FrågaSKADESTÅNDSRÄTTSkadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare02/04/2010

Skolan kräver skadestånd av 15-åring

En elev i år 9 med diagnos ADHD kunde under en situation där han kände sig kränkt och utsatt inte kontrollera sin ilska utan det hände att en glasmonter värd ca 60 000 kr krossades. Eleven hade fram t.o.m. år 8 en elevassistent som stöttade honom, detta var första terminen utan. Har skolan nu rätt att kräva eleven på ersättning?

Lawline svarar

Hej. Det finns ingen åldersgräns för skadeståndsskyldighet. En 15-åring kan alltså bli krävd på skadestånd, även om det finns vissa specialregler för personer under 18 år. Av 2:1 Skadeståndslagen framgår att den som med uppsåt eller av vårdslöshet vållar en skada skall ersätta den. Detta innebär att det måste finnas ett orsakssamband mellan att en person gjort något och att en skada uppstår. Därefter är frågan om personen har ett ansvar för att ha vållat skadan. Om man uppsåtligen (medvetet) skadar något, eller beter sig vårdslöst och skada därför uppstår, anses man ha vållat skadan och är alltså skadeståndsskyldig. Rena olyckshändelser leder däremot inte till skadeståndsskyldighet. I fallet du beskriver uppfattar jag det som att det är klart att elevens handlande orsakade skadan. Frågan är då om han har ett ansvar för vållande. Du skriver att förstörelsen av glasmontern ”hände”, och det kan ju betyda flera olika saker. Om det t.ex. var så att pojken riktade en spark direkt mot montern talar vi om ett uppsåtligt skadande. Om det istället var så att pojken blev arg och när han rusade ut ur rummet stötte till montern, får man fråga sig om hans beteende kan anses vårdslöst eller om det var en ren olyckshändelse. När man bedömer om en person som inte fyllt 18 år skall anses ha vållat en skada tar man också hänsyn till dennes ålder och psykiska utveckling (se 2:4 Skadeståndslagen). Att eleven har ADHD kan spela in eftersom personer med denna diagnos typiskt sett är sämre på att behärska sina känslor och förutse konsekvenserna av sitt handlande. Ett agerande som hos en vuxen person skulle anses vårdslöst och leda till skadeståndsskyldighet, kan när det gäller en 15-åring med ADHD ses som en ”olyckshändelse” och inte grunda ansvar. Även om man kommer fram till att eleven är ansvarig för att ha vållat skadan kan skadeståndet jämkas (sänkas) enligt 2:4 Skadeståndslagen. Här tar man hänsyn till personens ekonomiska omständigheter och liknande. Jämkning blir inte aktuellt om den unge omfattas av en ansvarsförsäkring. Detta var en kort beskrivning av skadeståndsreglerna och hur de kan tillämpas på unga personer. Hur en domstol sedan skulle döma i just det här fallet kan inte jag uttala mig om eftersom jag vet så pass lite om händelsen. Jag hoppas dock att detta varit till hjälp och att saken löser sig. Skadeståndslagen finns här: http://www.notisum.se/rnp/Sls/lag/19720207.htm Vänligen,
Georg DellborgRådgivare
Hittade du inte det du sökte?