Fel i varan?

Hej I en annonskampanj hade en båtfirma gjort reklam för det nya ”superstarka” tätningsmedlet Superlim, vilket i annonsen anges vara det effektivaste på marknaden. Jag köpte en storförpackning Superlim som jag skulle täta skrovet i min privata segelbåt med, detta var något som jag nämnde för säljaren vid köpet. Nu har min segelbåt sjunkit, ett resultat av att Superlim bara kan användas på ytor som inte skall komma i kontakt med vatten. Betraktas varan som felaktig eftersom säljaren bort inse att det inte går att använda Superlimmet i mitt sammanhang, dvs att han var i ond tro? Kan jag få ersättning för den förlorade segelbåten? Om jag inte skulle använda båten i privat bruk utan istället bland båtar som hyrs ut. Har jag fortfarande rätt till ersättning för den förlorade segelbåten? Snälla hjälp Tack på förhand.

Lawline svarar

Jag utgår från att det i detta fall handlar om en konsument som köpt varan från en näringsidkare och att det således rör sig om ett konsumentköp. Därmed blir Konsumentköplagen (KKL) tillämplig enligt 1 § KKL, se https://lagen.nu/1990:932#P1S1. KKL är enligt dess 3 § tvingande vilket betyder att det inte går att avtala bort lagen, se https://lagen.nu/1990:932#P3S1. Konsumenten är därmed tillförsäkrad ett visst minimiskydd enligt lagens föreskrifter. För att kunna erhålla kompensation (genom bland annat skadestånd) från säljaren måste det fastställas att det föreligger ett avtalsbrott. I detta fall skulle avtalsbrottet bestå i ett ”fel i varan” enligt 16 § KKL, se https://lagen.nu/1990:932#P16S1. En vara skall enligt 16 § KKL bland annat i fråga om art, mängd och kvalitet stämma överens med vad som följer av avtalet. Produkten skall även, om inte annat följer av avtalet, vara ägnad för de ändamål för vilka varor av samma slag i allmänhet används för och stämma överens med den beskrivning som säljaren lämnat. Varan skall också vara ägnad för det särskilda ändamål för vilket köparen avsåg att varan skulle användas för om säljaren vid köpet måste ha insett detta. Varan skall anses som felaktig som den avviker från vad som ovan angetts eller om säljaren före köpet underlåtit att upplysa köparen om ett sådant förhållande som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om. Varan skall också anses som felaktig om den avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta, se https://lagen.nu/1990:932#P16S3. Informerades säljaren specifikt om att användningsområdet var tätning av ett båtskrov anser jag att säljaren borde upplyst konsumenten om limmets/tätningsmassans oduglighet i kontakt med vatten. Därmed föreligger antagligen fel i varan. Det skall dock uppmärksammas att vissa krav ställs på konsumenten i fråga om t ex grundläggande/allmänna kunskaper. Utifrån detta skulle det kunna tyckas märkligt att använda sig av en produkt med namnet Superlim för tätningen av ett båtskrov. Vid fel i varan måste konsumenten meddela felet till säljaren genom en reklamation enligt 23 § KKL, se https://lagen.nu/1990:932#P23S1. Den enda påföljden som blir tillämplig i ett fall som detta då t ex omleverans eller prisavdrag ej blir aktuellt är skadestånd enligt 30 § KKL, se https://lagen.nu/1990:932#P30S1. Huvudprincipen är att skadeståndet skall täcka all förlust på grund av avtalsbrottet. Enligt 31 § KKL omfattas även skador på grund av den försålda varan som uppstått på annan egendom som tillhör köparen, i det här fallet båten, se https://lagen.nu/1990:932#P31S1. Ett krav för att skadeståndsskyldigheten även skall omfatta dylika skador är att egendomen (båten) är avsedd huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet. Om båten används i en uthyrningsverksamhet finns antagligen ingen skadeståndsskyldighet som täcks av KKL. Enligt 34 § KKL finns en möjlighet att jämka skadeståndet, det vill säga sätta ner detta till vad som är skäligt, se https://lagen.nu/1990:932#P34S1.
Cajsa HansenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo