FrågaFASTIGHETSRÄTTServitut25/02/2011

Servituts giltighet mot ny ägare

Fastighetsrätt - servitut Hej! Undrar om nyttjanderättsservitut (ej inskrivet) gäller mot tredje man (dvs ny ägare).

Lawline svarar

Hej, Överlåtes en fastighet som besväras av nyttjanderätt eller servitut, åligger det överlåtaren i förhållande till rättighetshavaren att vid överlåtelsen göra förbehåll om upplåtelsen, om ej inskrivning av rättigheten är beviljad. Sådant förbehåll gäller mot den nye ägaren. Detta stadgas i 7 kap. 11 § jordbalken (JB). Det finns alltså en skyldighet för ägaren att informera om servitutet. Det finns inga formkrav för förbehållet och det kan således ske såväl muntligt som skriftligt och behöver inte nödvändigtvis tas in i köpehandlingen. Det är självfallet ändå lämpligast ur bevissynvinkel att förbehållet framgår av överlåtelsehandlingen. Försummar överlåtaren att göra förbehåll, när servitutet inte är inskrivet, kommer servitutet att upphöra att gälla. Överlåtaren blir då till följd av försummelsen skadeståndsskyldig enligt 7 kap. 18 § JB. Förbehållsskyldigheten föreligger även för en senare överlåtare än den som upplåtit rättigheten. Om förbehåll inte skett gäller enligt 7 kap. 14 § JB upplåtelsen mot den nya ägaren till vilken fastigheten överlåtits endast om den nye ägaren bort äga kännedom om upplåtelsen, dvs. varit i ond tro. Denna bestämmelse innebär att en förvärvares kännedom om ett servitut har samma rättsverkan som förbehåll. Med kännedom likställs fall då förvärvaren bort äga kännedom om ett servitut, vilket innebär att denne har undersökningsplikt. Det bör ses som det bättre alternativet att få servitutet inskrivet då det inskrivna rättigheterna alltid gäller mot en ny fastighetsägare, såvida inskrivningen skett innan den nye ägaren sökt lagfart. Vänligen,
Mathias GunnervaldRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Servitut? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000