FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 24/09/2006

Grunder för avskedande

Hej. Kan en avdelningschef sparka en anställd om denne vetat om missförhållanden vid huvudkontoret, men inte informerat sin avdelningschef om missförhållandena? /undrande

Lawline svarar

Hej. Jag uppfattar det som om Du vill veta vilka grunder som krävs för ett avskedande. Jag har valt att även redogöra för grunderna för uppsägning från arbetsgivarens sida. Att ”sparka” någon innebär ett avskedande i lagens mening. Med termen avskedande åsyftar Anställningsskyddslagen (LAS) fallet att arbetsgivaren genom ett meddelande till arbetstagaren bringar avtalet att upphöra i förtid. Avskedande får enligt LAS 18 § ske om arbetstagaren grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren. I förarbetena till lagen har uttalats att som grund för avskedande bör krävas att arbetstagaren har gjort sig skyldig till sådant avsiktligt eller vårdslöst förfarande som inte rimligen bör kunna tålas i något rättsförhållande. Det är ofta fråga om någon form av brottslig verksamhet. En uppsägning (LAS 7 §) från arbetsgivarens sida skall vara sakligt grundad. Det innebär att arbetsgivaren måste ha något av följande skäl till uppsägningen: Arbetsbrist (dålig lönsamhet, neddragning av tjänster) eller personliga skäl (allvarlig misskötsamhet). Med uppsägning av personliga skäl menas att arbetstagaren inte har fullgjort sina förpliktelser i enlighet med anställningsavtalet. Arbetstagaren kan ha misskött sitt arbete eller på annat sätt uppträtt olämpligt för tjänsten. Jag kan inte avgöra om det har förelegat sakliga skäl för uppsägning eller avskedande i det konkreta fallet. Jag råder dig att ta kontakt med en facklig representant för ytterligare information. Se LAS http://www.lagen.nu/1982:80. Vänligen, Sannah Weiger
Sannah WeigerRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”