Uppsägning av hyreskontrakt på bestämd tid

Vad gäller lagen för uppsägning av ett hyreskontrakt på ett år? Är det någon uppsägningstid? Kan man flytta när som helst? Vi hade skrivit på kontraktet hyran och extra utöver räk. Men ej uppsägningstiden?

Lawline svarar

Hej! Givetsvis kan ni flytta när ni vill men detta medför ej att avtalet upphör att gälla då ett avtal skall hållas enligt principen pacta sunt servanda. Jag utgår från att ert avtal reglerar hyra av bostadslägenhet. Som huvudregel upphör ett tidsbestämt hyresavtal att gälla vid hyrestidens utgång. Ett hyresförhållande på bestämd tid som varat i mer än nio månader kräver dock alltid att en uppsägning sker. 12 kap 4 § 2 st Jordabalken reglerar uppsägningstidens längd för hyresavtal på bestämd tid. Den lagstadgade tiden i detta fall är tre månader då hyrestiden är längre än tre månader. Vidare stadgas i 12 kapitlet 5 § Jordabalken att ett hyresavtal som avser en bostadslägenhet får av hyresgästen alltid sägas upp att upphöra att gälla vid månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen. Detta gäller oavsett om det är ett tidsbestämt hyresavtal som har ingåtts och regeln är tvingande till hyresgästens fördel. Länk till Jordabalken: https://lagen.nu/1970:994#K12 Med vänliga hälsningar
Emelie GärdeRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning