Fråga om ångerrätt vid distansavtal om tjänst

Hej, Jag vill att mina kunder frånsäger sig sin möjlighet att använda ångerrätten efter utförd tjänst. Mina kunder beställer tjänsten av mig genom att fylla i ett formulär på hemsidan. Efter beställd tjänst blir mina kunder ombedda att skicka ett sms med texten: "Jag godkänner att ni utför tjänsten". Mina kunder blir även informerade om att dom frånsäger sig sin möjlighet till ångerrätt efter utförd tjänst. Är det korrekt gjort av mig att gå tillväga på det här viset? Är texten "Jag godkänner att ni utför tjänsten" tillräcklig?

Lawline svarar

Hej, Av din fråga framgår inte om du utför tjänsterna till konsumenter eller till näringsidkare. Eftersom det förstnämnda är det vanligaste förutsätter jag i mitt svar från att så är fallet. Det framgår inte heller vad det rör sig om för sorts tjänster. Jag utgår från att tjänsterna är sådana att de omfattas av konsumenttjänstlagen (1985:716) men jag vill betona att lagen inte nödvändigtvis behöver vara tillämplig i ditt fall (se tillämpningsområdet i konsumenttjänstlagen 1-3 §§ https://lagen.nu/1985:716). För många slags konsumenttjänster saknas lagstiftning. Det gäller bl.a. "arbete på person", såsom hårvård och tandvård; liksom kursverksamhet och flyttning av möbler. Ofta tillämpas dock lagen analogt i dessa och andra fall. Vidare anger du att dina kunder beställer tjänsten över internet. Därmed rör det sig med största sannolikhet om ett distansavtal vilket aktualiserar distans - och hemförsäljningslagen (2005:59), se 1 kap. 2 §. https://lagen.nu/2005:59 I 1 kap. 3 § anges att lagen är tvingande till konsumentens förmån om inte annat framgår av specifika bestämmelser i lagen. Stadgandet avspeglar det starka konsumentskydd som gäller i svensk rätt. Det rör sig förmodligen om en icke finansiell tjänst varför 2 kap. i lagen blir tillämpligt. I 2 kap. 9-16 §§ regleras konsumentens ångerrätt. I 2 kap. 9 § anges att konsumenten har en ångerrätt inom 14 dagar från den dag som anges i 2 kap. 10 § (ångerfrist). Konsumenten har alltid rätt att lämna eller sända meddelandet inom sju arbetsdagar från den dag som anges i 2 kap. 10 §. I 2 kap. 10 § anges att vid distansavtal om en tjänst börjar ångerfristen löpa den dag då avtalet ingås. I 2 kap. 4 § 1 p. anges dock att bestämmelserna om ångerrätt i 2 kap. 9-16 §§ inte gäller distansavtal om en tjänst och fullgörandet har påbörjats med konsumentens samtycke under ångerfristen. I din fråga anger du att dina kunder blir ombedda att skicka ett sms med texten: "Jag godkänner att ni utför tjänsten". Dina kunder blir även informerade om att de frånsäger sig sin möjlighet till ångerrätt efter utförd tjänst. Enligt min bedömning uppfyller detta de krav på samtycke och påbörjande av tjänstens fullgörande som krävs enligt 2 kap 4 § 1 p. Observera att det krävs att du påbörjat tjänstens fullgörande för att konsumentens ångerrätt ska sluta gälla. Endast konsumentens samtycke räcker inte. Jag vill även framhäva att det som konsumenten ska samtycka till är, enligt lagens ordalydelse, att tjänsten börjar fullbordas. Jag är alltså försiktigt positiv till att du skriver som du angett men eftersom jag inte vet hur avtalet i övrigt är utformat vågar jag inte ge något bestämt svar. Se svaret som riktlinjer för vilka regler som kan komma att aktualiseras. Du bör även beakta de informationskrav som följer av lagens 2 kap. 6 och 7 §§ och eventuell påföljd vid utebliven information i 8 §. Ett sista tips kan vara att låta en advokat titta på avtalet om det är så att din rörelse är omfattande och du vill undvika oklarheter i framtiden. Hoppas svaret blir till någon hjälp. MVH
Sven LindblomRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Distansavtal (Internet, telefon m.m.)? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning