Hemförsäljning

Hej Vad räknas som hemförsäljning?

Lawline svarar

Hej Om någon kommer hem till dig och säljer något till dig där gäller regler för hemförsäljning. Lagen som blir tillämplig när en näringsidkare säljer varor genom hemförsäljningsavtal, är Distans- och hemförsäljningslagen (se https://lagen.nu/2005:59). Lagen anger i 1 kap. 2 § att: Ett _hemförsäljningsavtal_ är ett avtal som ingås vid ett hembesök (dvs besök i konsumentens eller någon annan konsuments bostad eller på någon annan plats där konsumenten inte endast för stunden befinner sig, det krävs att näringsidkaren själv söker upp konsumenten) eller under en av näringsidkaren anordnad resa för konsumenter till ett näringsställe (dvs en plats där näringsidkaren bedriver försäljning) och där visar och säljer sina produkter. Kapitlet i lagen som avser hemförsäljningsavtal varigenom en näringsidkare överlåter eller upplåter lös egendom till eller utför tjänster åt en konsument (kap 4) gäller dock inte om: 1. det pris som konsumenten sammanlagt skall betala understiger 300 kronor, 2. avtalet gäller finansiella instrument som avses i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, 3. avtalet gäller uppförande av byggnad eller en annan fast anläggning på mark eller i vatten, eller 4. avtalet ingås vid ett hembesök som äger rum på konsumentens initiativ, dvs om konsumenten själv bjudit in försäljaren och gäller en vara eller en tjänst som omfattas av konsumentens begäran eller som har ett direkt samband med den varan eller tjänsten. Se närmre https://lagen.nu/2005:59#K4 En annan typ av försäljning som sker i hemmet är försäljning genom distansavtal. Även när en näringsidkare säljer varor, finansiella instrument eller icke finansiella tjänster på distans gäller Distans- och hemförsäljningslagen (se https://lagen.nu/2005:59). Lagen anger i 1 kap. 2 § att: Ett _distansavtal_ är ett avtal som ingås inom ramen för ett av näringsidkaren organiserat system för att träffa avtal på distans och kommunikationen uteslutande sker på distans, vilket betyder att näringsidkaren måste ha ”vidtagit någon eller några särskilda åtgärder för att organisera t.ex. en försäljning på distans”, det räcker inte bara med att avtalet ingåtts på distans. Om en annons endast har ett marknadsföringssyfte och inte har för avsikt att sälja på distans är det inget distansavtal, men det räcker dock i princip med att näringsidkaren sätter in en annons med beställningskupong eller att ordertelefonnummer anges för att det ska ses som ett distansavtal om ett avtal träffas genom denna information. Lagen gäller däremot inte om parterna träffas, t.ex. i samband med att avtalet ingås, för att diskutera det närmare avtalsinnehållet. Kapitlet om distansavtal varigenom en näringsidkare överlåter eller upplåter lös egendom till eller utför tjänster åt en konsument (kap 2) gäller dock inte om: 1. avser uppförande av byggnad eller annan fast anläggning på mark eller i vatten, 2. ingås med hjälp av en varuautomat eller annan liknande automat eller i en automatiserad affärslokal, 3. ingås med en operatör genom användning av en offentlig telefonautomat, eller 4. ingås vid en auktion, om det är möjligt att delta i auktionen även på ett annat sätt än genom att använda ett medel för distanskommunikation. Se närmre https://lagen.nu/2005:59#K2 Medan bestämmelserna om distansavtal mellan en näringsidkare och en konsument om kredit, försäkring, betalning eller andra finansiella tjänster eller om överlåtelse eller emission av finansiella instrument inte gäller för de enskilda tjänster eller överlåtelser som utförs inom ramen för ett avtal om fortlöpande tjänster eller återkommande överlåtelser.
Angelica HageRådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning