Beräkning av anställningstid

Hwej, Jag undrar över beräkning av arbetstid när det gäller behovsanställda (dvs allmänn visstid där varje dag är en ny anställning) jämfört med vikarier. Min egen tolkning är att när det gäller sk behovsanställnign så räknar man helt enkelt antalet arbetade dagar medna när det gäller alla former av vikariat etc (alltså anställningar där man haft kontrakterad tid enligt ett schema) så räknar man samtliga kalenderdagar under anställningstiden som anställd tid. Detta kan ju ge oerhört olika resultat när man beräknar arbetstiden, t ex för en person som bara arbetar varannan helg men är schemalagda på det enligt ett kontrakt (14 dagars anställning jmff med två). Frågan gäller såklart inför beräkning av arbetad tid enligt LAS.

Lawline svarar

Hej, Både vad gäller allmän visstidsanställning och anställning för viss tid på grund av vikariat, gäller enligt anställningsskyddslagen att en arbetstagare som anställningstid i princip får tillgodoräkna sig varje dag som det har förelegat ett anställningsförhållande mellan honom och arbetsgivaren. Det har ingen betydelse om arbetet har utförts på hel- eller deltid. Det finns en typ av anställning där varje tillfälle arbetstagaren utför arbete ses som en ny anställning. Den anställningsformen kallas för intermittent anställning. Vid denna typ av anställning räknas endast de dagarna som den anställde utför arbete som anställningstid. När man avgör om det är en intermittent anställning eller inte har det stor betydelse ifall arbetstagaren har rätt att avstå från att arbeta. Har arbetstagaren rätt att tacka nej till ett arbetstillfälle anses det som att ingen fortlöpande arbetsskyldighet föreligger och att det därför kan vara fråga om en intermittent anställning. I 3 § anställningsskyddslagen finns det fler regler om hur man ska beräkna anställningstid. Av den paragrafen framgår också för vilka andra bestämmelser i anställningsskyddslagen beräkning av anställningstid har betydelse, se https://lagen.nu/1982:80#P3S1. Med vänlig hälsning
Linus ÖrnulfRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”