​Inte tillåtet att tillverka egna alster av varumärkesskyddade tyger

2019-07-23 i Immaterialrätt
FRÅGA |En enkel fråga, får jag sälja egenhändigt tillverkade alster av Disneytyg, t e x grytlappar?
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom det i frågan inte framkommer hur tyget ser ut, utgår jag i mitt svar ifrån att Disneytyget är varumärkesskyddat och att du tänker sy alster i kommersiellt bruk. Frågan går att bedöma utifrån mönsterskydd också, resonemanget blir då annorlunda men slutsatsen ungefär densamma om dina alster går att förväxla med Disneys egna produkter. Varumärkeslagens regleringVarumärkeslagen (VML) kan i detta fall tillämpas då varumärkesrätten skyddar särskiljande kännetecken, exempelvis figurer, vilket Disney är känt för att producera (1 kap. 4 § VML).Som regel får du inte sy egna alster av Disneytygerna om innehavaren av varumärkesrätten inte gett sitt medgivande till detta, då det utgör varumärkesintrång. Anledningen till detta är att innehavaren har ensamrätt till tygerna och att denne själv kan avgöra hur dessa får användas av andra i näringsverksamhet (1 kap. 10 § VML).Vad innebär att ensamrätten till en vara kan "konsumeras"?Inom immaterialrätten finns ett begrepp som kallas för "konsumtion" (1 kap. 12 § VML). Detta begrepp innebär att om en vara förs in på EES-marknaden (länder som ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, exempelvis Sverige bland andra) genom samtycke från varumärkesinnehavaren, har ensamrätten till just den varan konsumerats. På det sättet kan andra få möjligheten att sälja vidare denna vara utan något tillstånd från den ursprungliga rättighetsinnehavaren, i detta fallet Disney. Om du förändrar varans skick gäller inte konsumtionsregelnDu får dock inte förändra eller försämra varans skick, eftersom varan måste behålla samma skick så som den konsumerades för att konsumtionsregeln ska gälla (1 kap. 12 § 2 st VML). Det innebär tyvärr i ditt fall att du inte heller via den här vägen kan tillverka dina egna alster av Disneytyg eftersom det skulle innebära en förändring av tyget som du köpt.Vad du bör göra Mitt tips till dig är att köpa tyger för kommersiellt bruk om du skulle vilja tillverka och sälja dina egna alster utav tyg utan att riskera att göra immaterialrättsliga intrång. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Trycka citat från låttexter på tröjor i kommersiellt syfte

2019-07-19 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej!Jag är inne i tankarna att börja sälja kläder med eget tryck. Jag skulle även vilja ha kortare texter på vissa av plaggen men undrar hur strängt det är så att det inte blir ett upphovsrättsligt intrång?`Jag tänker t.ex. Känn ingen sorg som är en del av Håkan Hellströms hit Känn ingen sorg för mig Göteborg. Skulle det vara något intrång eller är det för "svårt" att koppla till just den låten?Tacksam för svar
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår det som att du vill ha svar på vilka upphovsrättsliga regler som gäller för att trycka citat från låttexter på tröjor som du vill bjuda ut till försäljning. Frågan regleras i lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL). I lagen står det att den som har skapat ett verk får upphovsrätt till verket, detta omfattar även musikaliska verk såsom låttexter (1 kap. 1 § 3 pkt URL). Upphovsrätten till verket kommer automatiskt om verket uppnår verkshöjd genom tillräcklig originalitet och självständighet, vilket låttexter oftast gör. Vad innebär upphovsrätten?Upphovsrätten ger upphovsmannen av verket en uteslutande rätt att förfoga över verket, vilket innebär rätt att framställa exemplar av verket samt bjuda ut verket till försäljning i både ursprungligt och förändrat skick. Detta bidrar alltså till att ingen får använda sig av verket utan upphovsmannens tillstånd (1 kap. 2 § URL). Rätten att citera texter gäller inte vid kommersiellt syfteEtt undantag från kravet på upphovsmannens godkännande är rätten att citera texter (2 kap. 22 § URL). Citaträtten ger dig dock enbart rätt att citera låttexter för privat bruk, och inte för kommersiellt syfte så som försäljning. För att få rätt till att sälja tröjor med citat på måste du alltså ha upphovsmannens tillstånd. När du har godkännande från upphovsmannen bör du tänka på att:- Du får citera verk som redan tillgängliga för allmänheten i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet. I ditt fall innebär god sed att citatet ska vara en liten del av verket (låttexten), som är motiverat av ditt ändamål.- Upphovsmannen skall anges i den omfattning och på det sätt god sed kräver, ofta genom att dennes namn skrivs ut (1 kap. 3 § URL).- Verket (låttexten) får inte ändras så att upphovsmannens konstnärliga anseende eller egenart kränks, verket får alltså inte göras tillgängligt för allmänheten i sådan form eller i sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannen (2 kap. 11 § URL).Konsekvenser av intrång i upphovsrätten Jag råder dig alltså att kontakta upphovsmannen för att få samtycke från denne, innan du påbörjar försäljning av dina tröjor. De flesta låttexterna omfattas av en upphovsrätt och ett intrång i upphovsrätten kan leda till förbud för dig att trycka låttexter på tröjor, förenat med vite (böter om du inte skulle sluta med att trycka låttexter som omfattas av upphovsrätt på tröjor) och skadestånd.Hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du skulle ha behov av mer rådgivning vid senare tillfällen är du varmt välkommen att vända dig till Lawline igen. Med vänliga hälsningar,

Rätt att trycka en tröja med annans bild?

2019-07-18 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej! Om jag skulle printa en egen tröja, med ett tryck på en bild som jag har hittat på google, skulle jag då behöva fråga ägaren utav bilden om jag får använda den bilden?
Henrik Österström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!UpphovsrättSannolikt så omfattas bilden i fråga utav upphovsrätt. Den som skapar ett verk som uppnår kravet på verkshöjd, det vill säga att verket ska ha en viss nivå av originalitet, erhåller upphovsrätt till verket (1 § upphovsrättslagen (URL)). Med upphovsrätten följer ekonomiska och ideella ensamrätter. Bland de ekonomiska ensamrätterna återfinns bland annat ensamrätten att framställa exemplar av verket (2 § URL). De ideella ensamrätterna innebär dels en rätt för upphovsmannen att bli namngiven vid exemplarframställning (eller att ej bli namngiven om upphovsmannen så önskar), dels en rätt mot kränkande ändringar av verket eller att verket görs tillgängligt i kränkande sammanhang (3 § URL). De ideella rättigheterna kan varken inskränkas eller överlåtas (11 § respektive 27 § URL). Upphovsrätten gäller som huvudregel upp till 70 år efter upphovsmannens död (43 § URL). Upphovsrättslagen omfattar personer i Sverige eller annat EES-land eller medlem i Bernkonventionen (1 § respektive 2 § internationell upphovsrättsförordning).Inskränkningar i den ekonomiska ensamrättenDe ekonomiska ensamrätterna är i vissa fall enligt bestämmelserna i 2 kap. URL inskränkta. En inskränkning som i ditt fall eventuellt skulle kunna vara tillämplig är rätten att för privat bruk framställa ett eller några få exemplar av tidigare offentliggjorda verk (12 § URL). Exemplaren får alltså ej användas i kommersiellt syfte. Kravet att verket ska ha offentliggjorts innebär att verket lovligen, det vill säga med upphovsmannens samtycke, ska ha gjorts tillgängligt för allmänheten (8 § URL).SanktionerVid brott mot upphovsrättslagen kan dels följa ett straffrättsligt ansvar som kan ge böter eller fängelse i upp till två år om brottet sker uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, dels ett civilrättsligt ansvar som innebär en skyldighet att betala dels en skälig ersättning för användandet av det upphovsrättsskyddade verket, dels skadestånd till upphovsmannen (53 § respektive 54 § URL).I ditt fall Eftersom det i din fråga inte framgår huruvida exemplarframställningen av bilden ska ske i privat eller kommersiellt syfte kan ett definitivt svar ej ges på om du behöver fråga upphovsmannen om lov eller ej. Om det sker i privat syfte kan du med inskränkningen av ensamrätten för exemplarframställning i privata syfte få göra ett eller fåtal exemplar. Däremot inskränks inte den ideella rätten, vilket innebär att upphovsmannen fortfarande har rätt att bli namngiven och att dennes verk måste respekteras. I annat fall måste du sannolikt få godkännande av upphovsmannen att använda dennes verk för exemplarframställning om det inte är så att en annan inskränkning i 2 kap. URL är tillämplig i ditt fall eller om upphovsrätten har löpt ut, vilket som huvudregel sker 70 år efter upphovsmannens död.Jag hoppas du har funnit mitt svar behjälpligt och lycka till!Med vänlig hälsning

Får man citera en film i sin marknadsföring?

2019-07-15 i Immaterialrätt
FRÅGA |Får jag i min marknadsföring använda mig av av en mening från Disney Askungen utan att till fråga Disney? Den mening jag syftar på är "Nåja vad är väl en bal på slottet.................". Jag kommer att ändra vissa ord i meningen.
Liv Nyström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga gäller citering av filmverk vilket regleras i lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL). Mitt svar kommer därför utgå från den lagen. Var och en får citera ur offentliggjorda verk om det sker i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet (22 § URL).Ett verk anses offentliggjort då det lovligen gjorts tillgängligt för allmänheten (8 § URL). Tillgängliggörandet kan ske genom överföring till allmänheten, offentligt framförande, när verket visas offentligt eller när exemplar bjuds ut till försäljning, uthyrning, utlåning eller annars sprids till allmänheten (2 § URL). Att det skett lovligen innebär att offentliggörandet skett med samtycke av upphovsrättsinnehavaren. Disneys Askungen är ett offentliggjort verk.Att citeringen ska ske i enlighet med god sed innebär att syftet med citatet är avgörande för huruvida ni behöver samtycke från upphovsrättsinnehavaren eller inte. Om syftet är lojalt i förhållande till upphovsmannens ekonomiska eller ideella rätt behövs inte samtycke för att få citera. Om citat ska användas i t.ex. reklam kan citaträtten som regel inte åberopas, utan då krävs ett samtycke från upphovsmannen. I förarbetena till upphovsrättslagen nämns några exempel på vad som kan anses vara citering i överrensstämmelse med god sed. Det är t.ex. när citat används som hjälpmedel för det egna arbetet då det citerade verket analyseras, kritiseras eller används som stöd för ett eget ställningstagande. Om citatet enbart har ett underhållningsvärde av sin egen produkt är det som regel i inte i överensstämmelse med god sed. Att ändra ett citat är inte heller tillåtet utan upphovsmannens samtycke då det inte kan anses vara citering i god sed. Om du vill ändra om citatet men att det ska ha samma innebörd blir du därför tvungen att formulera om meningen så pass mycket att det egentligen inte går att säga att det är ett citat utan en helt egenformulerad fras. Sammanfattningsvis kan du dessvärre inte använda dig av citatet från Disneys Askungen i din marknadsföring då citering i reklam som regel inte anses vara god sed eller lojalt med upphovsrättsinnehavarens intressen. Om du får upphovsrättsinnehavarens samtycke att använda citatet är du fri att göra så. Jag råder dig därför att själv formulera ett eget citat eller fras som du kan använda i din marknadsföring alternativt höra av dig till Disney men det kan eventuellt vara omständligt. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Vad gäller vid bearbetning av affischer?

2019-07-20 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej! Jag köper, målar om och säljer second hand-möbler som hobbyverksamhet. Om jag köper en affisch i nån butik och klistrar hela eller en del av affischen på en möbel som en del av möbelrenoveringen, får jag då lov att sälja möbeln inom min hobbyverksamhet? Är det skillnad om det är tex ett "vanligt motiv" som t ex en solnedgång eller en känd figur som t ex Spindelmannen? Och är det skillnad om jag i framtiden vill göra samma sak som näringsverksamhet?Tusen tack för hjälpen på förhand!
Tilde Skånvik |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga hamnar inom ett rättsområde kallat immaterialrätt. Frågan kommer besvaras enligt upphovsrättslagens bestämmelser eftersom det gäller skyddet för konst. Jag kommer att svara på hur du kan använda affischer utan att det ska utgöra ett intrång i upphovsrätten. Allmänt om upphovsrättsskyddade verkUpphovsrätt omfattar litterära och konstnärliga verk som når upp till kravet för verkshöjd. Verket når verkshöjd om det är tillräckligt originellt och självständigt. Någon ska till exempel inte kunna framställa en likadan målning (1§ URL).Upphovsrätten är ett skydd som innebär att skaparen har en uteslutande rätt att förfoga över verket. Det innebär en ensamrätt att göra det tillgängligt för allmänheten och framställa exemplar (2 § URL). Vad gäller för privat bruk av möbel med affisch?För att besvara din fråga så utgår jag från att affischen är målad på ett sådant sätt att den är originell och självständig. Lagen gör ingen skillnad på till exempel Spiderman eller en solnedgång utan man skiljer på verk som når upp till verkshöjd. Affischen med verkshöjd skyddas då enligt upphovsrättslagen (1 § URL).För privat bruk av möbeln så behöver du inte hämta samtycke hos upphovsmannen eftersom det finns ett undantag för just privat bruk. Hobbyverksamhet kan omfattas det beror på hur den ser ur och vilka som kan ta del av möblerna. Det är tillåtet att framställa ett eller några få exemplar av ett verk. Dessa kan du sedan sätta på möbler som du vill (12 § URL).Vad gäller för försäljning av möbler med köpt affisch?För att besvara din fråga så utgår jag från att affischen är målad på ett sådant sätt att den är originell och självständig. Lagen gör ingen skillnad på till exempel Spiderman eller en solnedgång utan man skiljer på verk som når upp till verkshöjd. Affischen med verkshöjd skyddas då enligt upphovsrättslagen (1 § URL).Som utgångspunkt ska samtycke hämtas från upphovsrättsmannen för att kunna använda de verk som han skapat. Till denna huvudregel finns det några undantag som i ditt fall innebär att du inte behöver kontakta den som målat affischen. Eftersom du har köpt affischen så kan konsumtionsprincipen tillämpas. Har ett verk sålts med upphovsmannens tillåtelse så kan just detta verk säljas vidare. Du tillåts att använda det exemplaret av affischen du köpt för att placera på möbeln (19 § URL). Däremot så är det inte tillåtet att utan samtycke framställa flera exemplar av affischen för att placera på flera möbler och sälja vidare (2 § URL). Genom att placera affischen på möbeln så bearbetar du affischen. Beroende på hur mycket du bearbetar affischen så kommer situationen att skilja sig. Enligt min uppfattning så verkar det som att man fortfarande kommer att se motivet tydligt och oförändrat trots att du fäst den på möbeln. I detta fallet så kommer skaparen till affischen att ha kvar upphovsrätten och du har en upphovsrätt till möbeln med affischen du skapat. Det krävs då fortfarande tillstånd av den ursprunglige skaparen för att upphovsrättsligt förfoga över verket (4 § URL). SammanfattningSammanfattningsvis så kan du för privat bruk använda en affisch för att placera på möbler. Du kan även ta en eller några få kopior på affischen för att placera på flera möbler.För näringsverksamhet så kan du endast använda just det exemplar du köpt och för att framställa flera så krävs samtycke. Eftersom man tydligt ser affischen på möbeln är den inte tillräcklig omarbetad för att uppnå ett eget nytt skydd. För att du ska få en egen upphovsrätt, och på så vis kunna sälja föremålet som din egen konst, måste du göra om det i så hög grad så att det kan anses vara ett nytt och självständigt verk.För att du ska förstå hur omarbetat verket ska vara ska jag ge ett exempel. I princip så ska du genom att titta på ett verk få inspiration till att vilja skapa ett eget. Hoppas att jag kunnat svara på dina frågor. Behöver du fler svar så får du gärna skriva till oss igen. Allt gott,

Får man måla av någons tavla för privat bruk?

2019-07-19 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej!1. Jag undrar om det är olagligt att måla av någons tavla ganska likt, dock utan att ha sålt det? 2. Om ja, Kan någon anmäla mig för plagiering utan att ha registrerat sitt mönster?Det är en bild på en indian det gäller.
|Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om upphovsrätt finns i Upphovsrättslagen (1960:729) (URL).Till att börja med kan konstateras att den som skapat ett konstnärligt eller litterärt verk upphovsrätt har upphovsrätt till verket (1 § 1 st URL). Enligt lagmotiven är det konstnärligt om det är skapat med en konstnärlig ambition och i syfte att nå en konstnärlig verkan (Bernitz m fl, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, 14:e uppl, s 53). Om målningen som du har målat av är tillräckligt originell, är det ett konstnärligt verk som upphovsrättsligt skydd (1 § 5 p URL). Att inneha upphovsrättsligt skydd innebär att upphovsmannen har en ensamrätt till verket som inte får inskränkas. Så länge verket eller fotot utnyttjas oförändrat med korrekt källangivelse, och i enlighet med den ideella rättens krav (upphovsmannen har enligt 3 § URL alltid rätt att bli namngiven), behöver man inte söka överenskommelse med upphovsmannen (jfr 11 § URL). Var och en får för privat bruk framställa ett eller några få exemplar av offentliggjorda verk. Med privat bruk avses främst bruk inom privatlivet och för egen del, eller den närmaste familj och vänkretsens räkning (12 § URL). Det inskränker alltså inte upphovsmannens ensamrätt till verket att måla av målningen. Det är alltså inte olagligt att måla av någons tavla för eget bruk, så länge den ursprunglige upphovsmannen namnges. Det innebär att du inte kan bli anmäld för att ha avbildat målningen. Din målning kan däremot bli en bearbetning av den tidigare målningen och kan därmed i sig uppnå upphovsrättsligt skydd i form av en bearbetning (4 § URL). Observera dock att du fortfarande inte får förfoga över din bearbetning i strid med originalverket!Vänliga hälsningar,

Hur skyddas ett konstnärsnamn?

2019-07-17 i Immaterialrätt
FRÅGA |Går det att registrera ett konstnärsnamn eller kan det enbart erhållas genom inarbetning?
Elin Giding |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline.När det kommer till konstnärsnamn föreligger ett passivt skydd genom 24§ namnlagen. För att uppnå detta skydd krävs att det avser ett särskilt artistnamn under vilket en konstnär arbetar och blir känd. Det finns därmed ett krav på att ditt konstnärsnamn ska vara allmänt känt samt att det har en ekonomisk betydelse. Det passiva skyddet syftar till att det kända konstnärsnamnet i sig kommer att skyddas mot att kunna registreras som varumärke av någon annan. Detta framgår genom 2 kap. 10§ 2 p varumärkeslagen som säger att ett varumärke inte får registreras om det innehåller något som är ägnat att uppfattas som någon annans egenartade efternamn, allmänt kända konstnärsnamn eller likartade namn. Du kan därmed inte registrera ditt konstnärsnamn i sig, utan det uppnår sitt skydd gentemot andra varumärkens registrering genom inarbetning. Ju mer allmänt känt konstnärsnamnet är, desto starkare skydd har man. Hoppas du är nöjd med ditt svar! Skulle du behöva vidare rådgivning eller hjälp av en jurist är du välkommen att vända dig till oss igen.Med vänlig hälsning,

Kan jag använda en upphovsrättsligt skyddad seriefigur?

2019-07-14 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej,Jag vill trycka upp figuren Lobo Howler på en barn t-shirt till min sons födelsedag. Figuren kommer från Supermonster på Netflix. Får jag trycka den utan att bryta mot några rättigheter? Tack på förhand!Vänligen
Ellen Hägerström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Figurerna skyddas sannolikt som konstnärliga verk enligt lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL). Enligt URL uppstår en ensamrätt för konstnärliga verk genom att verket skapas enligt 1 § URL. Enbart upphovsmannen har rätt att förfoga över verket och framställa exemplar av verket, 2 § URL.Enligt 12 § URL är det ändå tillåtet att göra en framställning för privat bruk av offentliggjorda verk. Med privat bruk menas att kopian enbart får användas i privatlivet och inom familje- och umgängeskretsen. Det spelar med andra ord inte någon roll för bedömningen om du gör trycket som privat person eller inte, det som är avgörande är vem du offentliggör t-shirten för. Eftersom du trycker tröjorna till ditt barn är framställningen av verket för privat bruk vilket är lagligt enligt 12 § URL. Skjortan får dock inte användas för något annat ändamål än för privat bruk vilket i princip innebär att skjortan inte kan användas utanför hemmet.Vänligen,