FrågaKÖPRÄTTKöplagen21/03/2010

Köparens undersökningsplikt

Hej intressant sida, hoppas ni kan hjälpa mig. Tror detta är ett fall för köplagen. Jag köpte en bil av en privatperson och samma dag som ägandet skrevs över till mig så fattade bilen eld i motorn under körning och brann upp. Min kunskap om bilar är inte på den högsta nivån men jag fick provköra bilen och jag tittade samt lyssnade på bilen. Dessutom så var bilen nybesiktad (samma månad) och inget nämndes om att bilen kunde få sådana problem. Bilens värde ligger under 10000kr och bilen var i bruk ca två timmar samt i min ägo i under 12 timmar. Kan detta ha räknats som dolt fel möjligen? Tror det är svårt att säga vad som började brinna då det inte är mycket kvar men det borde gå att styrka att det började i motorn. Det fanns folk som bevittnade när avtalet slöts och det borde finnas vittnen som sett när bilen fattade eld.

Lawline svarar

Hej, Du har helt rätt vad gäller köplagen. Eftersom köpet har skett mellan två privatpersoner och föremålet är lös egendom tillämpas köplagen (KöpL). Frågan är om detta är ett fel i köprättslig mening. Avgörande för om ett fel föreligger är om varan var felaktig vid riskövergången, se 21 § 1 st. KöpL. Fel kan föreligga före riskövergången även om det visar sig först senare. Riskövergången sker när varan avlämnas, 13 § 1 st. KöpL. När bilen började brinna var det alltså du som stod risken för varan. Som jag nyss nämnde kan säljaren dock fortfarande svara om felet som resulterade i att motorn fattade eld fanns redan innan bilen avlämnades till dig. För det första skall nämnas något om befintligt skick. Särskilt begagnade varor säljs ofta med denna friskrivning. Varan är då endast felaktig om säljaren lämnat uppgifter som inte visar sig stämma, att säljaren haft vetskap om felet, men inte upplyst dig om det eller om varan är i väsentligt sämre skick än vad du med hänsyn till pris och andra omständigheter haft fog att förutsätta. Även om bilen köpts till ett tämligen lågt pris i jämförelse med andra bilar så torde du ha fog att förutsätta att motorn inte skulle fatta eld och bilen brinna upp. Har ni inte avtalat att bilen ska säljas i befintligt skick så är varan felaktig om den avviker från avtalet och om ingenting avtalats ska varan vara ägnad för det ändamål som varor av samma slag i allmänhet används, se 17 § KöpL. Det du beskriver är ett fel (bilen är obrukbar), men du får inte åberopa sådant som du måste antas ha känt till vid köpet och har du undersökt varan får du inte heller åberopa vad du borde märkt vid undersökningen, se 20 § KöpL. Detta under förutsättning att säljaren inte handlat i strid mot tro och heder. Har säljaren varit medveten om felet har han troligen handlat i strid mot tro och heder. Avgörande, om säljaren inte haft vetskap, är alltså om du borde upptäckt felet eller inte. Man brukar benämna vad du borde upptäckt som undersökningsplikt även om detta egentligen är ett felaktigt begrepp. Du har nämligen inte någon skyldighet att undersöka varan innan köpet, men har du gjort det uppkommer en form av undersökningsplikt. Jag kommer därför att använda det begreppet trots att den inte har samma betydelse som inom fastighetsrätten. Vid bedömningen beaktas ”hur omfattande undersökningen varit och vilka praktiska möjligheter köparen med hänsyn till sina kunskaper och erfarenheter haft av att vid sin undersökning upptäcka felet”. Citatet kommer från en dom från högsta domstolen, NJA 1996 s. 598, där avtalet avsåg ett byte av husbilar där en av husbilarna visade sig vara angripen av mögel. Det förväntas alltså inte att du ska ha stor kunskap av bilar till skillnad från köp av fast egendom. Säljarens uttalanden kan också inverka på undersökningsplikten. I det ovan nämnda fallet påtalade köparen att det luktade mögel i husbilen, men säljaren bagatelliserade uttalandet och högsta domstolen fann att köparen inte eftersatt sin undersökningsplikt även om undersökningsplikten vanligtvis utvidgas vid en misstanke om mögel eller andra fel. Nu har jag ingen aning vad de egentligen tittar på vid en besiktning. Innefattar besiktningen inte motorn har detta inte minskat din undersökningsplikt. Det är alltså mycket möjligt att detta är ett fel om det förelåg innan den avlämnades, även om det visade sig först senare och du inte borde upptäckt felet. Föreligger fel kan du häva köpet och kräva skadestånd, 30 § KöpL, eftersom avhjälpande eller omleverans inte är möjligt, 37 § KöpL. Hävning kommer i fråga endast om felet är av väsentlig betydelse om säljaren borde insett det, 39 § 1 st. KöpL. Båda dessa kriterier måste rimligtvis vara uppfyllda i detta fall. Du måste dock meddela säljaren att du häver köpet annars bortfaller din rätt till hävning, 39 § 2 st. KöpL. Detsamma gäller om du vill kräva skadestånd, 40 § KöpL. Vanligtvis kräver hävning att era prestationer återgår. I detta fall är bilen förstörd vilket innebär att du inte kan lämna tillbaka den. Med tanke på att detta inte beror på dig är det dock inget hinder, se 66 § 1 st. 1 p. KöpL. Köplagen hittar du här: https://lagen.nu/1990:931 Vänliga hälsningar
Alexandra AlmRådgivare
Hittade du inte det du sökte?