FrågaOFFENTLIG RÄTTMyndigheter14/01/2012

Lex Sarah - nya bestämmelser den 1 juli 2011

Hej, Vad är det för skillnader mellan nya och gamla Lex Sarah regler och vilka betydelser för dessa?

Lawline svarar

Hej, den 1 juli 2011 trädde nya bestämmelser om lex Sarah i socialtjänstlagen (2001:453), SoL, och i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, i kraft. För de verksamheter som omfattades av tidigare gällande bestämmelser om lex Sarah, nämligen omsorger om äldre personer och personer med funktionshinder enligt SoL och verksamheter enligt LSS, kom de nya bestämmelserna att medföra omfattande förändringar. De nya bestämmelserna om lex Sarah fick även ett större tillämpningsområde och ska numera tillämpas inom hela socialtjänsten samt i verksamhet vid Statens institutionsstyrelse. Förändringarna kan sammanfattas enligt följande: - De nya bestämmelserna i SoL omfattar numera, förutom i omsorger om äldre personer och personer med funktionshinder, även individ- och familjeomsorg inklusive verksamhet inom familjerättens område. Utvidgningen innebar att bestämmelserna om lex Sarah även ska tillämpas i verksamheter enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU och lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM. - Lex Sarah bestämmelserna har numera samma utformning i SoL och LSS. - Lex Sarah har efter lagändringen getts en utformning som liknar motsvarande bestämmelser i patientsäkerhetslagen (2010:659) om hälso- och sjukvårdspersonalens skyldighet att rapportera vårdskador och vårdgivarens skyldighet att anmäla allvarliga vårdskador (lex Maria). Det finns dock fortfarande skillnader mellan lex Sarah och lex Maria. - Anställda m.fl. som fullgör uppgifter inom socialtjänsten och i verksamhet enligt LSS är enligt de nya Lex Sarah bestämmelserna skyldiga att rapportera missförhållanden och risker för missförhållanden. Rapporten ska lämnas till den som bedriver en verksamhet, dvs. till – nämnden i en kommunal verksamhet, – ledningen vid Statens institutionsstyrelse – huvudmannen för en yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet (bolag, stiftelse, kooperativ eller förening). De som ska ta emot rapporter om missförhållanden eller risker för missförhållanden kommer att vara skyldiga att informera anställda m.fl. om rapporteringsskyldigheten. - Skyldigheten att utreda och dokumentera samt avhjälpa och undanröja ett missförhållande eller risk för ett missförhållande har numera lagreglerats. - Om utredningen visar att det var ett allvarligt missförhållande eller risk för ett allvarligt missförhållande ska den som bedriver verksamheten anmäla det till Socialstyrelsen. Det gäller oavsett om det allvarliga missförhållandet har avhjälpts eller inte. Mitt svar bygger i huvudsak på regeringens propositionen 2009/10:131 Lex Sarah och socialtjänsten – förslag till vissa förändringar samt Socialstyrelsens meddelandeblad. Propositionen finns tillgänglig på regeringens hemsida för både nedladdning och beställning. Med vänliga hälsningar,
Carin AnnerénRådgivare
Hittade du inte det du sökte?