Oorganiserad arbetstagares rätt vid lönerevision

Är det riktigt att arbetsgivaren kan besluta att anställda som inte är fackligt anslutna (oorganiserade) inte har rätt till löneförhandling i samband med den allmäna lönerevisionen? Är det vidare riktigt att man från fackföreningarnas håll får ge organiserad personal dubbel löneökning jämfört med oorganiserad personal?

Lawline svarar

Hej, Första frågan Det finns ingen lagregel som ger oorganiserade arbetstagare någon rätt att löneförhandla med arbetsgivaren eller att i övrigt erhålla någon bestämd lön. Dessa frågor får regleras med utgångspunkt i anställningsavtalet och/eller tillämpat kollektivavtal. Andra frågan Den fackliga organisationen förhandlar för sina medlemmar. Det finns ingen lagregel som hindrar facket från att försöka förhandla fram högre löner till sina medlemmar än vad arbetsgivaren ger oorganiserade arbetstagare. En lönerevision fungerar ofta så att det lokala facket eller de enskilda fackmedlemmarna på arbetsplatsen, löneförhandlar med arbetsgivaren efter riktlinjer som centrala parter på arbetsmarknaden har kommit överens om i kollektivavtal. I dessa fall har inte en oorganiserad arbetstagare någon rätt till viss lön med hänvisning till vad de fackligt anslutna arbetstagarna och arbetsgivaren har kommit överens om. Men om det är så att kollektivavtalet som lönerevisionen bygger på garanterar alla arbetstagare en generell löneökning och en oorganiserad arbetstagares anställningsavtal inte föreskriver något annat, har den oorganiserade arbetstagaren rätt till den generella löneökningen. Man talar då om att kollektivavtalet har en utfyllande verkan. Inom staten förhåller det sig lite annorlunda. En myndighet som är bunden av kollektivavtal ska inom det yrkesområde kollektivavtalet avser tillämpa det på samtliga arbetstagare, se 7 § förordning om statliga kollektivavtal, https://lagen.nu/1976:1021#P7S1. Med vänlig hälsning
Linus ÖrnulfRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”