FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 13/04/2010

Arbetstagare som underlåter att iaktta uppsägningstiden.

Min fråga är hur jag som arbetsgivare ska/kan/bör agera om en anställd sagt upp sig och har en månads uppsägningstid men vägrar komma tillbaka

Lawline svarar

Hej! Anställningsförhållanden regleras i lagen om anställningsskydd (LAS), den kan du hitta på https://lagen.nu/1982:80. Precis som du nämner så har en arbetstagare som har sagt upp sig från sin anställning en uppsägningstid på en månad se LAS 11§. Den anställde skall under uppsägningstiden befinna sig på arbetet och utföra sina arbetsuppgifter på liknande sätt som skett under anställningstiden. Den arbetstagare som underlåter att fullfölja sin anställning under uppsägningstiden anses ha åsidosatt sina skyldigheter enligt anställningsavtalet och gjort sig skyldig till ett kontraktsbrott. Trots att arbetstagaren gjort sig skyldig till ett kontraktsbrott gör det personliga inslaget i en arbetstagares arbetsskyldighet att arbetsprestationer som huvudregel inte kan framtvingas på rättslig väg. På samma sätt som att en domstol inte kan ålägga en konstnär att måla en tavla kan en arbetstagare inte heller med rättsliga medel (av domstol) tvingas utföra en arbetsprestation. Att tvinga arbetstagaren att komma tillbaka till arbetet och utföra sina arbetsprestationer är därmed svårt. Den arbetstagaren som underlåter att fullfölja sitt arbete under uppsägningstiden kan emellertid enligt LAS 38§1st bli skadeståndsskyldig för den ekonomiska skada som arbetsgivaren lider p.g.a. att arbetstagarens inte fullföljt sitt åtagande enligt anställningsavtalet. För att arbetsgivaren skall vara berättigad till ekonomiskt skadestånd krävs emellertid att arbetsgivaren kan visa att arbetstagarens underlåtenhet att iaktta uppsägningstiden har resulterat i en förlust för arbetsgivaren. Dessutom måste arbetsgivaren kunna visa att förlusten uppkommit just genom arbetstagarens underlåtenhet att fullfölja sin anställning under uppsägningstiden. Det kan i praktiken vara svårt för arbetsgivaren att uppfylla dessa hårda beviskrav. Att tänka på är därför att kollektivavtal ofta innehåller schabloner för beräkning av ovan nämnda skadestånd. Vanligt är att kollektivavtalen innehåller regler som ger en arbetsgivare rätt att innehålla en viss del av innestående löneförmåner om arbetstagaren inte iakttar uppsägningstiden. Om arbetsgivaren lyckas visa på ekonomisk förlust som har samband med arbetstagarens underlåtenhet att iaktta uppsägningstiden skyddas arbetstagaren i viss mån av LAS 38§3st där man kan utläsa att skadeståndsbeloppet kan sättas ner eller helt falla bort, om det anses skäligt. Mitt råd till dig är därmed att du bör förklara för din arbetstagare att han genom att underlåta att inställa sig på arbetsplatsen begår ett kontraktsbrott som kan leda till skadeståndsskyldighet. Om arbetstagaren trots detta underlåter att fullfölja sitt arbete under uppsägningstiden är mitt råd till dig att du är noggrann med att dokumentera och spara alla bevis som kan hjälpa dig att få rätt till skadestånd i en eventuell framtida tvist med grund i LAS 38§1st. Lycka till!
Matilda BroströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”