Får man återskapa andras konstverk i kommersiellt syfte?

2020-05-17 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej. Om jag gör en 3d model av en verklig designmöbel eller vas eller en servis. och den är väldigt lik orginalet och jag använder denna i en film eller ett spel eller säljer modellen som ett 3d verk i sig själv . kan detta anses inskränka på mönsterkydd eller upphovsrätt?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Upphovsrätt regleras i lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (förkortat URL), och mönsterrätten regleras i mönsterskyddslag (1970:485) (förkortat ML). Jag kommer först gå igenom de upphovsrättsliga aspekterna av din fråga, för att sedan gå in på frågan om mönsterrätt.

Kan en vas, möbel eller servis vara skyddade av upphovsrätt?

En vas, möbel eller servis kan vara alster av brukskonst som omfattas av Upphovsrättslagen enligt 1 kap.1 § 6 punkt URL vilket enligt 1 kap. 1 § 1 stycket URL ger upphovsrättsinnehavaren diverse ensamrätter som jag återkommer till.

Hur uppnås upphovsrättsligt skydd?

För att ett verk ska uppnå skydd enligt URL krävs att kvalifikationskriteriet uppnås. Inom upphovsrätten talar man om verkshöjd, som enligt Svensk praxis fastställs vid det då ett verk är höjt till en viss grad av självständighet och originalitet. Enligt målet Infopaq C-5/08 så uppnås detta då verket kan ses som upphovsmannens egen intellektuella skapelse. Detta är enligt Painer-målet för handen när konstnären kunnat uttrycka sig genom fria och kreativa val. Dubbeslakapandekriteriet är en hjälpregel vid bedömningen av verkshöjden. Om ett alster kan bli föremål för oberoende dubbelskapande så uppnås inte kraven på verkshöjd.

När uppkommer och upphör upphovsrätten?

Skyddet för upphovsrätten uppkommer formlöst och upphör 70 år efter det år upphovsmannen gått bort, detta enligt 4 kap. 43 § URL.

Vad är skyddsomfång?

Ju mer originalitet ett verk har, desto större är dess skyddsomfång, så det ovan nämnda dubbelskapandekriteriet kan även användas för att bedömma hur omfattande skyddet ska vara. Om ett återskapande av ett verk faller inom skyddsomfånget talar man om upphovsrättsintrång. Vad beträffar brukskonst så ska ledning tas ur mål PMT 11062-16. Enligt det målet så är den fysiska gestaltningen av en produkt i centrum för bedömningen av om det är ett bruskkonstalster. Större originalitet medför större skyddsomfång, men brukskonstalster brukar ha ett tämligen snävt skydd på grund av att funktionen av verket sätter utformningens gränser. Med andra ord: det finns ett skydd för brukskonstalster såsom en vas eller en möbel, men skyddet är inte så vitt med tanke på det begränsade utrymmet för kreativ variation som konstformen tillåter.

Vi kan anta att de alster som du nämner uppnår kravet på verksöjd för brukskonst enligt ovan.

Vad innebär upphovsrättsskyddet?

Upphovsrättsinnehavaren, dvs. skaparen av verket, har en ekonomisk ensamrätt enligt 1 kap. 2 § URL att uteslutande få förfoga över verket och framställa exemplar och tillgängliggöra dem för allmänheten, i ursprungligt eller ändrat skick. Krasst uttryckt omfattar den ekonomiska ensamrätten all kapitalisering av det upphovsskyddade verket.

Skaparen har även en ideell ensamrätt, innebärande att hens namn ska anges vid tillgängliggörande av verket enligt 1 kap. 3 § 1 stycket URL, samt att hens konstnärliga anseende inte får kränkas genom att verket ändras. Verket får inte heller framkomma i sådana sammanhang som uphovsmannen kan anse verka stötande eller kränkande för henom. Exempel på detta är reklam, våldsamma spel etc.

Riskerar du att begå upphovsrättsintrång?

Av din fråga framgår att dina återskapanden är väldigt lika originalen, varför det troligtvis är fråga om så påfallande likhet som krävs för att det är fråga om intrång i upphovsrätten.

Vilka sanktioner kan bli aktuella vid upphovsrättsintrång?

Eftersom de inte uttryckligen efterfrågats kommer jag redogöra för två sanktioner i punktform.

- Böter/Fängelse, 7 kap. 53 § URL
- Skadestånd, 7 kap. 54 § URL

Kan en vas, möbel eller servis vara skyddad av mönsterrätt?

En vas, möbel eller servis kan skyddas av mönsterrätt enligt 1 § ML, eftersom skyddet avser en produkt eller produktdels visuella utseende. Med mönster avses en produkts utseende som bestäms av själva produktens former, ytstrukturer eller material, 1 § 1 punkt ML. Uppräkningen är dock inte uttömmande.

Hur uppkommer mönsterskyddet?

För att skyddas som ett mönster krävs att mönstret är nytt och särpräglat, se 2 §, 3 § och 3a § ML. Mönstret ska enligt huvudregel även registreras för att uppnå skydd, men det finns även ett snävare skydd för oregistrerade mönster som jag återkommer till nedan.

Jag kommer att anta att de mönster du exemplifierat har skyddats genom registrering. Även om de inte är registrerade så finns emellertid upphovsrättsskyddet kvar efterom det uppkommer formlöst.

Om formgivaren registrerar mönstret ger det innehavaren av mönsterrätten en ensamrätt till i princip all användning av mönstret. I 5 § ML finns en lista över utnyttjanden som omfattas av ensamrätten. Denna lista omfattar bland annat rätten att tillverka, bjuda ut, marknadsföra eller in- och utföra verket från sverige. Det finns flera skyddade rätter i paragrafen, och den är inte uttömmande.

Hur omfattande är mönsterskyddet?

Ett registrerat mönster är skyddat mot varje annat mönster som inte ger gör ett annat helhetsintryck på en kunnig användare än det registrerade mönstret, 5 § 2 stycket ML. Vid bedömningen av mönsterrättens skyddsomfång ska hänsyn tas till det variationsutrymme som funnits för formgivaren vid framtagandet av mönstret.

Sammanfattningsvis och något förenklat kan det konstateras att i princip all användning av mönstret är skyddat. Om mönstret är registrerat så gäller skyddet mot alla andra mönster som ger ett liknande helhetsintryck som det skyddade mönstret. Om mönstret är oregistrerat så omfattar skyddet i princip endast skydd mot kopior.

När upphör mönsterskyddet?

Mönsterskyddet gäller i 5-årsperioder och kan förnyas fyra gånger, innebärande att det upphör efter totalt 25 år, 24 § 1 stycket ML. Det kan alltså vara så att något eller några av de verken som du vill återge inte längre är skyddade av mönsterrätten, men det innebär inte att upphovsrätten gått ut.

Riskerar du att begå intrång i någon annans mönsterrätt?

Om antagandet om att de mönster du framhållit uppnår kraven för mönsterrättsligt skydds så finns det en risk att du begår mönsterrättsintrång om du återger dem. Eftersom jag inte vet hur dessa mönster ser ut eller hur du återgivit dem så är detta dock inte ett skarpt uttalande, men med grund i att du anför att de är "väldigt lika" så får min bedömning ändå landa i att det är fråga om intrång.

Vilka sanktioner kan bli aktuella vid mönsterintrång?

Enligt 35 § ML riskerar den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet gör intrång i någon annans mönsterrätt (mönsterintrång) böter eller fängelse i högst två år. Det finns fler sanktioner men eftersom sanktioner inte efterfrågats nämner jag enbart denna.

Hur kan man undvika att begå upphovsrätts- eller mönsterintrång?

Mina svar ovan har utgått från antaganden om att de angivna verken är skyddade av respektive immaterialrätt. Ett konkret råd jag kan ge dig är att bortse från dessa alster och istället skapa dina egna. Om du behöver använda just dessa verk föreslår jag att du kontaktar respektive rättighetsinnehavare och försöker få till stånd licensavtal med dem. Om skyddstiden upphört föreligger inga hinder mot att framställa verken och använda dem i spel eller filmer.

Jag hoppas detta besvarar din fråga.
Tveka inte på att höra av dig om någonting är oklart eller om du har fler frågor!

Aram Shokor
Fick du svar på din fråga?