Längstklausul och avbrott i visstidsanställning

Om en allmänvisstidsanställning har ett avtal som är skrivet t.ex. "2010-01-01 tills vidare dock längst till och med 2010-10-01", kan arbetsgivaren då avbryta den i förtid om arbetsbrist eller personliga skäl inte råder, eller är AG bunden avtalstiden ut? Om en person har haft ALVA t.ex. först i 18 månader och sedan träffas ett nytt avtal som gäller i åtta månader (inom en fem års period), kan AG då gå in och säga upp AVA efter två månader i andra perioden så att tvåårsperioden inte överskrids?

Lawline svarar

Hej, 

Det du beskriver kallas för en längstanställning, vilken kan beskrivas som en blandad anställningsform. Arbetsgivaren kan säga upp en sådan anställning i förtid, men då krävs sakliga skäl för uppsägningen. Arbetsbrist utgör som regel alltid saklig grund, medan det vid uppsägning på grund av personliga skäl görs en intresse- och proportionalitetsbedömning i varje enskilt fall. För att en uppsägning ska vara sakligt grundad krävs dock att arbetsgivaren har undersökt eventuella omplaceringsmöjligheter, se 7 § första och andra stycket lagen om anställningsskydd, https://lagen.nu/1982:80#P7S1. Under förutsättning att en uppsägning är sakligt grundad kan arbetsgivaren alltså avbryta en längstanställning i förtid. 

Tidsbegränsade anställningar upphör vid anställningstidens utgång, se 4 § andra stycket, se https://lagen.nu/1982:80#P4S1. Man kan avtala om att förtida uppsägning ska vara möjlig, men om så inte har skett är möjligheten att i förtid avbryta en visstidsanställning begränsad. I princip blir ett avbrott endast aktuellt om det finns skäl för avsked eller omedelbart frånträdande, det vill säga om någon av parterna gör sig skyldig till grovt kontraktsbrott. Arbetsgivaren kan inte säga upp en allmän visstidsanställning endast på den grunden att han eller hon önskar att en tidsbegränsad anställning inte ska övergå i en tillsvidareanställning. 

Med vänlig hälsning

Nathalie MiskinRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Anställningsformer? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo