Giftemål på kuba

Jag är gift med en kubanska, numera svensk medborgare. Vi gifte oss borgerligt på Kuba, registrerade äktenskapet och ett äktenskapsförord i Sverige. Vi har inga barn. Vad gäller vid skilsmässa? Var skiljer vi oss? Gäller äktenskapsförordet?

Lawline svarar

Hej, Tack för din fråga. Frågan om vilket lands lag och domstol som skall tillämpas vid äktenskapskillnad (skilsmässa) av ett internationellt ingånget äktenskap avgörs utifrån de inblandade staternas inbördes internationellt privaträttsliga lagstiftning. För äktenskap ingånga inom EU gäller särskilda regler som avser att harmonisera EU-medlemsländernas internationella privaträtt. Då det i ditt fall rör sig om ett äktenskap ingånget utanför EU är det det landets internationella privaträtt som måste undersökas i förhållande till den svenska internationella privaträtten. Huruvida ert äktenskap kan upplösas av en svensk domstol avgörs utifrån svensk internationell privaträtt,Lagen om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap. Enligt 3 kap 2 § 1 p. är svensk domstol behörig att ta upp frågan om äktenskapsskillnad om båda makarna är svenska medborgare, https://lagen.nu/1904:26_s.1#K3P3S1. Enligt 3 kap 4 § 1 st. är det svensk lag som är tillämplig om inte något av undantagen i 2, 3 st är tillämpliga, https://lagen.nu/1904:26_s.1#K3P4S1. Det är alltså inte så att det finns en överstatlig regel som avgör vilket lands domstol som är behörig att avgöra frågan om en äktenskapsskillnad. Båda berörda länderna kan alltså ha en lagstiftning som säger att de är behöriga. Ni som makar har därmed en möjlighet att vända er till det land ni anser lämpligast. Angående ert äktenskapsförord tolkar jag din fråga som att ni ingick äktenskapsförordet i Sverige. Regler om äktenskapsförord och dess giltighet finner man i Äktenskapsbalken 7 kap. 3 §, https://lagen.nu/1987:230#K7P3S1. Enligt 3 § 2, 3 st är ett äktenskapsförord giltigt förutsatt att det är skriftligt, har undertecknats av båda makar samt registrerats vid domstol. Regler om skilsmässa hittar ni i Äktenskapsbalken 5 kap, https://lagen.nu/1987:230#K5P1S1 Vid skilsmässa har ni rätt till hälften av varandras giftorättsgods. Vad som ingår i ert giftorättsgods är allt som inte är enskild egendom, se 7 kap 1,2 §§ https://lagen.nu/1987:230#K7P1S1 Skulle ni alltså skilja er lägger ni samman ert giftorättsgods vid en bodelning och delar det på hälften. Ni får varsin hälft. Hoppas att detta gav dig svar på dina frågor. Bästa hälsningar Martina
Martina BlombergRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”