FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTSärkullbarn24/02/2011

Gåvor som påverkar laglotten

Jag är särkullbarn (enda barnet)och min far har avlidit. Han var gift och inga gemensamma barn finns. Det finns äktenskapsförord för frun att "allt hennes,etc,etc" ska vara hennes enskilda egendom. Far testamenterar också allt till henne undantaget min laglott. För en del år sedan har jag sett att hälften av fars tillgångar på bank förts över till frun. Alla konton utom ett (som är fruns enskilda) är dessutom gemensamma. Nu undrar jag om inte den transfereringen kan anses beröva mig en betydlig del av min laglott?Helt tydligt har man ju varit ute efter att göra mig så arvlös som möjligt. Kan jag hävda att det som överfördes till frun nu ska räknas med i bouppteckningen, i min favör, för att en del av det ska kunna läggas till min laglott?

Lawline svarar

Efter en gift persons bortgång görs först och främst en bodelning mellan makarna. Bortsett från enskild egendom delas det gemensamma bohaget på hälften. Din faders del kommer sedan bli produkt för arvvskifte. Eftersom du är ett särkullebarn kommer du få ut din del av arvet omedelbart om du inte avstår från detta enligt 3:1 Ärvdabalken. Som jag tolkar din berättelse har du enligt testamentet tilldelats din laglott. Om ett testamente inkräktar på din laglott måste du begära jämkning av detsamma för att inte förlora rätten till arvet, 7:3 Ärvdabalken. I fråga om sådana gåvor som med hänsyn till formen är att likställa med testamente ska dessa enligt 7:4 Ärvdabalken tas med i beräkningen av laglotten. Detta kan t.ex. vara fallet om en person vet att han/hon snart ska avlida och då ger bort egendom. Så verkar dock inte vara fallet. Regler om gåvors påverkan på laglotten finns även i 6:1 Ärvdabalken. Enligt denna är huvudreglen att om en gåva ges till en bröstarvinga (dvs. barn) ska denna avräknas vid arvsskiftet om inte annat har angivits vid gåvotillfället. Är det fråga om en gåva till någon annan arvinge är dock huvudregeln den motsatta, gåvan ska inte avräknas vid arvsskiftet om inte annat är föreskrivet. Eftersom din far har givit detta till sin fru gäller inte avräkning som huvudregel. Din far var fri att göra vad han ville med sina pengar, endast det som finns kvar vid hans bortgång finns med i arvsskiftet.
Frida LarssonRådgivare