FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt21/05/2011

Förberedelsesammanträde, dröjsmålsränta samt rättegångskostnader i småmål

Jag undarar bara, min kompis fick hem en dyr telefonräkning på 8000 kronor. Hon hade jättedåligt med pengar några månader och kunde inte betala räkningen. Därför ignorerade hon den bara. Telenor har nu efter någon månad stämt min vän pga. av den obetalda räkningen, kan de verkligen göra det? Hon har senare blivit kallad till tingsrätten, för ett förberedelsesammanträde, vad är det? Slutliugen, min vän undrar om denna process kommer att kosta henne något mer än de 8000 som "räkningen" är på?

Lawline svarar

Hej! Jag förmodar att din vän har ett avtal hos Telenor (hennes telefonabonnemang). Detta avtal är hon, förutsatt att avtalet är giltigt, skyldig att hålla. I avtalet ingår att hon ska betala för de tjänster hon nyttjar (de telefonsamtal hon ringer). Din vän har brutit mot detta avtal genom att inte betala sin räkning. För att Telenor ändå ska kunna få vad de har rätt till enligt avtalet (rätten att få betalt för de tjänster din vän har fått av dem), kan de kan de stämma in henne vid tingsrätten, som kan förpliktiga din vän att betala deras fordran (räkningen). Domen Telenor kan utvinna mot din vän, kan de senare åberopa som exekutionstitel hos Kronofogden. Kronofogden driver då in de pengar din vän är skyldig Telenor, åt dem. Det brukar vara vanligt att företag, innan de stämmer in kunder som vägrar att betala, först vänder sig till ett inkassoföretag som försöker driva in skulden åt företaget. Vägrar kunder fortfarande att betala brukar skulden normalt gå till Kronofogden och bestrider kunden fordringen (räkningen) hos Kronofogden, kan företaget välja att stämma in kunden hos tingsrätten. Det finns dock ingen skyldighet för företag att gå denna vägen utan de kan välja att stämma in din vän direkt hos tingsrätten, istället för att få den ”långa vägen” genom inkasso och Kronofogdemyndigheten. Ett förberedelsesammanträde är ett muntligt sammanträde inför tingsrätten. Regler om förberedelsesammanträde finner din vän i 6 – 22 §§ 42 kap. Rättegångsbalken (RB) (https://lagen.nu/1942:740#K42). Sammanträdet går till så att Telenor framställer sitt yrkande (de betalningskrav de har på din vän) och de grunder de har för sitt yrkande (varför din vän har en skuld hos dem, d.v.s de tjänster din vän ej har betalt för) Din vän får uppge om hon medger eller bestrider Telenors yrkande (hon kan alltså antingen medge att hon har en skuld hos dem eller bestrida att hon är skyldig dem pengar). Bestrider hon deras yrkande får hon uppge de grunder hon har för sitt bestridande (förklara varför hon inte är skyldig Telenor pengar). Därefter kan din vän och Telenor även uppge vilka bevis de har för sina påståenden. Rätten försöker under förberedelsesammanträdet normalt få parterna att förlikas, d.v.s. nå en överenskommelse om skulden. Uteblir din vän från sammanträdet meddelar tingsrätten normalt tredskodom, vilket betyder att de genom dom förpliktigar din vän att betala det belopp Telenor har stämt in din vän för. Av din fråga låter det som att tingsrätten kommer att meddela dom även om Telenor och din vän båda kommer till förberedelsesammanträdet, men inte kan nå överenskommelse, om inte någon av dem kräver en huvudförhandling. Detta eftersom att det utifrån vad du skriver i din fråga, inte föreligger någon svår rättsfråga och det därför inte finns någon anledning att hålla huvudförhandling. Du har nämligen inte skrivit något i din fråga som fråntar din vän skyldigheten att betala den telefonräkning hon fått av Telenor. Mer om förberedelsesammanträdet kan din vän läsa på: http://www.domstol.se/Tvist/Forberedelsen/ . Först av allt är din vän, utöver de ursprungliga 8000 kronorna, skyldig att betala dröjsmålsränta, för den förfallna räkningen. Framgår inte dröjsmålsräntan av hennes avtal med Telenor, regleras den genom 3 och 6 §§ Räntelagen ( https://lagen.nu/1975:635 ). Ett enkelt sätt att beräkna den lagstadgade dröjsmålsräntan, är att använda sig av en tjänst Kronofogdemyndigheten erbjuder på sin hemsida (http://www.kronofogden.se/etjanster/ranteberakning.4.3d21d85f10922490e108000971.html ). Där fyller din vän i beloppet 8000 kr, anger 8 % som ränta, samt fyller i tidsperioden tjänsten ska räkna ränta för (tiden mellan räkningens förfallodatum och dagens datum). Därefter kryssar din vän i ”Vanlig ränta” samt ”Hänsyn ska tas till diskonto-/referensränteändringar”. Klickar din vän sedan på ”Beräkna” kommer tjänsten att räkna ut räntebeloppet för perioden, med en räntefot som motsvarar den för varje tid gällande referensräntan med ett tillägg av åtta procentenheter. D.v.s. den legala dröjsmålsräntan enligt 6 § RänteL. Utöver räntekostnader, kan andra avgifter ha tillkommit, ex avtalad påminnelseavgift om 50 kr, eller inkassoavgift om 160 kr. Huruvida detta är fallet för din vän, går ej att avgöra utifrån din fråga. Vad gäller rättegångskostnaderna, regleras detta i 18 kap. RB. Huvudregeln är att den part som förlorar får betala både sina egna och motpartens rättegångskostnader. Rör tvisten ett belopp som understiger ett halvt prisbasbelopp, vilket år 2011 motsvarar 21 800 kr, tillämpas dock en undantagsregel. Undantagsregeln som alltså p.g.a. beloppet din vän stäms in för bör tillämpas i hennes mål, återfinns i 18 kap 8a § RB. Den innebär att det bara är vissa av Telenors rättegångskostnader din vän kan bli skyldig att betala (bl.a. 1 timmes juridisk rådgivning, ansökningsavgift mm.) Dock kan en undantagsregel från denna regel komma att tillämpas. Denna regeln finner din vän i 18 kap.6 § RB. Regeln innebär att om din vän t ex genom att komma med obefogade invändningar om att räkningen är ogiltig, och detta föranleder ökade kostnader för Telenor, kan hon bli skyldig att betala även dessa kostnader, utöver de rättegångskostnader hon genom 18 kap 8a § är skyldig att ersätta. Rekommendationen jag kan ge din vän är att om räkningen är korrekt, bör hon snarast kontakta Telenor och försöka nå en uppgörelse i godo. T ex kanske de kan erbjuda din vän en amorteringsplan, hon får följa för att avbetala den skuld hon har till Telenor. Kostnaderna för din vän kommer nämligen bara att öka ju längre tiden går, genom ökade räntekostnader och eventuellt ökade rättegångskostnader. Därför är det klokt av henne, om hon inte har någon grund för att bestrida räkningen, att snarast försöka göra en överenskommelse med Telenor om avbetalning av skulden. Med vänliga hälsningar
Jimmy MikaelssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”