Brister i hyresavtal

Vi hyr en liten stuga i Båstad årsvis. Hyrekontraktet upprättades 2010 och avtalet innefattade att stugan var utrustad med A/C, vilket var ett krav från oss då vi hyrde. Fråga; Om hyresvärden beslutar att utesluta A/C, ta bort den, på eget bevåg vilken uppgiftsskyldighet har då Hyresvärden? MvH, RH

Lawline svarar

Hej, Regler om uthyrning av fritidshus finner man i Hyreslagen i Jordabalkens 12 kap, https://lagen.nu/1970:994#K12 I 9 § stadgas att hyresvärden skall tillhandahålla stugan i ett visst skick, förutsatt att ni inte har avtalat om ett bättre skick, så som att en A/C skall finnas. Med andra ord skall stugan tillhandahållas er i det skick som ni har avtalat om att den ska vara. Då hyresvärden tar bort den avtalade A/C bryter alltså han mot avtalet, han tillhandahåller med andra ord inte stugan i det skick som ni har kommit överens om. Att det saknas A/C anses troligtvis inte uppfylla kriteriet som stadgas i 10 § nämligen att lägenheten är så förstörd att den inte kan användas för det avsedda ändamålet och att avtalet därmed förfaller, dvs ingen uppsägningstid krävs. Istället anses denna brist troligtvis fall under 11 § samma lag som stadgar att då ringare skada än vad som anges i 10 § uppkommer innan/under hyrestiden och som inte avhjälps av hyresvärden så gäller följande rättigheter för er som hyresgäster: 1. Hyresgästen får avhjälpa bristen på hyresvärdens bekostnad, om hyresvärden underlåter att efter tillsägelse ombesörja åtgärden så snart det kan ske. 2. Kan bristen inte avhjälpas utan dröjsmål eller underlåter hyresvärden att efter tillsägelse ombesörja åtgärden så snart det kan ske, får hyresgästen säga upp avtalet. Uppsägning får dock ske endast om bristen är av väsentlig betydelse. Sedan bristen har blivit avhjälpt av hyresvärden, får avtalet inte sägas upp. 3. För den tid lägenheten är i bristfälligt skick har hyresgästen rätt till skälig nedsättning av hyran. 4. Hyresgästen har rätt till ersättning för skada, om hyresvärden inte visar att bristen inte beror på hans försummelse. 5. Om hyresavtalet avser en bostadslägenhet, får hyresvärden föreläggas att avhjälpa bristen (åtgärdsföreläggande). Åtgärdsföreläggande meddelas av hyresnämnden efter ansökan av hyresgästen. I fråga om åtgärdsföreläggande gäller i övrigt vad som föreskrivs i 16 § andra och fjärde-sjätte styckena. Hyresvärden har med andra ord inte rätt att frångå avtalet genom att ta bort A/C. Ni bör därför samtala med denne om detta och försöka få denne att åtgärda bristen. Görs inte detta har ni alltså rätt att säga upp avtalet. Lycka till
Martina BlombergRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning