Ersättning vid skada i vården

FRÅGA
Hej, För snart 10 år sedan opererades jag pga gråstarr och under operation fick jag bestående skada . ( nerven var skadad)Har jag rätt till nån ersättning och vem ska ja vända mig till. Tack.
SVAR
Hej.

Tack för din fråga. Du kan ha rätt till ersättning enligt Patientskadelagen. Denna lag innehåller en skyldighet för vårdgivare att ha försäkring som täcker sådana skador (1 och 12-14 §§). Du kan få ersättning förutsatt att till exempel skadan var möjlig att undvika, sjukvårdsutrustningen varit felaktig eller använts på ett felaktigt sätt, om du fått fel diagnos, om du blivit infekterad i samband med vården, om du skadats i ett olycksfall eller om läkaren ordinerat fel medicin (6 §).

Ingen ersättning ges enligt denna lag enbart på grund av att önskat resultat med vården inte uppnåtts eller att en komplikation som inte gått att undvika inträffat. Det finns alltid en risk för komplikationer och det är enbart när dessa kunnat undvikas som ersättning enligt Patientskadelagen blir aktuell. Det blir heller inte fråga om ersättning för skador som uppstått när någon behandlats för ett akut livshotande tillstånd, vid biverkningar av läkemedel, vid infektioner som varit möjliga att förutspå eller vid skador som patienten fått vid behandling av en mycket allvarlig sjukdom (7 §).

I Patientskadelagen finns även en preskriptionsregel (23 §). Denna regel innebär att den drabbade mister sin rätt att eventuellt få ersättning om skadan inte anmäls inom tre år efter det att personen ifråga fick kännedom om att anspråket kunde göras gällande eller inom tio år efter det att skadan inträffade. Detta innebär för dig att om du vetat om i mer än tre år att du drabbats av denna skada har preskriptionstiden löpt ut. Om inte måste du anmäla den innan det i vart fall har gått tio år sedan skadan inträffade.

Utan några medicinska kunskaper är det svårt för mig att veta om din skada är en komplikation av operationen som inte var möjlig att undvika, det vill säga var en risk som togs med i beräkningen när det bestämdes om operationen skulle genomföras eller ej. Av naturliga skäl måste sjukvården kunna ta vissa risker för att behandla patienter på bästa sätt utan att för den sakens skull riskera att bli skadeståndsansvariga. Det är alltså främst när fel har begåtts som ersättning av detta slag blir aktuell. Till exempel om läkaren som opererade dig använde sig av felaktig utrustning eller din skada hade kunnat undvikas. För det fall att det är fråga om en skada som hade kunnat undvikas och att du således är berättigad till skadestånd enligt Patientskadelagen gäller att preskriptionstiden ovan inte löpt ut, dvs. att det gått mer än tre år sedan du fick reda på skadan eller att det gått tio år sedan skadan inträffade.

För att göra en skadeanmälan skall du fylla i en skadeanmälningsblankett (länk till skadeanmälningsblankett: http://www.patientforsakring.se/resurser/dokument/blanketter/skadeanmalan.pdf)

Om din vårdgivare är ansluten till landstinget skall du skicka skadeanmälningsblanketten till följande adress:

Patientförsäkringen LÖF
Box 17830
118 94 Stockholm

För det fall att det är fråga om en privat vårdgivare skall blanketten skickas till vårdgivarens försäkringsbolag. Om vårdgivaren inte har någon försäkring skall du skicka din skadeanmälningsblankett till följande adress:

Patientförsäkringsföreningen
Box 24127
104 51 Stockholm

Du får sedan besked i ärendet skriftligt på posten. Om du inte är nöjd kan du vända dig till patientskadenämnden eller begära en prövning i domstol.

Det finns även en möjlighet att begära prövning enligt de allmänna skadeståndsreglerna i Skadeståndslagen (se 18 § Patientskadelagen).

Återkom gärna om du har följdfrågor och lycka till!

Länk till Patientskadelagen: här
Länk till Skadeståndslagen: här


Vänliga hälsningar,
Sofia Linder
Sofia Linder
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hälso- och sjukvård (274)
2021-05-03 Var kan man anmäla en läkare?
2021-05-03 Vad kan jag göra om det står fel i min journal?
2021-04-30 Ärr efter operation, fråga om ersättning.
2021-04-30 Felaktiga uppgifter i patientjournalen och falsk tillvitelse

Alla besvarade frågor (92315)