Nära anhörig som ombud/biträde i rättegång

Modern har stämt mig och vill ha vårdnaden om barnen. Kan jag välja en nära anhörig som ombud/biträde, istället för en advokat? Finns det en lag för detta?

Lawline svarar

Hej, Bestämmelserna om ombud hittar du i rättegångsbalkens (RB) 12 kap. när det rör sig om tvistemål. I kapitlets 2 § föreskrivs att såsom ombud inte får brukas annan än den som rätten med hänsyn till redbarhet, insikter och tidigare verksamhet finner lämplig att vara ombud i målet. Anses föreslaget ombud inte uppfylla dessa kriterier kan domstolen avvisa förslaget. Med redbarhet menas att personen, som ska utses till ombud, inte själv exempelvis har dömts för någon grövre brottslighet. Med insikt avses både juridiska insikter och insikter i det specifika målet. Ombudet bör alltså ha någon form av juridisk kunskap. Och med tidigare erfarenhet menas erfarenhet inom domstolsväsendet och annan erfarenhet som kan vara av betydelse i målet. Således kan inte vem som helst vara ombud i en rättegång. Dock finns inget advokat- eller juristtvång i någon instans. När domstolen bedömer det föreslagna ombudets kvalifikationer tas hänsyn till målets beskaffenhet – högre krav ställs för de högre instanserna. Utöver ovan nämnda krav krävs, enligt RB 12 kap. 2 §, att ombudet behärskar svenska språket. Ombudet får heller inte vara underårig eller stå under förvaltarskap enligt föräldrabalken. Inte heller får denne vara satt i konkurs. Uppfyller din nära anhöriga dessa krav är denne ett godkänt ombud i tvistemålet. Samma kvalifikationskrav gäller för ett rättegångsbiträde, enligt RB 12 kap. 22 §. Rättegångsbalken hittar du här: https://lagen.nu/1942:740 Med vänlig hälsning Elin Sjörén
Elin SjörénRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Parter i rättegången? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo