Skjuta annans hund

2011-03-14 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej! Jag har (hade!!) en tax som var 7 år och har nog aldrig gjort en fluga förnär. Kanske mindre hyss när han var i valpåldern. Givetvis har den sagt ifrån när någon kommit in på tomten. Vid ett tillfälle råkade den komma över till grannen som har höns bakom sitt hus. område. Han skaffade tupp för ett tag sedan eftersom han tyckte att hönsen behövde detta. den här tuppen förde givetvis oväsen och jag retade mej givetvis på detta. Kanske min tax kände detta och bet således ihjäl tuppen. Grannen sköt då min tax och sa sen att jag fick skylla mej själv som inte höll ordning på den. Får han göra så ??
Mathias Gunnervald |Hej, I rättsfallet NJA 1988 s. 495 hade en man skjutit en hund efter att hunden gått till attack mot mannens getter. Detta ansågs inte vara en godtagbar handling och mannen dömdes för skadegörelse enligt 12 kap. 1 § brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K12P1S1 ). I fallet ansågs det inte vara försvarbart att för skyddande av sina getter sträcka sig så långt som att skjuta hunden. Detta dels på grund av getternas ringa värde i jämförelse med värdet på hunden. Därav bör bedömningen bli den samma då det gäller en tupp. Du har med största sannolikhet möjlighet att kräva skadestånd av mannen som sköt din hund. Vänligen,

Jämkning av skadestånd vid rån

2010-12-15 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej Jag blev dömd för grovt rån samt försök till rån på minderåriga och blev dömd till 29 000 i skadestånd samt 300 timmars samhällstjänst och har precis fått en dotter. Rånen begicks för 3 år sedan men rättegången blev i år (2010) då jag var utomlands i 3 år. Jag ah ringen inkomst förutom föräldraledighet - lägstainkomst samt lite från försörjningsstödseneheten. Är detta rätt?? överklagan är på gång och är om två veckor. min fårga är; detta hänsynslösa straff måste ändras och bli mildare med tanke på min situation (ung förälder utan inkomst eller egen bostad). kommer detta att "förmildras", har jag någon rätt att få ett mildare straff nu under överklagan med tanke på min situation?
Lina Radovic |Jämkning av skadestånd är möjligt enligt 6:2 skadeståndslagen, om skyldigheten att utge skadestånd är oskäligt betungande med hänsyn till den skadeståndsskyldiges ekonomiska förhållanden. Hänsyn lär också kunna tas till anhörigas behov. Vid grövre brottslighet såsom rån kan dock jämkning troligtvis inte ske. Det hindrar dig givetvis inte från att åberopa 6:2 skadeståndslagen i rättegången. Se 6:2 skadeståndslagen, https://lagen.nu/1972:207 Med vänlig hälsning

Preskriptionstid för skadeståndsfordran i anledning av brott

2010-10-26 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Jag misstänktes ha utfört skadegörelse 080216 och fick en dom i samma ärende 090603. Bland annat dömdes jag till att betala skadestånd. Först nu, 101021, har jag fått hem brev om att betala detta skadestånd. Är det inte så att detta skadestånd preskriberades antingen två år efter det påstådd brottet, dvs. 100216 eller ett år efter domen, dvs. 100603? Detta skulle då innebära att man inte har någon rätt att kräva att jag skall betala skadestånd nu, i oktober 2010. Eller hur är egentligen sakernas tillstånd?
Sofie Bjärtun |Hej, Regler om preskription av alla slags fordringar finns i preskriptionslagen. Enligt huvudregeln preskriberas fordringar tio år efter tillkomsten, se 2 § preskriptionslagen. För skadeståndsfordringars del innebär detta att preskriptionstiden räknas från den tidpunkt då den skadegörande handlingen utfördes. Vad jag ovan beskrivit gäller allmänt för skadeståndsfordringar. Om det är fråga om skadestånd i anledning av brott, som i Ditt fall, finns det särskilda regler som innebär att preskriptionstiden i vissa fall kan förlängas. Syftet med dessa regler är att den som åsamkats skada genom brott skall ha möjlighet att begära skadestånd så länge straffrättslig påföljd kan dömas ut. Den regel, som jag misstänker att Du har i åtanke och som stadgar just att preskription inträder ett år efter domen, fungerar alltså som en förlängning av tiden i det fall att den tioåriga preskriptionstiden inte räcker. Så kan vara fallet när det gått mer än nio år mellan brottet och domen. Såsom ovan framgått gäller för Din del den allmänna preskriptionstiden på tio år. Skadeståndsfordran är således fortsatt gällande. Vänligen,

Begreppet tryckningsföreläggande

2010-04-20 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Vad är ett tryckningsföreläggande för något? Jag såg att det nämndes i samband med förtal på en blogg.
Linus Jonson |Hej Begreppet tryckningsföreläggande används inte i lagtexten, men tar sikte på regeln i 5 kap. 6 § 2 st. skadeståndslagen: _Den som har gjort sig skyldig till ärekränkning eller dylik brottslig gärning eller som annars är skadeståndsskyldig med anledning av sådant brott kan på yrkande av den kränkte i mål om gärningen efter omständigheterna åläggas att bekosta tryckning i en eller flera tidningar av dom i målet._ I ett mål rörande t.ex. förtal (BrB 5:1) kan rätten alltså, på yrkande av den kränkte, ålägga gärningsmannen att bekosta tryckningen av domen i media. Föreläggandet syftar alltså till att ge upprättelse för offret för ärekränkningen. Föreläggandet avser endast skyldigheten att betala kostnaderna för publiceringen, inte för publiceringen i sig. Tidningen i fråga är heller inte p.g.a. föreläggandet skyldig att publicera domen (jfr. TF 7:6). Det ankommer därför på den kränkte att få domen publicerad, men denne kan alltså genom föreläggandet få ersättning för sina kostnader av gärningsmannen. Slutligen kan sägas att begreppet "tidning" också torde omfatta webb-tidningar och bloggar. +Länkar+ Skadeståndslagen 5:6 2 st): https://lagen.nu/1972:207#K5P6S2 Brottsbalken 5:1: https://lagen.nu/1962:700#K5P1S1 Tryckfrihetsförordningen 7:6: https://lagen.nu/1949:105#K7P6S2 Wikipedia, om bl.a. tryckningsföreläggande: http://sv.wikipedia.org/wiki/Skadestånd Med vänliga hälsningar

Preskription på fordran i anledning av brott

2011-02-23 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Löper preskriptionstiden på ett skadestånd pga. brottslighet från det att domen faller eller från det att den brottsliga handlingen utförs? (dvs. infaller 10års gränsen, om man bortser från ev. avbrott, 10 år efter brottet eller domen?) Ser gärna hänvisning till lagtext, rättsfall eller lagkommentar an. detta.
Andreas Vinqvist |Hej, Preskriptionstiden avseende skadestånd på grund av brott räknas normalt från den dag brottet begåtts, se NJA II 1981 s. 25. Preskriptionstiden kan dock förlängas i vissa fall. Enligt 3 § Preskriptionslagen preskriberas en fordran i anledning av brott först ett år efter tiden för åtalspreskription, om inte domstol avgjort ansvarsfrågan avseende brottet dessförinnan. Har domstol avgjort frågan innan denna tidpunkt, gäller den normala 10-årsfristen från dagen då brottet begicks. För mer information, se Preskriptionslagens 2 och 3 §§ samt NJA II 1981 s. 25ff. Vänligen,

Skadestånd p.g.a. misshandel

2010-11-20 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej. Blev för en tid sen Misshandlad av en kille. Oprovocerat Slog han mig med knuten näve på käken, jag föll ner på golvet och svimmade. Då fortsatte han att sparka mig två gånger i bröst och mage. Därefter omhändertogs han av vakterna och senare blev han gripen av polis. Jag blev för till akuten för observation. Där dokumenterades mina skador. Lättare hjärnskakning, svullnader i ansiktet och blåmärken på ben. Jag skall enligt min kontakt på polisen fundera på vad jag skall begära för skadestånd? Utöver detta så har jag varitledig från mitt jobb två dagar pga kraftig huvudvärk. Div kläder blev förstörda av blod mm. Hoppas på svar!
Caroline Nilsson |Hej och tack för din fråga! Regler om skadestånd återfinns i Skadeståndslagen (SkL), se https://lagen.nu/1972:207. SkL 2 kap 1§ stadgar att ”Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada ska ersätta skadan.” Som personskada räknas bl.a. fysiska förändringar av kroppen och smärta. I ditt fall rör det sig om en personskada och i SkL 5 kap 1§ anges vad den skadelidande kan kräva ersättning för, se https://lagen.nu/1972:207#K5. Till att börja med kan du begära ersättning för de kostnader du har haft till följd av misshandeln, t.ex. sjukvårdskostnader och de kläder som blev förstörda. Du kan också få ersättning för den inkomstförlust som drabbat dig då du var tvungen att stanna hemma från arbetet under två dagar. Slutligen kan du begära ersättning för ”fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur”, s.k. sveda och värk. Ersättning för detta ska täcka bl.a. fysisk smärta, men även psyksiska reaktioner såsom ex. ångest och sömnstörningar Det framgår inte av din fråga, men om det är så att du har fått någon typ av bestående skador, ex. ärrbildning, kan du kräva skadestånd även för detta, s.k. lyte och men. Det är även möjligt för dig att utfå ersättning för kränkning enligt SkL 2 kap 3§ (se https://lagen.nu/1972:207#K2). Enligt detta lagrum ska den som allvarligt kränker någon annan genom brott som innefattar ett angrepp mot dennes person, frihet, frid eller ära ska ersätta den skada som kränkningen innebär. Misshandel är ett brott som faller under detta lagrum. Utgångspunkt för bedömningen av om kränkningen är allvarlig är en objektiv bedömning av gärningen. De flesta typer av våldsbrott tenderar att bedömas medföra en allvarlig kränkning för den drabbade. SkL 5 kap 6§ anger hur storleken på kränkningsersättning ska beräknas. Det görs en skälighetsbedömning varvid man beaktar handlingens art och varaktighet och om handlingen t.ex. haft förnedrande inslag eller har varit ägnad att framkalla allvarlig rädsla för liv eller hälsa. Sammanfattningsvis kan du alltså kräva skadestånd på en rad grunder. Det är viktigt att du noga räknar på de kostnader som du har haft till följd av brottet och yrkar ersättning för dessa. Observera dock avräkningsregeln i SkL 5 kap 3§, som innebär att viss typ av ersättning, bl.a. från socialförsäkringar,ska avräknas från skadeståndsbeloppet. Om full bevisning avseende skadans storlek inte kan läggas fram i rätten, kan domstolen enligt Rättegångsbalken 35 kap 5§ uppskatta skadan till ett skäligt belopp (se https://lagen.nu/1942:740#K35). Hoppas svaret varit till hjälp! Med vänlig hälsning

Rätt till skadestånd p.g.a. brott?

2010-10-09 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |HEJ, Jag har blivit utsatt av min fd sambo för förtal av min karaktär, falska ryktesspridning där fd sambon har sagt att jag är en narkoman, självmordsbenägen där han har räddat mitt liv, att jag har stulit från honom, etc., etc. Allt är falska rykten och ett sätt att försöka skrämma och förolämpa mig. Det har gått så långt att jag har tröttnat på detta. I somras blev jag sparkad förolämpat, kuffad av denna person, framför andra personer och hans 2 barn. En polisanmälan gjordes som nu är pågående. Vilken typ av juridisk rätt har jag då jag vill söka en ersättning för det jag har blivit utsatt för. Finns det något jag kan göra. Tack.
Caroline Nilsson |Hej och tack för din fråga! Det du kan göra är att föra en talan om skadestånd i tingsrätten. Om den pågående polisutredningen leder till åtal, kan åklagaren enligt Rättegångsbalken 22 kap, se https://lagen.nu/1942:740#K22, hjälpa dig med detta. RB 22 kap 1 § stadgar att talan mot en misstänkt om enskilt anspråk (d.v.s. skadestånd) må föras i samband med åtal för brottet. Enligt 2 § är åklagaren skyldig att föra målsägandens skadeståndstalan i åtal för brott som hör under allmänt åtal. Detta förutsätter att målsäganden begär det, samt att det kan ske utan väsentlig olägenhet eller målsägandens anspråk är uppenbart ogrundade. Om du önskar att åklagaren ska driva ditt skadeståndsanspråk ska du anmäla det till undersökningsledaren hos polisen eller till åklagaren. Enligt RB 20 kap 3 hör under allmänt åtal alla brott som inte uttryckligen undantagits därifrån. T.ex. är misshandel ett brott som hör under allmänt åtal, emedan åtal för förolämpning och förtal enligt Brottsbalken 5 kap 5 § åtalas av målsäganden. Åklagaren kan dock föra åtal om brottet angivits av målsäganden och det av särskilda skäl anses påkallat från allmän synpunkt, se https://lagen.nu/1962:700#K5. Man kan få skadestånd på olika grunder, i ditt fall är det troligen skadestånd p.g.a. kränkning och/eller sveda och värk som torde vara mest aktuellt. Skadeståndslagen (SkL) 2 kap 3 § anger följande (se https://lagen.nu/1972:207). ”Då någon allvarligt kränker någon annan genom brott som innefattar angrepp mot dennes person, frihet, frid eller ära, ska ersättning utgå för den skada som kränkningen innebär.” Kränkning torde anses vara för handen om handlingen framkallat känslor såsom ex. rädsla, skam eller förnedring hos den drabbade. Skadestånd p.g.a. personskada kan enligt SkL 5 kap 1 § utgå för fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk). Det bör tilläggas att en skadeståndstalan kan föras även som ett civilrättsligt tvistemål, d.v.s. utanför brottmålsrättegången, även om det av praktiska skäl är lämpligt att ta det inom ramen för denna. Skadestånd är även möjligt för parterna att nå en förlikning om. Detta kan dock vara svårt att enas om då handlingen lett till åtal och den misstänkte riskerar att fällas till ansvar för brottet. Hoppas svaret varit till hjälp. Med vänlig hälsning

Ersättning på grund av brott, utan fällande dom

2010-02-22 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Polisanmält två våldtäkter som begicks 2001 och 2004, har precis börjat bearbeta det som hänt och därför inte polisanmält förrän nu. Polisen lade naturligtvis ner undersökning då brotten begick för så längesen. Frågan är, finns det någon möjlighet att ansöka om skadestånd så här långt efteråt?? var ej medlem i facket eller hade hemförsäkring då skadan inträffade. Tacksam för svar
Mikael Söderman |Hej, i Sverige har man möjlighet att ansöka om brottsskadeersättning om man har blivit utsatt för brott. Det motsvarar skadestånd i samband med brott men det är staten som betalar det och brottsoffret måste ansöka om ersättning. Eftersom du inte hade någon försäkring vid tillfället för brotten kan du göra en ansökan till Brottsoffermyndigheten. Dock är brotten begångna för flera år sedan vilket kan göra det hela svårare. Ansökan kan enbart göras under en begränsad tid och i ditt fall måste det göras inom två år efter det att förundersökningen lades ner hos polisen. Det finns ett undantag från denna preskriptionsregel och det innebär att fastän du egentligen ansöker för sent så kan du ändå få brottsskadeersättning. Dock ska det finnas "särskilda skäl". Exempel på särskilda skäl som har godtagits är en femtonårig pojke som blivit rånad och förundersökningen lades ned. I det fallet togs frågan om brottsskadeersättning upp eftersom pojken inte själv kunnat råda över situationen. Så om du var ung när du blev utsatt för dessa våldtäkter så kan du ändå få din fråga prövad. Avslutningsvis vill jag rekommendera dig att ta kontakt med Brottsoffersmyndigheten för att få hjälp att ansöka om brottsskadeersättning. Här finns en länk till deras hemsida med instruktioner hur du ska göra en ansökan om brottsskadeersättning (http://www.brottsoffermyndigheten.se/default.asp?id=2265) Lycka till med din ansökan! Med vänlig hälsning Mikael Söderman