Skadestånd på grund av ojämn väg

Hej! Jag kom gående i stan på en trottoar som består av plattor, dessa ligger väldigt ojämt så de är mycket lätta att snubbla på. Jag snubblade på en platta och ramlade och gjorde mig illa i fotleden. Jag skadade även ledbandet, stukade tummen och fick skrubbsår. Jag fick söka upp läkare med resultat att jag får gå på kryckor i 3 veckor, sedan blir det sjukgymnast. Jag undrar nu om det inte är kommunens skyldighet att ersätta mig för dessa skador och vad kan jag begära? Jag är egen företagare och jag kör mycket bil och träffar kunder. Jag skulle på möte i Stockholm (40 mil) och kan nu inte köra bil vilket kan medföra att jag kanske förlorar detta jobbet som mötet skulle handla om. Vad har jag för rätt till skadestånd från kommunen? Enligt dem verkar det som att de endast vill ersätta mig för sjukhusutläggen och sjukhusgymnasten? Tacksam för svar

Lawline svarar

Hej! Skadestånd regleras i Skadeståndslag (1972:207) (SkL) (https://lagen.nu/1972:207). Din skada är en personskada och för att du ska kunna kräva skadestånd för skadan krävs det att någon har vållat skadan med uppsåt eller av vårdslöshet, se 2 kap. 1 § SkL. För att skadeståndsansvar ska föreligga krävs normalt att någon har vidtagit en aktiv handling som orsakar en skada. I vissa fall föreligger dock en plikt att handla och uppfyller inte den handlingsskyldige sin plikt kan detta ge upphov till skadeståndsansvar. Av givna förutsättningar finns inget som tyder på att kommunen orsakat skadorna avsiktligt och har därmed inte agerat uppsåtligen. Det återstår då att avgöra om deras agerande kan anses vara vårdslöst. I detta fall torde kommunen ha en skyldighet vidta åtgärder som hindrar att någon skadar sig på förevarande sätt. Hur omfattande dessa skadeförebyggande åtgärder bör vara blir beroende av en avvägning mellan å ena sidan skaderiskernas art och omfattning och å andra sidan de kostnader och andra olägenheter som är förenade med de åtgärder som kan vara aktuella. Skaderiskerna får värderas med hänsyn till såväl hur stor risken för att olycksfall över huvud taget skall inträffa bedöms vara som hur omfattande skadeverkningar ett inträffat skadefall kan befaras medföra. Utifrån informationen i frågan är det mycket som talar för att det kan föreligga ett skadeståndsansvar. Skulle kommunen anses ha förfarit vårdslöst finner du i 5 kap. 1 § SkL de poster du kan få ersättning för. I korthet innebär detta att du kan få ersättning för eventuella sjukvårdskostnader, inkomstförlust på grund av sjukskrivningen och eventuellt tillfälligt lidande, samt bestående men av olyckan. Du har även möjlighet att få ersättning för alla skador på kläder och dylikt, se 5 kap. 7 § SkL. Det kan vara svårt att förutsäga hur utfallet i en eventuell rättegång skulle bli och en process kan bli både dyr och komma att dra ut på tiden. Därför råder jag dig i första hand att undersöka om du kan få dina skador ersatta genom någon försäkring. Med vänlig hälsning, Emil Görrel
Emil GörrelRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadestånd på grund av fel på väg etc.? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000