FrågaSTRAFFRÄTTSkadegörelsebrott, 12 kap. BrB27/09/2006

Ersättning för skada på utlånad egendom.

Jag har en kompis som lånade min digitala videokamera och hade sönder den. Kameran är 4 år gammal och kostade 12000 kr.

Nu har denna "kompis" blivit väldigt svår att få tag på, och svarar varken i telefon eller öppnar dörren.

Kameran kostar 7500 kr att reparera. Hur ska man göra?

Kan man göra något?

Lawline svarar

Du har hamnat i en knepig situation eftersom din s k kompis inte verkar vilja erkänna sitt ansvar.Till att börja med kan man konstatera att han/hon rent rättsligt är ansvarig för skadan på kameran.För det första enligt skadeståndslagens 2 kap 1 § som stadgar att den som av uppsåt eller oaktsamhet vållar personskada eller sakskada ska ersätta skadan. (Ansvar enligt skadeståndslagen förutsätter alltså att din kompis gjorde sönder kameran med flit eller att skadan uppkom för att han hanterade den på ett oaktsamt sätt.)För det andra är han/hon, oavsett vållande eller oaktsamhet ansvarig enligt Handelsbalkens 11 kap 1 §. Bestämmelsens lydelse är tämligen ålderdomlig men innebär att den som lånat någonting av en annan person har ansvar för att denne återfår sin egendom i ursprungligt gott skick.Vad du kan göra:Enligt 1 § Lagen om betalningsföreläggande och handräckning får yrkande om att någon skall åläggas att fullgöra en förpliktelse prövas av kronofogdemyndigheten.I ditt fall torde det röra sig om en sk särskild handräckning som regleras i 4 §. I 9-10 §§ anges att ansökan till kronofogdemyndigheten ska vara skriftlig och innehålla sökandens yrkande samt grunden för det.Aktuell lagtext hittar du http://lagen.nu/1990:746 .För mer detaljerad information om vad som gäller i din situation råder jag dig att vända dig direkt till kronofogdemyndigheten.

Sara EdströmRådgivare
Hittade du inte det du sökte?