FrågaKÖPRÄTTKöplagen03/05/2010

Fråga om produktansvar

Kan jag få ersättning för en skada som skett på min segelbåt på grund av fel i vara, tätningsmedel. Jag hyr ut båtar så det handlar inte om privat bruk. Snälla hjälp! Tack på förhand

Lawline svarar

Hej, Eftersom det inte framgår vilken typ av skada det rör dig om eller vad du och säljaren har kommit överens om i ert avtal blir mitt svar lite mera allmänt hållet. Jag tror och hoppas att det ändå kommer att vara till viss hjälp. När det gäller köpet av tätningsmedlet har du ingått detta avtal i egenskap av näringsidkare då du bedriver båtuthyrning och tätningsmedlet används för denna verksamhet. Detta gör att köplagen (1990:931) blir tillämplig (se 1 och 4 §§) se https://lagen.nu/1990:931 . Observera att lagens regler inte gäller om annat följer av ditt och säljarens avtal (se 3 §). Vad som utgör fel i varan anges i 17-21 §§ och aktuella påföljder regleras i 30-44 §§. Mycket talar för att tätningsmedlet är felaktigt. Angående skadan på båten så utgör denna emellertid en s.k. ”produktskada”. En sådan är inte ersättningsgill enligt köplagens regler vilket framgår av 67 § 1 st 2 meningen: ”Skadestånd enligt denna lag omfattar dock inte ersättning för förlust som köparen tillfogas genom skada på annat än den sålda varan.” Visserligen anges i 40 § 3 st att köparen alltid har rätt till ersättning, om felet eller förlusten beror på försummelse på säljarens sida eller om varan vid köpet avvek från vad säljaren särskilt har utfäst men den ovillkorliga formuleringen i 67 § 1 st. 2 meningen medför att ingen ersättning utgår enligt köplagens regler. Man skulle möjligen kunna diskutera om det felaktiga limmet lett till en indirekt förlust. Om det inte fungerar för att laga båtar, kan du inte bedriva din verksamhet som du tänkt dig och det kan ha resulterat i kundbortfall etc. Jag kommer dock inte att fördjupa mig i ett sådant resonemang. Båtskadan utgör skada på ”annat än den sålda varan”. Detta gör att vi måste undersöka andra möjligheter för dig att gå tillväga för att få ersättning nämligen allmänna skadeståndsrättsliga regler om produktskador. Säljarens produktansvar mot köparen bedöms traditionellt enligt s.k. utomobligatoriska regler. En säljare blir i första hand ansvarig för styrkt vållande (se skadeståndslagen (1972:207) 2 kap. 1§ https://lagen.nu/1972:207). För detta krävs att försummelse kan visas ha förelegat på säljarens sida. Detta är något som är svårt för mig att uttala mig om eftersom jag inte vet hur säljaren agerat. Säljaren kan också ådra sig skadeståndansvar genom en garanti. Det finns ett antal rättsfall där säljaren hållits ansvarig på denna grund. Se t.ex. NJA 1985 s. 641 och NJA 2001 s. 309. Garantin behöver inte vara uttrycklig utan även tämligen allmänna uppgifter kan räcka. En sista möjlighet för dig är att undersöka saken kontraktsrättsligt och då granska ditt och säljarens köpeavtal. Som jag nämnde ovan är köplagen dispositiv (3 §) så det finns inget hinder mot att säljaren åtar sig ett strängare ansvar än som följer av köplagens regler. Rörde det sig om ett vanligt köp i en affär blir det svårt att visa att säljaren åtagit sig att betala ersättning för eventuella skador på båtarna. Du har bevisbördan för ett sådant påstående. Det kan påpekas att även tillverkaren av medlet är ett tänkbart ansvarssubjekt. Då krävs i princip att vårdlöshet har förelegat vid tillverkningen. Enligt min uppfattning är det rimligast att du försöker visa på vårdslöshet eller att säljaren lämnat en uttrycklig eller underförstådd garanti. Användes medlet som det var avsett? Det finns många frågor. Se mitt svar som riktlinjer. Om du känner att du vill gå vidare med detta ärende tycker jag att du ska kontakta en advokat. Med vänlig hälsning
Sven LindblomRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo