Uppsägning trots långvarig anställning?

Hejsan. Har en fråga angående varsling p.g.a. arbetsbrist. Om ett företag måste minska personalstyrkan p.g.a dålig lönsamhet och är med i kollektivavtalet. Kan då en person sägas upp om denne har arbetat på företaget under 30 år inom en avdelning?

Lawline svarar

Hej, Tack för din fråga! När arbetstagare sägs upp på grund av arbetsbrist ska turordningsregler följas. Huvudregeln sammanfattas av det kända uttrycket ”sist in, först ut”. Bestämmelserna finns i 22§ LAS (https://lagen.nu/1982:80#P22) där det dock stadgas att innan turordningen fastställs får en arbetsgivare med högst tio arbetstagare undanta högst två arbetstagare som enligt arbetsgivarens bedömning är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. Vid beräkningen av antalet arbetstagare hos arbetsgivaren bortses från följande personer: 1. arbetstagare som med hänsyn till arbetsuppgifter och anställningsvillkor får anses ha företagsledande eller därmed jämförlig ställning, 2. arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj, 3. arbetstagare som är anställda för arbete i arbetsgivarens hushåll, 4. arbetstagare som är anställda med särskilt anställningsstöd, i skyddat arbete eller i utvecklingsanställning. Har arbetsgivaren flera driftsenheter, så fastställs en turordning för varje enhet för sig. Om personen som arbetat 30 år på företaget kan sägas upp beror alltså på hur stort företaget är och om arbetstagaren har rätt att undanta någon anställd från uppsägning. Men huvudregeln är som nämnt att arbetstagare med längre anställningstid har företräde framför de med kortare anställningstid till fortsatt anställning. Mvh
Pernilla SkoglösaRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Anställningsformer? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo