FrågaAVTALSRÄTTAnställningsavtal22/09/2010

Uppsägningstid från arbetstagarens sida då avtalet hänvisar till LAS.

Jag arbetar som ekonomichef och sitter i ledningsgruppen. Vi har inget kollektivavtal och i mitt anställningsavtal står det uppsägningstid enligt LAS. Kan jag då säga upp mig med 1 månads uppsägningstid?

Lawline svarar

Hej, Eftersom LAS är tvingade minimilagstiftning till förmån för arbetstagaren så gäller LAS-regler om ingenting annat avtalats, men alltid lägst de förmåner som regleras i LAS. Man kan med andra ord inte avtala om sämre avtalsvillkor, sett ur arbetstagarens synvinkel. Av LAS 11§, https://lagen.nu/1982:80#P11S1, framgår att uppsägningstiden för både arbetsgivare och arbetstagare ska vara minst en månad. I paragrafens andra stycke regleras sedan rättigheten till längre uppsägningstid för arbetstagaren med hänsyn till anställningstiden. Detta är alltså en rättighet och ingen skyldighet och har tillkommit för att skydda arbetstagaren. Dock ska nämnas att företagsledare inte omfattas av LAS enligt 1§ 1p, https://lagen.nu/1982:80#P1S1, paragrafen skall enligt förarbetet tolkas snävt. Huruvida person är att anse som företagsledare får ses mot bakgrund av anställningsvillkoren, den formella ställningen och den ekonomiska ersättning som utgår för tjänsten. Bedömningen huruvida Du är att anse som företagsledare eller inte är för mig inte möjlig att göra med hänsyn till den information som har givits i frågan. Kring företagsledares uppsägning saknas i princip lagreglering och frågan regleras vanligtvis genom anställningsavtalet. Det spelar dock ingen större roll i ditt fall då du antingen via LAS tvingade regler har rätt att säga upp dig efter en månad eller via den avtalsmässiga hänvisningen till LAS regler om uppsägningstid har rätt att säga upp dig med en månads uppsägningstid. Sammanfattningsvis kan du alltså säga upp dig med en månads uppsägningstid. Jag hoppas du har fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar
Anna ErikssonRådgivare