Bevisbördans placering vid tvist om försträckning

2006-09-17 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hejsan! Jag har hamnat i ett dilemma med min fotbollsklubb. För ett år sedan så var jag skyldig klubben 1700 kr och innan dessa pengar var betalda så fick jag inte spela. Det tog då tre veckor innan jag fick spela igen efter att ha betalt dessa pengar. Igår så fick jag ett samtal från styrelseordföranden i min klubb som hävdade att jag inte hade betalt dessa pengarna.Tyvärr har jag inget kvitto eller någon form av intyg på att jag betalat pengarna, det får ingen i klubben. (Men jag fick ju börja spela igen efter avstängningen - det hade jag ju inte fått om skulden inte var betald!) Under samtalet med ordföranden så fick jag även ett hot att om jag visar mig på fotbollsanläggningen igen, innan jag betalt den påstådda skulden, så kommer dom att ta bort mig på ett fysiskt sätt. Jag har funderingar på att gå vidare med detta men det är ju ord mot ord. Det finns ju inga bevis mer än att jag har hört hotet och i pengafrågan så står ju ord mot ord. Vad ska jag göra?
SVAR
Hej,

Jag beklagar situationen du har hamnat i. Nedan ska jag kort redogöra för hur rättsläget ser ut.

Din fråga berör hur bevisbördan fördelas mellan parter i svensk rätt, dvs. i ditt fall om det ankommer på dig eller på klubben att bevisa att betalning har skett eller inte skett. Det finns inget allmänt stadgande i RB (Rättegångsbalken SFS 1942:740) som reglerar detta. I den juridiska litteraturen och i domstolar brukar den övervägande uppfattningen dock vara att det är gäldenären, den som har lånat pengarna, som har bevisbördan för att betalning faktiskt har skett.

Anledningen till att det är så beror på ändamålsöverväganden som avser att främja kreditlivet i stort och skapandet av nytt realkapital i samhället. Det är helt enkelt bra att människor har möjlighet att låna pengar och att de som har pengar är villiga att låna ut dem. Skulle det istället vara borgenären, den som har lånat ut pengarna, som belastades med bevisbördan för att denne inte fått betalt, har man ansett att det finns risk för att gäldenärer skulle försöka undandra sig sin betalningsskyldighet. Många gånger skulle borgenären inte kunna åberopa något annat än att gäldenären inte har fått något kvitto. Det är svårare att bevisa att något inte har skett än att bevisa att det har skett. Om det alltså var borgenären som belastades med bevisbördan är man rädd att konsekvensen skulle bli att sanktionstrycket mot gäldenärer skulle försvagas, vilket inverkar negativt på villigheten att låna ut pengar.

Visserligen finns ju risken att en gäldenär som har försummat att begära kvitto tvingas att betala två gånger. Trots det blir det inte fråga om någon otrygghet för gäldenärer i allmänhet, eftersom dessa alltid kan begära kvitton och med lätthet säkra bevisning för sin betalning. Jag förstår om detta verkar orimligt och till och med orättvist för dig i det enskilda fallet, men det är så problematiken betraktas. En enskild gäldenärs lidande är helt enkelt något mindre ont än en enskild borgenärs sådan, eftersom det i det senare fallet riskerar att drabba kreditlivet i allmänhet.

Dock bör nämnas att det är straffbart att mot bättre vetande kräva betalning för en skuld som redan är betalad, se BrB 10:6 p.2 http://www.lagen.nu/1962:700#K10. Brottsbeskrivningen tar sikte på just det fallet att en borgenär kanske utnyttjar ett förmånligt bevisläge som uppstått genom att gäldenären accepterat att betala en skuld utan att få kvitto för detta. Här uppställs alltså ett viktigt skydd i gäldenärernas intresse.

Vidare nämner du att du fick börja spela direkt efter att du återbetalat pengarna. Detta lär många kunna intyga, och det bör i sig kunna anses utgöra ett sorts kvitto på betalningen. Den personen som lät dig spela då måste ju ha fattat det beslutet på grundval av betalningen från din sida, jag förmodar också att denne hade någon typ av ansvarsbefattning i klubben. Han eller hon borde således kunna gå i god för din betalning och ställa upp för dig mot ordföranden.

Avslutningsvis har jag tyvärr inte några fler direkt konkreta råd. Sett till att du har fått börja spela igen borde bevisläget inte vara alltför ofördelaktigt för dig trots allt. Är det ändock så att klubben fortsätter kräva dig på betalning råder jag dig att påminna den om ovan nämnda straffstadgande och om så behövs kontakta en advokat för ytterligare råd. I värsta fall kan du ange brottet till åtal. Då kommer det ankomma på åklagaren att bevisa att klubben uppsåtligen krävt betalning för skulden som du påstår att du redan har betalat.

Med vänlig hälsning,

Carl Beyer
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1208)
2021-11-30 Polisens möjligheter att avlyssna ett telefonsamtal
2021-11-30 Hur gör jag om jag blir åtalad trots avsaknad av brottsliga intentioner?
2021-11-29 Hur länge är en dom kvar i belastningsregistret? Överklaga utan den andres vetskap?
2021-11-28 När får polisen avlyssna samtal?

Alla besvarade frågor (97694)