FrågaFASTIGHETSRÄTTFastighet23/04/2010

Grannelagsrättsliga principer vid kapning av trädgrenar

Hej Vi har en ca 10 m hög helt frisk lind som står en dryg meter från tomtgräns. Vår granne har utan vårt medgivande kapat alla över tomtgränsen överskjutande grenar vilket har resulterat i en halv trädkrona. Ingen hänsyn till trädet har tagits varför vi nu måste anlita en arborist för att minimera skador och rädda trädet. Syftet för henne var att få mer ljus in i trädgården. Har hon rätt att göra så här? Vem ska stå för kostnaderna för att rätta till detta? Vad innebär betydande olägenhet enligt jordabalken?

Lawline svarar

Hej! Av Jordabalken 3kap. 2§ framgår att fastighetsägare har rätt att ta bort rot eller gren som tränger in på dennes fastighet under förutsättning att det medför en olägenhet. Vad olägenhet innebär avgörs vid en bedömning i det enskilda fallet. Av 3kap. 3§ Jordabalken framgår att grannar vid nyttjande av sin egen eller annans fasta egendom ska ta skälig hänsyn till omgivningen. Denna regel innefattar positivt handlande såsom att din granne klippt bort grenarna, men även negativt handlande i den bemärkelse att man ska ta hänsyn till sina grannar. Detta innebär att även ni i egenskap av grannar är skyldiga att beakta era grannars önskemål, exempelvis att ett träd på er tomt skymmer väldigt mycket ljus. Om trädkronan orsakat en omfattande brist på ljus på tomten tyder det mesta således på att er granne haft rätt att ta bort grenarna. En rätt att göra detta är dock inte ovillkorlig. Arbetet måste nämligen utföras hänsynsfullt och på ett brukligt sätt. Här kan hänvisas till rättsfallet NJA 1990 s. 71, se https://lagen.nu/dom/nja/1990s71, angående en nedklippt häck. Domstolen konstaterade här att det inte förelåg rätt till ersättning eftersom arbetet utförts på ett brukligt sätt. I ert fall har det inte genomförts på ett godtagbart sätt och ni måste nu anlita en arborist för att åtgärda skadorna. Denna kostnad kan ni antagligen kräva grannen på. Du kan läsa mer https://lagen.nu/1970:994#A1. Lycka till! Vänliga hälsningar,
Sandra Helgadottir IngolfssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Fastighet? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000