Bevisfrågor

2010-10-02 i Bevis och bevisning
FRÅGA
misstänkt för hemfridsbrott,skadegörelse,olaga hot jag har inte gjort det, men var på plats.(inte ens inne på tomten) finns inga vittnen om dom inte ljuger? polisen kom hem till mig c:a 2tim senare och frågar om det var jag? dom hävdade att det kunde va jag eftersom jag hade gamla skador på ena handen!! som jag fått genom mitt jobb. nu 5mån senare så är jag skäligen misstänkt hur går det ihop? måste det inte finnas vittnen? kan väl inte räcka med att någon eller några gissar eller hittar på?? det är ju upp till 2år på hemfridsbrott.
SVAR
Hej!

Då jag inte har så mycket bakgrundsinformation och fakta är det väldigt svårt för mig att ge ett bra svar på din fråga men jag skall försöka att reda ut rättsläget för dig och besvara din frågeställning så gott jag kan.

Enligt 23 kapitlet 1 § Rättegångsbalken så skall en förundersökning inledas så snart det finns anledning att anta att ett brott har begåtts. Enligt samma kapitels 2 § har en förundersökning till syfte att försöka utröna vem som skäligen kan misstänkas för brottet. Det finns således krav på de brottsbekämpande myndigheterna att utreda begångna brott och ställa de ansvariga till svars. En polisman kan dömas till tjänstefel om han inleder en polisundersökning utan laga grund vilket framgår av RH 2007:51.

Du skriver att du var på plats, men att du inte var inne på tomten? Att det inte finns några vittnen om de inte ljuger? Jag uppfattar detta som att du har befunnit dig på den plats där de brotten som du har nämnt i din frågeställning som någon påstår har begåtts? Jag finner det annars konstigt att du kan veta att det inte finns några vittnen?

För att någon skall anses vara skäligen misstänkt för ett brott så måste det föreligga konkreta, objektivt underbyggda omständigheter som med viss styrka talar för att en viss person har begått den gärning som misstanken avser.

I svensk rätt uppställs ett högt beviskrav för att få en person dömd för ett brott. För att du skall kunna fällas för en gärning så krävs att det står _utom rimligt tvivel_ att du har begått det som du står anklagad för. Det är åklagaren som har bevisbördan för att du skall anses som skyldig och han måste således komma med starka bevis som pekar på att du är gärningsman för att domstolen skall kunna döma dig för brott.

I Sverige gäller principen om fri bevisprövning vilket kommer till uttryck i 35 kapitlet 1 § Rättegångsbalken. Principen om fri bevisprövning innefattar principerna om fri bevisföring samt fri bevisvärdering.

Fri bevisföring innebär att all bevisning är tillåten. Den andra principen innebär dock att det är upp till domstolen att sedan bedöma hur tillförlitlig bevisningen som har lagts fram är och hur mycket värde denna har.
Då det råder fri bevisföring finns det inga krav på hur bevisningen skall se ut. Åklagaren kan uppta vilka bevis som han önskar så länge dessa kan binda dig vid brotten. Det behöver inte finnas några vittnen men självklart kan det vara svårt att uppnå det höga beviskravet som råder om det inte finns någon som utpekar dig som ansvarig. Om det finns andra bevis som till exempel DNA-bevis, annan teknisk bevisning eller dylikt kan det leda till en fällande dom.

Som jag skrev inledningsvis så är det väldigt svårt att formulera ett enkelt och bra svar. Jag hoppas att jag har kunnat hjälpa dig och du får gärna återkomma med fler frågor.

Länk till Rättegångsbalken: här

Med vänliga hälsningar

Emelie Gärde
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?