FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt30/08/2006

Underhållsskyldighet av väg man har nyttjanderätt till

Hej! Jag äger en tomt med ett hus som är min bostad. Jag har en grusväg fram till tomten som jag inte äger, den ägs av en jordbrukare som har en åker längs vägen. Han har nu kontaktat mig angående underhållet på vägen och hävdar att han hade ett aval med personen som jag köpte fastsigheten av för 12 år sedan om att de skötte underhållet varannat år, och att han nu vill att jag ska börja. Jag känner inte till något avtal om detta. Han ska ta in tunga maskiner för att fixa iordning på sin tomt och vägen måste fixas av detta skäl. Han säger nu att om jag inte underhåller vägen, så ska han stänga av den. Kan han göra så?

Lawline svarar

Hej, Du nämner inte i din fråga vad din rätt att utnyttja vägen som går över din grannes mark grundar sig på. För att du med stöd av lag skall kunna hävda din rätt att använda vägen krävs att du har nyttjanderätt till den genom antingen arrende eller servitut. Arrende är upplåtelse av jord till nyttjande mot vederlag (Jordabalken 8:1). (Lagrummet finner du http://www.lagen.nu/1970:994#K8P1 .) Avtal om arrende skall vara skriftligen upprättat, och i handlingen skall samtliga avtalsvillkor vara angivna (JB 8:3). Ett arrende kan upphöra genom uppsägning. Servitut är rätt för ägaren av en fastighet (”den härskande”) att i visst hänseende nyttja en annan fastighet (”den tjänande”) om det är ägnat att främja en ändamålsenlig markanvändning (JB 14:1). (Lagrummet finner du http://www.lagen.nu/1970:994#K14P1 .) Servitut upplåts skriftligen av ägaren till den tjänande fastigheten (JB 14:5). Ägaren till den härskande fastigheten skall vid utnyttjande av servitutet förfara så att den tjänande fastigheten inte betungas mer än nödvändigt. Har den härskande fastighetens ägare väg på den tjänande fastigheten åligger det honom att hålla den i sådant skick att skada eller olägenhet inte vållas i onödan (JB 14:6). Servitut gäller utan tidsbegränsning och kan inte upphöra enbart på grund av att den tjänande fastighetens ägare beslutar så. Har du nyttjanderätt till vägen genom arrende bör alltså avtalsvillkoren inklusive uppsägningsvillkoren vara angivna i arrendeavtalet. Grundar sig din rätt på servitut är min uppfattning att det åligger dig att hålla vägen i ett sådant skick att den är brukbar för sitt tänkta syfte och i det syfte du använder den, men att det inte kan åläggas dig att bekosta en större ombyggnad av vägen enbart till förmån för din granne. Har du ingen avtalsgrundad rätt till nyttjande av vägen över huvud taget har din granne rätt att neka dig att använda den. Vänliga hälsningar,
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000