Våldtäkt eller sexuellt tvång

2010-11-28 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Om en gift kvinna säger till sin man att hon vill skiljas, men samma natt väcks av att mannen har tagit av henne trosorna och utövar oralsex på henne, hon puttar undan honom, han trycker ner henne och säger hotfullt, "jag släpper dig aldrig". Hon lyckas dock undkomma. Faller detta under sexuellt ofredande, eller våldtäcktsförsök? Tack
Joel Dahlquist |Hej och tack för din fråga! Brottet våldtäkt regleras i brottsbalkens 6 kap 1§, som du själv kan läsa här: https://lagen.nu/1962:700#K6. För att ett brott skall falla under denna paragraf måste det röra sig om samlag eller, enligt bestämmelsens första stycke, en sexuell handling som "med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförlig med samlag". När lagen skrevs så räknade man i propositionen (där regeringen berättar hur man resonerat för att ge domstolen vägledning) upp ett antal typfall som normalt skulle kunna räknas som "jämförligt med samlag". Bland annat sägs här att det gäller "orala samlag". Vad som menas med detta är inte alldeles solklart men det är mycket tänkbart att den situationen som du beskriver faller under detta. I vilket fall som helst så har paragrafen utvidgats med ett andra stycke. Där sägs att som våldtäkt skall man också räkna fall där förövaren genom samma sexuella handling som i första stycket "otillbörligt utnyttja att personen på grund av sömn [...] befinner sig i ett hjälplöst tillstånd". Det du berättar låter i mina öron som ett ganska klart exempel på ett fall enligt 6 kap 1§ andra stycket,. Eftersom bestämmelserna är ganska nya är det svårt att se hur domstolar har resonerat i tidigare fall. Man skall komma ihåg att våldtäkt enligt 6 kap 1§ är tänkt för de allra allvarligaste kränkningarna. För alla andra kränkningar finns 6 kap 2§ om sexuellt tvång. Denna bestämmelse omfattar med mycket stor sannolikhet din beskrivna situation, om inte våldtäktsbestämmelsen skulle göra det. Jag ska försöka sammanfatta vad jag har sagt: - Enligt 6 kap 1§ andra stycket skulle detta kunna rubriceras som våldtäkt. Det beror lite på omständigheterna i övrigt (vilken karaktär hade exempelvis "oralsexet"? Om det rör sig om upprepad penetration med munnen är det ännu troligare att det är våldtäkt, så också om han fortsatte även efter att kvinnan vaknat) men det är fullt möjligt att en domstol skulle rubricera detta som en sådan våldtäkt. En trolig utgång är att det anses som våldtäkt, men mindre grov sådan med stöd av 6 kap 1§ tredje stycket. Så blev utgången i ett liknande fall från 2008 där en kvinna vaknade av att en man penetrerade henne med fingrarna. - I vilket fall som helst rör det sig med all sannolikhet "minst" om sexuellt tvång enligt 6 kap 2§ andra stycket; ett brott som kan ge fängelse i upp till två år. Jag hoppas att detta har hjälpt dig och att du känner att du har fått svar. Hör gärna av dig igen om du har följdfrågor! Vänligen

Hur lång är preskriptionstiden för våldtäkt och misshandel

2010-09-11 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Vad är presktriptionstiden för våldtäkt samt misshandel. Övergreppet skedde 2005 som krävde sjukhusvård.
Rickard Malteskog |Hej! Preskriptionstiden ökar inte på grund av att gärningsmannen gjort sig skyldig till två brott. T.ex. misshandel och våldtäkt. Men eftersom du beskriver händelsen som att våldtäkten och misshandeln var samtidigt kan man anse att brottet rubriceras som grov våldtäkt och då ökar preskriptionstiden på grund av att brottet grov våldtäkt har högre straffvärde än brottet grov misshandel. I frågan som du beskriver så kan man mycket väl anta att det aktuella brottet skulle röra sig om grov våldtäkt enligt brottsbalken 6 kap 1 §, fjärde stycket, se https://lagen.nu/1962:700#A3. Preskriptionstiden baseras på hur långt straff som är föreskrivet för brottet ifråga, enligt brottsbalken 35 kap 1 §. Om våldtäkten anses som grov är preskriptionstiden 15 år eftersom straffet för grov våldtäkt är upp till tio år. Preskriptionstiden för våldtäkt och grov misshandel är tio år eftersom straffet för våldtäkt och straffet för grov misshandel är högst sex år. Enligt 35 kap 4 § börjar preskriptionstiden enligt huvudregeln att räknas från den dag brottet begicks. Man kan sammanfatta det som att preskriptionstiden enligt beskrivningen i din fråga är lägst tio år och längst 15 år. Beroende på om man anser att våldtäkten är grov eller inte. Med vänlig hälsning Rickard Malteskog

Skadestånd i samband med brott

2010-08-01 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Jag blev våldtagen denna sommar, men polisen hittade aldrig gärningsmannen. Är det möjligt att få skadestånd fast än han inte hittades och i så fall hur gör jag då? Tack
|Hej och tack för din fråga! Trots att gärningsmannen inte hittats finns möjlighet för dig att få ersättning. I första hand bör du kontrollera med ditt försäkringsbolag där du har din hemförsäkring. I hemförsäkringen ingår något heter överfallsförsäkring som kan ge ersättning. Kontakta ditt försäkringsbolag för information. För de fall du saknar hemförsäkring eller om du inte kan få ersättning därifrån kan du vända dig till Brottsoffermyndigheten, http://www.brottsoffermyndigheten.se/ tfn 090-70 82 00. Lycka till!

Sexuellt tvång?

2010-03-23 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej Har en bekants son som blivit sexuellt utnyttjad av ett annat barn på dagis. Offret var 4 och förövaren var 6 år. Han tvingade barnet i det aktuella fallet och ett antal andra barn att suga på hans snopp. Rubriceras detta som sexuellt tvång eller våldtäkt, han slog ju inte men står självklart som en auktoritet gentemot de mindre barnen. Vad kan man nu kräva av kommunen? Skadestånd, ersätta framtida terapisessioner om sådana kan behövas. Skall man kräva polisanmälan? Täcks detta av kommunens försäkring då personalen brist i sin tillsyn eller är det barnet som polisanmäls och deras hemförsäkring täcker detta? Kan de kräva terapi nu om man tycker att barnet behöver detta?
Martin Fridh |Hej, I svensk rätt kan både barn och sinnessjuka personer teoretiskt begå brott genom att uppfylla de rekvisit som uppges i viss brottsbestämmelse, till exempel sexuellt tvång eller våldtäkt. Däremot är det omöjligt att påföljdsbestämma gärningen och att straffa ett barn. Enligt 1:6 § Brottsbalken kan barn under 15 år nämligen inte straffas, se https://lagen.nu/1962:700#K1P6S1. En polisanmälan är alltså ej rätt tillvägagångssätt och leder ej till någon påföljd. Staten eller kommun kan enligt 3:2 § skadeståndslagen bli skadeståndsskyldig för personskada som uppkommit vid fel i myndighetsutövning, se https://lagen.nu/1972:207#K3P2S1 Utförande av omsorg är i sig inte klassat som myndighetsutövning men annat faktiskt handlande och beslut beträffande barnen under deras vistelse på dagis lär i stor utsträckning falla under begreppet, men rättsläget är osäkert. I rättsfallet NJA 2001 s. 755 ansågs på detta sätt kommuns underlåtenhet att vidta tillräckliga åtgärder mot mobbning av en elev böra bedömas enligt 3:2 § skadeståndslagen. Det är dock mycket tveksamt om du med framgång kan kräva något av kommunen i detta fallet då det inte finns någon bevisad skada och rättsläget kring kommunens ansvar är osäkert. Enligt mig är detta ett ärende som bör redas ut via samtal på dagis eller möjligen genom socialtjänstens försorg. Med vänliga hälsningar

Hur lång är preskriptionstiden för våldtäkt och misshandel

2010-09-11 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Vad är preskriptionstiden för våldtäkt samt misshandel? Brottet skedde 2005 med sjukhusvård som följd.
Rickard Malteskog |Hej! Preskriptionstiden ökar inte på grund av att gärningsmannen gjort sig skyldig till två brott. T.ex. misshandel och våldtäkt. Men eftersom du beskriver händelsen som att våldtäkten och misshandeln var samtidigt kan man anse att brottet rubriceras som grov våldtäkt och då ökar preskriptionstiden på grund av att brottet grov våldtäkt har högre straffvärde än brottet grov misshandel. I frågan som du beskriver så kan man mycket väl anta att det aktuella brottet skulle röra sig om grov våldtäkt enligt brottsbalken 6 kap 1 §, fjärde stycket, se https://lagen.nu/1962:700#A3. Preskriptionstiden baseras på hur långt straff som är föreskrivet för brottet ifråga, enligt brottsbalken 35 kap 1 §. Om våldtäkten anses som grov är preskriptionstiden 15 år eftersom straffet för grov våldtäkt är upp till tio år. Preskriptionstiden för våldtäkt och grov misshandel är tio år eftersom straffet för våldtäkt och straffet för grov misshandel är högst sex år. Enligt 35 kap 4 § börjar preskriptionstiden enligt huvudregeln att räknas från den dag brottet begicks. Man kan sammanfatta det som att preskriptionstiden enligt beskrivningen i din fråga är lägst tio år och längst 15 år. Beroende på om man anser att våldtäkten är grov eller inte. Med vänlig hälsning Rickard Malteskog

Kan jag åtalas för försök till köp av sexuell tjänst?

2010-08-19 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Jag har en fråga om försök till köp av sexuell tjänst. Mitt nr har kommit fram i en utredning ,det som har hänt är att jag ringt av nyfikenhet . Det sa ja också i förhöret . Kommer inte ihåg vad ja sa när ja ringde men vet att ja inte bokat tid o har aldrig träffat någon . Har heller aldrig varit i den aktuella staden som ligger 80 mil bort. Jag undrar då om kan bli åtalad för detta samtal.
Hampus Johansson |Hej! Försök till köp av sexuell tjänst är ett brott i enlighet med brottsbalkens bestämmelser. I propositionen till bestämmelsen skriver man angående när ett försök ska anses ha gjorts, "Försökspunkten torde i vart fall vara uppnådd när ett erbjudande om betalning har lämnats". Om åklagaren anser att rekvisiten för brottet försök till köp av sexuell tjänst uppfyllda kan denne väcka åtal mot dig. Vänligen

Sexuellt ofredande

2010-04-28 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej,jag har råkat ut för följande:anklagad för att ha "taffsat" på en tjej på krogen och sedan när jag blivit avvisad gett henne en örfil,brottet är rubriserat som sexuellt ofredande!? detta är dock inte korrekk,taffsning har inte förekommit och ej heller örfilen,dock en knuff på tjejens axel efter ordväxling och att jag blivit ryckt i håret,jag har inga vittnen men tror att det finns vittnen som stödjer målsägandes historia,vad kommer att ske och kan jag göra något för att undvika rättegång? Tack på förhand för svar.
Frida Larsson |Sexuellt ofredande föreligger om man genom ord eller handlande ofredar en person på ett sätt som är ägnat att kränka personens integritet; 6:10 Brottsbalken. En straffbar handling är en som typiskt sett duger för att kränka den andres sexuella integritet. Någon sådan kränkning behöver inte ha uppstått i det enskilda fallet; om offret känner sig kränkt eller inte har ingen avgörande betydelse. Detta gäller även omvänt, om en person känner sig kränk av en handling som, men hänsyn till de föreliggande omständigheterna, inte anses ägnad att kränka hans eller hennes sexuella integritet är de nödvändiga brottsrekvisiten inte uppfyllda. Varje handling av sexuell inriktning mot en enskild person innebär inte att brottet sexuellt ofredande anses begånget. För att ansvar ska kunna dömas för sexuellt ofredande måste gärningsmannen haft uppsåt beträffande de objektiva rekvisiten, dvs. du ska ha utfört handlingarna avsiktligen. Det krävs inte att man har uppsåt till att personen ska bli kränkt, utan om uppsåt finns till att utföra handlingarna är tillräckligt. För att du ska dömas till ansvar för sexuellt ofredande (eller något annat brott) måste det ställas utom allt rimligt tvivel att du begått den brottsliga handlingen. Detta innebär att det inte får föreligga ett rimligt tvivel om din skuld. Det är upp till åklagaren att bevisa detta. Utgången i detta fall kommer således vara om åklagaren kan ställa det utom rimligt tvivel att du begått handlingarna.

Preskription av brottmål

2010-03-14 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |HEJ! När jag var ett barn blev jag offer för en man som sexuellt utnyttjade mig under lång period, men som barn förstår man inte mycket, men nu efterhand känns det att det ändå inte är okej att "låta honom gå" utan att markera att han begått ett stort fel mot barn, man vet ju inte om det är fler som fallit offer, så nu undrar jag om jag anmäler detta nu, vad kommer hända? är det ens försent, det var ju ändå när jag var barn 5 -11 år, för ca 10 år sen, men fortfrande idag känns det bara hemskt att han fått gå undan såhär, Vad gör man, hur går det till? Tjänar det till att göra något rättsligt av det nu? Väldigt tacksam för svar!
|Hej, Tack för din fråga. Vill inledningvis beklaga det du har varit med om. När det handlar om brott som har begåtts långt tillbaka i tiden finns regler om preskription som måste beaktas. Att ett brott är preskriberat innebär att det inte längre är möjligt att väcka åtal. Tiden varierar beroende på hur allvarligt brottet är. Av den anledningen är det i ditt fall avgörande vad mer exakt det sexuella utnyttjandet bestått i. Det är i sin tur avgörande för brottets rubricering som avgör preskriptionstiden. Sexualbrott regleras i brottsbalkens 6:e kapitel och preskriptionstider i kapitel 35. Följande uppräkning innehåller de brott som, beroende på omständigheterna, kan vara aktuella i ditt fall och när preskription inträder (notera att uppräkningen inte nödvändigtvis är uttömmande). - Våldtäkt mot barn: preskriberas efter 10 år - Grov våldtäkt mot barn (om du blivit våldtagen utgör det faktum att det pågått under lång tid en omständighet som talar för att brottet är att betrakta som grovt): preskriberas efter 15 år - Sexuellt utnyttjande av barn: preskriberas efter 10 år - Sexuellt övergrepp mot barn: preskriberas efter 5 år - Grovt sexuellt övergrepp mot: preskriberas efter 10 årI Brottsbalken 35:4 st. 2 finns stadgas att när det gäller sexuella övergrepp riktade mot barn så börjar preskriptionstiden löpa från den dag då barnet fyller 18 år. Beroende på vilket brott du utsatts för är brottet därför inte nödvändigtvis preskriberat ännu. Min rekommendation är därför att du omgående gör en polisanmälan.Polis och åklagare kommer sedan att ta ställning till om de ska inleda en brottsutredning. För en mycket bra och närmare beskrivning av vad som händer efter en polisanmälan rekommenderar jag dig att gå in på brottsoffermyndighetens hemsida, www.brottsoffermyndigheten.se. Vänligen, Sanna Söder Kompleterat av,Hampus Sabel