Skadeståndsanspråk baserat på arrendeförhållande och möjligheten till rättshjälp

Har ersättningsanspråk p g a brutet ben sept 09, fall på ojämnt underlag/betongplattor på företagsarrenderat torg/trottoar, ansvar förnekas. Saknar egen försäkring. Behöver kraft bakom kravet som förhalas. Vad göra?

Lawline svarar

Hej! Av Skadeståndslagen följer att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar annan kroppsskada ska ersätta denna skada. Förutsättningar för att skadestånd ska utgå utifrån denna bestämmelse är att en skada finns, att den orsakats av annan genom handling eller passivitet, att det finns ett orsakssamband mellan detta och skadan samt att man kan visa uppsåt eller oaktsamhet hos företaget. Ett brutet ben är onekligen en sådan skada som omfattas av bestämmelsen och frågan i ditt fall är snarare om det företag som arrenderar torget kan anses ha vållat din skada i den bemärkelse som avses i bestämmelsen. Eftersom detta skett genom en passivitet eller underlåtenhet att åtgärda ojämnheten i marken krävs i ditt fall att företaget haft ett ansvar att åtgärda detta enligt lag eller avtal. Vad gäller fastighetsägare har dessa en generell plikt att hålla marken i gott skick. Detta innefattar bland annat att halka ska förebyggas och snö ska skottas. Det framgår inte riktigt av din fråga hur pass ojämn platsen där du föll var. Om den var väldigt ojämn och det förelåg en konkret risk för att någon skulle komma till skada och företaget insåg detta kan ett ansvar att undanröja faran ha funnits. Man kan då konstatera att företaget faktiskt varit oaktsamma i den mån man kan visa att ett orsakssamband finns och att företaget varit oaktsamma i förhållande till att undanröja risken för skada. Detta är dock en bedömning som är svår att göra utifrån den information du lämnat. Svaret på din fråga beror vidare på hur avtalet mellan företaget och den som arrenderar ut marken ser ut. Om marken arrenderas ut av kommunen kan det vara så att det egentligen är kommunen som ansvarar för torget trots att företaget arrenderar platsen. I sådana fall framgår av Skadeståndslagen att kommunen är skyldig att ersätta skada som vållats vid fel eller försummelse i myndighetsutövning. Om det kan visas att kommunen varit ansvarig för väghållningen i ditt fall och inte underhållit området på ett godtagbart sätt kan man ha rätt till ersättning. Även här är det dock svårt att bedöma utgången enbart utifrån den information som framgår av din fråga. En ytterligare aspekt som måste beaktas är om du på något sätt kan anses medvållande till skadan så att din rätt till skadestånd därigenom bortfaller eller ska sättas ned. Om du exempelvis sprungit eller liknande över torget ifråga kan detta vara faktorer som påverkar bedömningen. Du kan läsa mer https://lagen.nu/1972:207. Att du inte har försäkring tolkar jag som att du vare sig har personförsäkring eller hemförsäkring. Annars är detta en första möjlighet att få rättslig hjälp. Om du är ansluten till ett fackförbund kan även dessa erbjuda hjälp. Som en sista utväg finns möjligheten till rättshjälp. Härigenom kan du få rådgivning om en eventuell process och dina möjligheter att få skadestånd. Du kan läsa mer om det http://www.rattshjalp.se/. Som jag påpekat ett flertal gånger är det i princip omöjligt för mig att bedöma utgången i ditt fall och jag har således endast angett de grundläggande förutsättningarna som finns för att kunna få skadestånd. Att vända sig till rättshjälpsmyndigheten kan således vara en lösning. Lycka till! Vänliga hälsningar,
Sandra Helgadottir IngolfssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadestånd på grund av fel på väg etc.? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000