Äkta makar eller sambos?

Hej! Jag, 57 år, och min tjej, Lisa 40 år, har bott ihop i fyra år och vi väntar vårt första barn. vi har en bostadsrätt i Backa som vi har köpt tillsammans. Det mesta av bohaget har vi också köpt tillsammans. Den enda skillnaden är att jag råkade få ett antal aktier som nu är värda fyra miljoner kronor. Jag har dessutom tre odågor till barn från tidigare äktenskap. Vad ska jag göra? Ska vi vara sambos eller ska vi gifta oss direkt?

Lawline svarar

Hej! Rättsverkningarna som följer av ett äktenskap/samboskap skiljer sig åt. Nedan följer en redogörelse av de största och viktigaste skillnaderna vilka förhoppningsvis kan hjälpa er i ert beslut. Äktenskapsbalken (ÄktB) reglerar äktenskap medan Sambolagen (SL) reglerar samboförhållanden, se https://lagen.nu/1987:230#K1P1S1 och https://lagen.nu/2003:376#P1S1. *Vad gäller under själva samlevnaden?* Inom ett äktenskap finns en underhållsplikt enligt bland annat 6:1 ÄktB, se https://lagen.nu/1987:230#K6P1S1. Denna går ut på att båda makarna efter förmåga skall bidra till det underhåll som krävs för att tillgodose varandras gemensamma och personliga behov. Sambor har ingen dylik plikt. *Vad som gäller vid en separation/skilsmässa?* Ett samboförhållande upphör direkt genom att den ene maken flyttar ut medan en skilsmässa krävs för att upplösa ett äktenskap enligt 1:5 ÄktB, se https://lagen.nu/1987:230#K1P5S1. För att en skilsmässa skall gå igenom krävs även att en betänktid om sex månader beaktas då det finns barn under 16 år med i bilden enligt 5:1 ÄktB, se https://lagen.nu/1987:230#K5P1S1. Om ett samboförhållande upphör genom att parterna går skilda vägar sker en bodelning om så begärs inom ett år från separationen enligt 8 § SL, se https://lagen.nu/2003:376#P8S1. Enligt samma paragraf är det endast den såkallade samboegendomen som ingår i bodelningen, se https://lagen.nu/2003:376#P8S1. Samboegendomen utgörs endast av den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget enligt 3 § SL (aktierna ingår alltså ej!), se https://lagen.nu/2003:376#P3S1. Inom ett samboförhållande kan ett samboavtal upprättas. Detta kan reglera vem som äger vad och hur egendomen skall delas vid en eventuell separation. Avtalet kan även reglera huruvida en bodelning skall göras eller ej enligt 9 § SL, se https://lagen.nu/2003:376#P9S1. Det skall uppmärksammas att vissa regler i SL betraktas som tvingade, det vill säga, dessa regler går inte att avtal bort genom ett samboavtal. Ett belysande exempel utgörs av 16 § SL vilken redogör för vem av parterna som har rätt till bostaden vid en eventuell bodelning och enligt vilka grunder, se https://lagen.nu/2003:376#P16S1. Vid en skilsmässa sker en obligatorisk bodelning enligt 9:1 ÄktB, se https://lagen.nu/1987:230#K9P1S1. Det som skall delas är det så kallade giftorättsgodset enligt 10:1 ÄktB, se https://lagen.nu/1987:230#K10P1S1. Allt som inte är enskild egendom är giftorättsgods enligt 7:1 ÄktB, se https://lagen.nu/1987:230#K7P1S1. Till enskild egendom hör t ex gåvor som den ene maken fått med förbehåll om att egendomen skall vara enskild (kanske är detta fallet med dina aktier). Makar kan även avtala om vad som skall ingå i bodelningen genom att upprätta ett äktenskapsförord enligt 7:3 ÄktB, se https://lagen.nu/1987:230#K7P3S1. Äktenskapsförordet reglerar då i vilken mån egendom skall anses vara enskild respektive giftorättsgods. En make kan även efter en skilsmässa bli underhållsskyldig i förhållande till den andre maken enligt 6:7 2-3 st ÄktB, se https://lagen.nu/1987:230#K6P7S2. Sambos kan ej bli underhållsskyldiga gentemot varandra. *Vad gäller om någon av er avlider?* Sambos har ingen generell arvsrätt. Dock finns en såkallad prisbasbeloppsregel i SL vilken garanterar den efterlevande sambon en rätt att behålla egendom till ett värde som motsvarar två gånger det vid dödsfallet gällande prisbasbeloppet enligt 18 § SL, se https://lagen.nu/2003:376#P18S1. Denna egendom skall tas ut samboegendomen. Sambos kan även reglera arvsrätten genom att testamentera till varandra enligt 9:1 Ärvdabalken, se https://lagen.nu/1958:637#K9P1S1. Makar ärver varandra enligt 3:1 ÄB, se https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1.
Cajsa HansenRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning