Kroppsvisitation och den kroppsliga integriteten

2006-08-21 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
hej jag undrar om det finns någon lag mot att polisen inte får göra 'kropps rannsakan' tex kolla i ens väska efter tex alkohol? (även om man är helt nykter) jag undrar för jag har hört att det ska vara olagigt för dom om dom inte ha tillstånd för att det 'integrerar(stör / är intrång) en persons privatliv'
SVAR
Kroppsvisitation

De allmänna reglerna om kroppsvisitation som du enligt min mening talar om finns i 28 kap 11§ rättegångsbalken ( RB) i samma kapitel som reglerna om husrannsakan. En eftersökning av föremål i väska faller in under definitionen på kroppsvisitation ( prop 1993/94:24 s. 43). Det kan allmänt sägas att alla regler om ingripanden mot enskilda i syfte att utreda brott, så kallade straffprocessuella tvångsmedel, är mycket strikt reglerade. Att ett tvångsmedel tillgrips är ofta en nödvändighet för att ett brott skall kunna beivras och reglerna om tvångsmedel är därför av stor vikt när det gäller effektiviteten i samhällets brottsbekämpning. Dock kan tvångsmedel vara djupt ingripande i den personliga integriteten.

För att en kroppsvisitation ska kunna äga rum fordras att alla förutsättningar för regelns tillämplighet är klart uppfyllda, dvs. du ska vara skäligen misstänkt ( lägsta misstankegraden) för ett brott som har fängelse i straffskalan och kroppsvisitationen får endast äga rum i syfte att göra beslag ( se 27 kap) eller utröna omständigheter som kan vara av betydelse för brottets utredning. Med skälig misstanke bör förstås att det allmänt sett krävs att en misstanke om viss brottslighet skall vara grundad på objektiva omständigheter och att dessa skall ha viss styrka. Enbart en personlig subjektiv värdering hos bedömaren är inte tillräcklig. Vidare förutsätts att skadan och obehaget med ingreppet står i proportion till syftet med åtgärden. Det måste finnas balans mellan mål och medel och kan lindrigare ingrepp användas av polis eller åklagare så ska dessa användas först ( 28 kap, 3 a, 13 §§ RB). Syftet med dessa stränga regler är att skydda enskilda oskyldiga individer mot att drabbas av obehöriga integritetskränkningar. Någon godtycklig eller brottsförebyggande visitation tillåts absolut inte. Till skydd för den enskilde ska en mer omfattande visitation äga rum avskilt, inomhus och i närvaro av ett trovärdigt vittne. Av naturliga skäl så kräver kroppsvisitation beslut av åklagare eller rätten. Polisman kan bara besluta om denna åtgärd om fara är i dröjsmål. Något skriftligt tillstånd krävs dock ej (28 kap 4,5,13 §§ RB).

Enligt andra stycket i 28 kap 11 § så kan även kroppsvisitation ske av den som ej är skäligen misstänkt för det aktuella brottet om det finns synnerlig anledning att anta att föremål kan finnas som kan tas i beslag eller vara till fördel av utredningen om brott. Även om det ej omtalas att fängelses ska följa på det brott som utreds vid denna typ av kroppsvisitation torde ett sådant krav kunna läsas in av regeln i första stycket och kravet på synnerlig anledning. Det finns vidare större befogenheter att kroppsvistera personer som är häktade eller anhållna men detta torde ej vara av relevans för din frågeställning.

Om förutsättningarna är uppfyllda enligt de straffprocessuella reglerna i 28 kap så kan kroppsvisitation ske. Detta torde då kunna aktualiseras vid de flesta brott och man kan beslagta en alkoholflaska även om personen ifråga ej uppträder onykter. Det enda som är av intresse är att kraven i rättegångsbalken är uppfyllda ( legalitetsprincipen) och att visitationen kan anses som nödvändig för att uppnå det eftersträvade syftet och åtgärden ej kan uppnås på något annat sätt (behovsprincipen). Självklart ska ändamålet med åtgärden vara tydligt angiven och åtgärden ska vara anpassad till åtgärden ( ändamålsprincipen). Slutligen så ska kroppsvisitationen i fråga om art, styrka, räckvidd och varaktighet stå i rimlig proportion till vad som står att vinna med åtgärden. Du har således helt rätt i att det finns uttryckliga lagstöd för att polisen inte hur som helst när den behagar för det eller på vilket sätt som helst kan utföra en kroppsvisitation. Endast en visitation som utförs så att alla de här diskuterade kraven är uppfyllda kan anses laglig. Som du antyder i din frågeställning så är den kroppsliga integriteten skyddad i dessa situationer och här kan betonas särskilt det uttryckliga skyddet som enskilda har mot kränkning av den kroppsliga integriteten enligt grundlagen, 2 kap. 6, 12 §§ RF. Hoppas att detta hjälpt dig att förstå reglerna kring kroppsvisitation.


Jacob Öberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1208)
2021-11-30 Polisens möjligheter att avlyssna ett telefonsamtal
2021-11-30 Hur gör jag om jag blir åtalad trots avsaknad av brottsliga intentioner?
2021-11-29 Hur länge är en dom kvar i belastningsregistret? Överklaga utan den andres vetskap?
2021-11-28 När får polisen avlyssna samtal?

Alla besvarade frågor (97694)