Skadestånd på grund av ojämn väg

FRÅGA
Hej! Jag kom gående i stan på en trottoar som består av plattor, dessa ligger väldigt ojämt så de är mycket lätta att snubbla på. Jag snubblade på en platta och ramlade och gjorde mig illa i fotleden. Jag skadade även ledbandet, stukade tummen och fick skrubbsår. Jag fick söka upp läkare med resultat att jag får gå på kryckor i 3 veckor, sedan blir det sjukgymnast. Jag undrar nu om det inte är kommunens skyldighet att ersätta mig för dessa skador och vad kan jag begära? Jag är egen företagare och jag kör mycket bil och träffar kunder. Jag skulle på möte i Stockholm (40 mil) och kan nu inte köra bil vilket kan medföra att jag kanske förlorar detta jobbet som mötet skulle handla om. Vad har jag för rätt till skadestånd från kommunen? Enligt dem verkar det som att de endast vill ersätta mig för sjukhusutläggen och sjukhusgymnasten? Tacksam för svar
SVAR
Hej!

Skadestånd regleras i Skadeståndslag (1972:207) (SkL) (här).

Din skada är en personskada och för att du ska kunna kräva skadestånd för skadan krävs det att någon har vållat skadan med uppsåt eller av vårdslöshet, se 2 kap. 1 § SkL.

För att skadeståndsansvar ska föreligga krävs normalt att någon har vidtagit en aktiv handling som orsakar en skada. I vissa fall föreligger dock en plikt att handla och uppfyller inte den handlingsskyldige sin plikt kan detta ge upphov till skadeståndsansvar. Av givna förutsättningar finns inget som tyder på att kommunen orsakat skadorna avsiktligt och har därmed inte agerat uppsåtligen. Det återstår då att avgöra om deras agerande kan anses vara vårdslöst.

I detta fall torde kommunen ha en skyldighet vidta åtgärder som hindrar att någon skadar sig på förevarande sätt. Hur omfattande dessa skadeförebyggande åtgärder bör vara blir beroende av en avvägning mellan å ena sidan skaderiskernas art och omfattning och å andra sidan de kostnader och andra olägenheter som är förenade med de åtgärder som kan vara aktuella. Skaderiskerna får värderas med hänsyn till såväl hur stor risken för att olycksfall över huvud taget skall inträffa bedöms vara som hur omfattande skadeverkningar ett inträffat skadefall kan befaras medföra. Utifrån informationen i frågan är det mycket som talar för att det kan föreligga ett skadeståndsansvar.

Skulle kommunen anses ha förfarit vårdslöst finner du i 5 kap. 1 § SkL de poster du kan få ersättning för. I korthet innebär detta att du kan få ersättning för eventuella sjukvårdskostnader, inkomstförlust på grund av sjukskrivningen och eventuellt tillfälligt lidande, samt bestående men av olyckan. Du har även möjlighet att få ersättning för alla skador på kläder och dylikt, se 5 kap. 7 § SkL.

Det kan vara svårt att förutsäga hur utfallet i en eventuell rättegång skulle bli och en process kan bli både dyr och komma att dra ut på tiden. Därför råder jag dig i första hand att undersöka om du kan få dina skador ersatta genom någon försäkring.

Med vänlig hälsning,
Emil Görrel

Emil Görrel
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd på grund av fel på väg etc. (57)
2021-08-09 Ersättning för olycka med för lågt uppsatt vägmärke?
2021-04-19 Halkar på kommunens mark, skadestånd?
2021-02-26 Skada till följd av halka.
2021-01-15 Ersättning om man halkat utanför fastighet

Alla besvarade frågor (97307)