Gäller ett äktenskpskontrakt om mahr enligt muslimsk rätt i Sverige?

FRÅGA
hej! om man gifter sig i enighet med ett muslimskt äktenskapkontrakt och bestämmer en viss mahr (hemgift) osv. vid eventuell skilssmässa, gäller det muslimska kontraktet eller kan man begära att den svenska lagstiftningen (äktenskapsförordningen) träder in? dvs om man skiljer sig, kan man begära att dela 50/50 enligt svensk lag eller får man enbart det som avtalats enligt det muslimska kontraktet? och är isåfall ett muslimskt äktenskapskontrakt erkänt i svensk lag? Tacksam för ett svar
SVAR
Det finns flera väsentliga omständigheter som saknas för att du skall kunna få ett fullständigt svar. Tveka inte att skicka in en fråga igen. Svara gärna då på följande: Vilka medborgarskap har du och din man? I vilket land bor ni och hur länge har ni bott där? Var ingick ni äktenskapet och äktenskapskontraktet med mahr?Svensk domstol får ta upp äktenskapsmål om båda makarna är svenska medborgare eller om någon av makarna har svensk hemvist, vilket innebär att de skall stadigvarande bo i Sverige. Detta framgår av 3 kap. 2§ lag om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap (IÄL). Se härDet finns dock ett undantag från denna regel. Talan om äktenskapsskillnad kan ändå tas upp till prövning, trots att makarna inte är svenska medborgare eller har svensk hemvist, om makarna inte kan få talan prövad i den stat där de är medborgare. Enligt 3 kap. 4§ IÄL gäller att om svensk domstol är behörig att ta upp målet, skall svensk lag tillämpas i processen.Se härEnligt 1§ lag om internationella frågor rörande makars och sambors förmögenhetsförhållanden (LIMF) skall domstolen tillämpa LIMF på frågor om makars förmögenhetsförhållanden när det finns anknytning till en främmande stat. I detta fall är detta oklart om ni har anknytning till främmande stat då du inte angivit vilka medborgarskap ni har eller var ni är bosatta.Om ni har någon anknytning till ett främmande land, kommer era förmögenhetsförhållanden (bodelningen) att regleras enligt lagen i det land där ni bosatte er efter att ni gift er. Om ni båda senare har tagit hemvist i en annan stat och varit bosatta där i minst två år, tillämpas istället den statens lag. Detta innebär att trots att ni har anknytning till ett annat land så kommer svensk lag att tillämpas på era förmögenhetsförhållanden om ni varit bosatta i Sverige sedan två år. Bodelningen kommer då utföras enligt svenska regler. Se härVad gäller mahr så saknas motsvarighet till detta i den svenska rättsordningen. Att mahr är ett typfrämmande rättsinstitut har i praxis inte ansetts utgöra ett hinder för svensk domstol att tillämpa det. Hovrätten har i mål RH 2005:66 tillämpat iransk rätt i fråga om mahr, trots att mahr inte har motsvarighet i den svenska rättsordningen.Enligt 5§ LIMF, är ett äktenskapskontrakt mellan makar avseende deras förmögenhetsförhållanden (t.ex. mahr) giltigt, om det stämmer överens med den lag som är tillämplig på makarnas förmögenhetsförhållanden när rättshandlingen företogs. Detta innebär att om ni gifte er och bosatte er i en stat där äkenskapskontraktet med mahr är giltigt, så är det också giltigt i Sverige. Om ni gifte er i Sverige gäller dock att äktenskapskontraktet måste registreras i tingsrätten för att bli giltigt.Sammanfattningsvis kan sägas att både svenska och utlänska regler kan komma att aktualiseras vid en eventuell process. Ett kontrakt om mahr erkänns inte per automatik i Sverige men kan komma att beaktas i en process. Utgångspunkten är dock att svenska regler om bodelning skall tillämpas om parterna har bott i Sverige sedan två år, dock kan äktenskapskontraktet med mahr komma att tillämpas i kombination de svenska reglerna.
Lina Radovic
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1288)
2022-01-13 Avtala bort giftorätten
2022-01-10 Kan man köpa en lägenhet utan att få godkännande från sin man?
2021-12-31 Hur gifter man sig i Sverige?
2021-12-27 Kan min make vid äktenskapsskillnad få rätt till huset som är min enskilda egendom?

Alla besvarade frågor (98495)