En ordningsvakts befogenheter, beslag av mobiltelefon m.m.

FRÅGA
Har jag som ordningsvakt rätt att beslagta en en mobiltelefon från någon jag frihetsberövat enl LOB, PL13 el RB 24:7 i syfte att denne inte skall t.ex. kunna kalla på förstärkning/fritagningshjälp från sina kompisar.
SVAR
Hej och tack för din fråga!En ordningsvakt har idag ett antal uppgifter av polisiär natur. Som du själv skriver har du som ordningsvakt exempelvis: 1) möjlighet att avvisa, avlägsna eller omhänderta en person med stöd av 13 § polislagen (Pl)2) möjlighet att omhänderta någon på grund av berusning med stöd av 1 och 10 §§ lagen om omhändertagande av berusade personer m.m. (LOB)3) möjlighet att gripa en person enligt 24 kap. 7 § rättegångsbalken (RB)4) en ordningsvakt har dessutom befogenhet att verkställa en kroppsvisitation i samband med frihetsberövande eller avlägsnande enligt 19 och 29 §§ Pl (s.k. provisorisk skyddsvisitation). Med kroppsvisitation avses enligt 28 kap. 11 § tredje stycket RB en undersökning av kläder och annat som någon bär på sig samt av väskor, paket och andra *föremål som någon har med sig*. Enligt 27 kap. 4 § första stycket RB får den som med laga rätt griper en misstänkt eller genomför en kroppsvisitation, lägga beslag på vissa föremål som därvid anträffas. Det gäller dock inte vilka föremål som helst utan det måste vara fråga om föremål som 1)skäligen kan antas ha betydelse för utredning om brott, 2)vara avhänt någon genom brott eller 3)förverkat på grund av brott. Enligt bestämmelsens tredje stycket ska beslaget utan dröjsmål anmälas till undersökningsledaren/åklagare som genast ska pröva om beslaget ska bestå. Som exempel på sådana föremål som kan tas i beslag har nämnts en väska som skäligen kan antas innehålla legitimationshandlingar med vilka personens identitet kan fastställas. I NJA 1990 s. 324 hade en ordningsvakt omhändertagit en misstänkts väska enbart i syfte att förmå personen att följa med in på ett kontor. Högsta domstolen ansåg därför att bestämmelserna i 27 kap. 4 § *inte* var tillämpliga. Din fråga är om du som ordningsvakt har möjlighet att lägga beslag på en mobiltelefon i syfte att förhindra att personen tillkallar hjälp/förstärkning. Såvitt jag kan förstå är inte det något syfte som faller in under någon av de ovan beskrivna kategorierna. Det skulle inte vara fråga om beslag av ett föremål som "skäligen kan antas ha betydelse för utredning om brott". Sammanfattningsvis kan jag inte finna något stöd för att du som ordningsvakt skulle ha rätt att beslagta en mobiltelefon i detta syfte. Hoppas att du har fått svar på din fråga! Skriv gärna igen om du har fler frågor. Vänligen,Paulina Nilsson
Paulina Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gripande, häktning, anhållande (267)
2022-01-20 Kan man ta reda på vilket häkte eller anstalt någon sitter på?
2021-12-12 Häktad utan försvarsadvovakt?
2021-12-04 När har polisen rätt att stoppa mig samt utföra ett utandningsprov?
2021-12-04 När får polisen söka igen personbil samt kroppsvisitera?

Alla besvarade frågor (98676)