Situationen köp av lös sak som en näringsidkare säljer till en konsument faller normalt under Konsumentköplagen (1990:932), här. Denna lag behandlar däremot inte fall av personskador, utan istället aktualiseras Produktansvarslagen (1992:18), här. Enligt 1 § Produktansvarslagen gäller att skadestånd enligt lagen betalas för personskada som en produkt har orsakat på grund av en säkerhetsbrist.

Med en +produkt+ avses i lagen +lösa saker+, se 2 § Produktansvarslagen. Den glaskanna som har spruckit och orsakat personskadan, omfattas i det här fallet utav begreppet +produkt+ i lagens mening. Med en +säkerhetsbrist+ i en produkt, avses i lagens mening en produkt som inte är så säker som skäligen kan förväntas. Säkerheten skall bedömas med hänsyn till hur produkten kunnat förutses bli använd och hur den har marknadsförts samt med hänsyn till bruksanvisningar, tidpunkt då produkten satts i omlopp och övriga omständigheter, se 3 § Produktansvarslagen. Skadeståndsskyldig enligt lagen är i första hand den som tillverkat, frambringat eller insamlat den skadegörande produkten, se 6 § Produktansvarslagen.

Utgångspunkten för skadeståndsansvar följer av 2 kap. 1 § Skadeståndslagen, här. "Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan.". Av detta följer att (1) man ska ha vållat en skada, (2) man ska haft uppsåt eller handlat vårdslöst (culpöst) och (3) skadan ska vara på person eller sak. Detta innebär i vanliga fall att, för att en part ska vara skadeståndskyldig för en skada, krävs det att denne har handlat uppsåtligen eller vårdslöst. Detta gäller däremot inte vid skadeståndsansvar i enlighet med Produktansvarslagen, då detta ansvar är +strikt+. En näringsidkare som har tillverkat en produkt som är behäftad med en säkerhetsbrist, vilken orsakar en personskada, är alltså skadeståndsansvarig oavsett om han har handlat uppsåtligen alt. vårdslöst eller inte.

Vad gäller skadeståndets bestämmande, regleras i 5 kap. 1 § Skadeståndslagen följande:

+5 kap. 1 §+ Skadestånd till den som har tillfogats personskada omfattar ersättning för
1. sjukvårdskostnad och andra kostnader för den skadelidande, inbegripet skälig kompensation till den som står den skadelidande särskilt nära,
2. inkomstförlust,
3. fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) eller av bestående art (lyte eller annat stadigvarande men) samt särskilda olägenheter till följd av skadan.
Ersättning för inkomstförlust motsvarar skillnaden mellan den inkomst som den skadelidande skulle ha kunnat uppbära, om han icke hade skadats, och den inkomst som han trots skadan har eller borde ha uppnått eller som han kan beräknas komma att uppnå genom sådant arbete som motsvarar hans krafter och färdigheter och som rimligen kan begäras av honom med hänsyn till tidigare utbildning och verksamhet, omskolning eller annan liknande åtgärd samt ålder, bosättningsförhållanden och därmed jämförliga omständigheter.

För bestämmande av ersättning för fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) eller av bestående art (lyte eller annat stadigvarande men) används Trafikskadenämndens ersättningstabeller, http://www.trafikskadenamnden.se/Ersattningstabeller/.

Hur du bör gå vidare i det här fallet kan jag inte uttala mig om, men då det inte är helt osannolikt att det har förelegat en säkerhetsbrist i kaffebryggaren och tillverkaren därmed ska vara strikt skadeståndsansvarig enligt Produktansvarslagen, skulle jag ge dig rådet att kontakta en advokat för vidare konsultation och som kan hjälpa dig skriva en stämningsansökan mot tillverkaren om inte de vill tillerkänna dig annan ersättning än en DVD-spelare. Det går dock inte att utesluta att det kan uppstå en svår bevisfråga, huruvida det har förelegat en säkerhetsbrist i glaskannan.

Jag är ledsen att jag inte kan hjälpa dig mera, men jag hoppas att du finner någorlunda hjälpledning i mitt svar.

Stefan Fagerbring
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hur kräver man skadestånd? (223)
2022-01-26 Vad gör man om ens hund blivit biten av en annan hund?
2021-09-26 Hur kräver man ersättning för en misslyckad plastikoperation?
2021-09-17 Hur får man skadeståndsersättning som målsägande?
2021-09-10 Hur får man skadeståndsersättning som målsägande?

Alla besvarade frågor (98676)