Uppsägning av lokal med hyresavtal på bestämd tid

Hyr en lokal med hyrestid 2007-2017. Uppsägningstid 9 månader före avtalets utgång annars förlängs det. Kan man säga upp detta avtal nu och komma ur det om 9 månader?

Lawline svarar

Hejsan! I Jordabalkens 12 kap finner man den så kallade "Hyreslagen". Se https://lagen.nu/1970:994#K12P1S1. I 3 § stadgas att hyresavtal kan ingås på bestämd tid och att "Sådana avtal upphör att gälla vid hyrestidens utgång, om inte annat har avtalats. Har hyresförhållandet varat mer än nio månader i följd, skall dock avtalet alltid sägas upp för att upphöra att gälla." Ert hyresavtal går alltså ut om det sägs upp 9 månader före utgången av avtalet. Det är avtalsfrihet på detta område och huvudregeln är att avtal ska hållas. Har man avtalat om att hyra en lokal fram till ett visst datum gäller detta avtal. Det kan dock vara så att det finns något villkor i avtalet er emellan som gör att det går att frånträda avtalet i förtid. Men normalt sett är man bunden avtalstiden ut. Mitt råd blir att titta igenom avtalet för att se om det går att frånträda det i förtid och om det inte är möjligt kan du prata med hyresvärden och fråga om det är möjligt att frånträda avtalet i förtid. Kanske är det så att denne kan hyra ut till någon annan? eller att du hittar någon som kan hyra av dig i andra hand (med hyresvärdens godkännande)? Och att det på så sätt går att lösa situationen. Men grundregeln är som sagt att avtal ska hållas, vilket bör innebära att du är bunden av avtalet fram till 2017. Med vänliga hälsningar
Mari-Helen SchöllinRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning