FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt26/11/2005

Brygga anlagd på samfälld mark

Finns något reglerat kring prejudikat, t ex väg, brygga o dyl på mark tillhörande ekonmisk förening/samfällighet?

Lawline svarar

Hej! Allmänt gäller att en samfällighetsförening måste uppfylla vissa krav enlig anläggningslagen för att upprätta en gemensamhetsanläggning som en brygga kan utgöra. Fastighetsägarna måste vara allmänt överens om anläggningens uppförande om inte behovet av anläggningen är synnerligen angeläget. I ditt fall verkar det som en medlem i samfällighetsföreningen på eget bevåg byggt en brygga utan att sökt stöd hos föreningen. En brygga som anlagts enligt detta förfarande utan någon typ av avtal kan aldrig bli en gemensamhetsanläggning knuten till fastigheterna som därmed medföljer vid försäljning eller som arv. Föreningsstyrelsen verkar genom konkludent handlande ändå medgett bryggans existens och nyttjande under en längre tid men kan inte så vitt jag vet leda till någon hävd för fastighetsägarna och hindrar knappast föreningen från att fatta nya beslut rörande samfällighetsmarken och dess anläggningar. Man kan dock fråga sig hur föreningen kan upprätta ett avtal som skall behandla nyttjandet av en olovligt uppförd brygga. Detta kan du försöka ta reda på närmare. Något klockrent prejudikat har jag inte hittat för just ditt fall men i NJA 1982 s 69 finns en del matnyttigt kring bryggor och samfälligheter.
Rådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”