FrågaSTRAFFRÄTTBrott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB26/01/2012

Nödvärn och återupptagande av nedlagd förundersökning

Hej! Jag har en kompis som för ett tag sedan blev misshandlad. Det hände på så vis att en man i fyrtioårsåldern först förföljde min kompis, som vi kan kalla Ivar, och uppträdde hotfullt mot honom. När Ivar försöker gå därifrån fortsätter mannen förfölja honom och höjer knytnävarna. Ivar tolkar det som att han är på väg att bli slagen och riktar ett snabbt slag mot mannens ansikte och går sedan därifrån. Mannen kommer efter några minuter ifatt Ivar igen, fäller honom och sparkar och slår honom under tiden han ligger ner. Ivar får ett antal skador som dokumenteras av polis och läkare. Fallet läggs ned i brist på bevis och Ivar vill inte göra något mer åt saken då han är rädd att själv bli åtalad för misshandel, eftersom han slog första slaget. Min fråga är: Finns det någon risk att Ivar blir åtalad och döms för fängelse efter vad som framkommit i den här historien? Själv tycker jag att Ivars slag mot mannen borde klassas som nödvärn. Min andra fråga är: Är det möjligt för polismyndigheten att ta upp fallet igen på Ivars begäran?

Lawline svarar

Hej, Tack för din fråga. Vad inledningsvis gäller frågan om din vän riskerar att själv riskera åtal kan följande sägas. Enligt 3 kap. 5 § Brottsbalken (BrB) döms den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta för misshandel till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader. I detta fall har din vän slagit ett slag i sin förföljares ansikte, vilket skulle kunna utgöra misshandel och skulle kunna föranleda ett fängelsestraff. Om din vän inte under de senaste åren fällts för annat brott ter sig dock en icke-frihetsberövande påföljd eller böter som en mer sannolik påföljd. Som du påpekat kan emellertid diskuteras om din väns slag utgjorde nödvärn och därför medför straffrihet. I 24 kap. 1 § BrB anges att en gärning som någon begår i nödvärn utgör brott endast om den med hänsyn till brottets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarlig. Rätt till nödvärn föreligger bland annat mot ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp mot person eller egendom. I detta fall har din vän uppfattat det som att hans förföljare stod i färd att attackera honom och han har därför riktat ett snabbt slag mot mannen. Ett snabbt slag torde inte i den situationen vara att anse som uppenbart oförsvarligt och straffrihet på grund av nödvärn skulle kunna föreligga. Beträffande din fråga om återupptagande av den nedlagda förundersökningen gäller att den kan tas upp om nya bevis framkommer. Din vän kan också begära överprövning av åklagarens beslut att lägga ned förundersökningen. Med vänlig hälsning,
Lawline RådgivareRådgivare