FrågaSTRAFFRÄTTBrott mot frihet och frid, 4 kap. BrB14/06/2010

Inte förbjudet spela in/publicera intervju utan intervjupersonens vetskap/tillstånd

Jag undrar om man får filma/intervjua (prata med) privatperson på offentlig plats utan att informera denna om att inspelning med bild och ljud skett samt om detta får publiceras utan privatpersonens tillstånd med ansikte, personens riktiga röst och med bild?

Lawline svarar

Hej *Inspelningen* Förfaranden med inspelningsapparater är lagreglerat i mindre utsträckning än vad många kanske tror. I brottsbalken finns emellertid ett förbud, stadgat i 4 kap 9 a § se här: https://lagen.nu/1962:700#K4P9aS1 , mot att i hemlighet avlyssna/spela in _andras_ samtal. Brottet benämns olovlig avlyssning. Bestämmelsen omfattar användning av alla tekniska hjälpmedel för återgivning av ljud, alltså även filmkameror med ljudinspelning. Det som skyddas är ens samtal mot en _utomståendes_ inspelning och innebär inte att man är fredad mot att den man samtalar med spelar in samtalet. Man får alltså i hemlighet filma (med ljudinspelning) en intervju där man själv intervjuar någon eller blir intervjuad. För frågan om betydelsen av att det sker på offentlig plats finns upplysningsplikt samt krav på tillstånd från eller i vissa fall anmälan, till Länsstyrelsen, i lag om allmän kameraövervakning (se: https://lagen.nu/1998:150 ). Lagen gäller, som namnet antyder, endast användning av _övervakningsutrustning_ vilket definieras i lagens 2 §. Jag har inte för avsikt att gå igenom innebörden av begreppet men kort ska påpekas att en kamera som man bär på sig eller med sig (i till exempel en väska) inte utgör övervakningsutrustning. *Publiceringen* Det är inte förbjudet att publicera en intervju av den anledningen att den intervjuade inte kände till att samtalet spelades in eller för att samtycke till publiceringen/intervjun inte inhämtats. Att man brutit mot någon lag i samband med en inspelnings tillkomst (t ex genom att spela in annans samtal) gör det inte i sig förbjudet att sprida innehållet i inspelningen. Vill man undvika att lagöverträdelsen upptäcks gör man dock bäst i att undvika publicering. Förfarandet som du beskriver kan säkert av många uppfattas som klandervärt av många, men inte alla klandervärda gärningar är förbjudna.
Lawline RådgivareRådgivare