Skadestånd i samband med brott

2010-08-01 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Jag blev våldtagen denna sommar, men polisen hittade aldrig gärningsmannen. Är det möjligt att få skadestånd fast än han inte hittades och i så fall hur gör jag då? Tack
|Hej och tack för din fråga! Trots att gärningsmannen inte hittats finns möjlighet för dig att få ersättning. I första hand bör du kontrollera med ditt försäkringsbolag där du har din hemförsäkring. I hemförsäkringen ingår något heter överfallsförsäkring som kan ge ersättning. Kontakta ditt försäkringsbolag för information. För de fall du saknar hemförsäkring eller om du inte kan få ersättning därifrån kan du vända dig till Brottsoffermyndigheten, http://www.brottsoffermyndigheten.se/ tfn 090-70 82 00. Lycka till!

Sexuellt tvång?

2010-03-23 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej Har en bekants son som blivit sexuellt utnyttjad av ett annat barn på dagis. Offret var 4 och förövaren var 6 år. Han tvingade barnet i det aktuella fallet och ett antal andra barn att suga på hans snopp. Rubriceras detta som sexuellt tvång eller våldtäkt, han slog ju inte men står självklart som en auktoritet gentemot de mindre barnen. Vad kan man nu kräva av kommunen? Skadestånd, ersätta framtida terapisessioner om sådana kan behövas. Skall man kräva polisanmälan? Täcks detta av kommunens försäkring då personalen brist i sin tillsyn eller är det barnet som polisanmäls och deras hemförsäkring täcker detta? Kan de kräva terapi nu om man tycker att barnet behöver detta?
Martin Fridh |Hej, I svensk rätt kan både barn och sinnessjuka personer teoretiskt begå brott genom att uppfylla de rekvisit som uppges i viss brottsbestämmelse, till exempel sexuellt tvång eller våldtäkt. Däremot är det omöjligt att påföljdsbestämma gärningen och att straffa ett barn. Enligt 1:6 § Brottsbalken kan barn under 15 år nämligen inte straffas, se https://lagen.nu/1962:700#K1P6S1. En polisanmälan är alltså ej rätt tillvägagångssätt och leder ej till någon påföljd. Staten eller kommun kan enligt 3:2 § skadeståndslagen bli skadeståndsskyldig för personskada som uppkommit vid fel i myndighetsutövning, se https://lagen.nu/1972:207#K3P2S1 Utförande av omsorg är i sig inte klassat som myndighetsutövning men annat faktiskt handlande och beslut beträffande barnen under deras vistelse på dagis lär i stor utsträckning falla under begreppet, men rättsläget är osäkert. I rättsfallet NJA 2001 s. 755 ansågs på detta sätt kommuns underlåtenhet att vidta tillräckliga åtgärder mot mobbning av en elev böra bedömas enligt 3:2 § skadeståndslagen. Det är dock mycket tveksamt om du med framgång kan kräva något av kommunen i detta fallet då det inte finns någon bevisad skada och rättsläget kring kommunens ansvar är osäkert. Enligt mig är detta ett ärende som bör redas ut via samtal på dagis eller möjligen genom socialtjänstens försorg. Med vänliga hälsningar

Sexuellt ofredande

2010-02-14 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Om man blivit utsatt för att någon onanerat bredvid en på en offentlig plats, som ett kafé eller en affär och personen som blivit utsatt varit under 18 men över 15, vad skulle det klassas som? Går det att anmäla då händelsen är ganska störande? Vad kan anmälan då leda till? Och vad innebär det för den som anmäler?
Oscar Rydén |Hej! Det du beskriver skulle kunna falla under brotten sexuellt ofredande och förargelseväckande beteende, beroende på omständigheterna. Kan inte handlingen anses vara riktad mot särskild person torde förargelseväckande beteende, Brottsbalken 16 kap. 16 §, vara mest troligt. Detta brott innefattar att ”offentligen bete sig på ett sätt som är ägnat att väcka förargelse hos allmänheten”. Att onanera på offentlig plats torde utan tvekan passa in på denna brottsbeskrivning. Mer troligt är dock att handlingen anses vara sexuellt ofredande, Brottsbalken 6 kap. 10 § 2 st., då den riktar sig mot en särskild person och har en tydlig sexuell prägel (jämför ”vanligt” ofredande i Brottsbalken 4 kap. 7 §). Brottet sexuellt ofredande föreligger då någon ”blottar sig för någon annan på ett sätt som är ägnat att väcka obehag eller annars genom ord eller handlande ofredar en person på ett sätt som är ägnat att kränka personens sexuella integritet”. Det första momentet i paragrafcitatet ovan kan tyckas passa väl in på det du beskriver, men även det andra kan anses tillämpligt. Vad som kan vara värt att nämna ytterligare är att kravet på att handlingen ska vara ägnad att väcka obehag eller dylikt bedöms objektivt. Offrets subjektiva uppfattning om händelsen är med andra ord inte avgörande. Rätten gör en allmän bedömning av händelsen och avgör om kravet är uppfyllt. Enligt min mening borde detta inte ge upphov till några hinder i ditt fall. Offrets ålder torde inte vid brottsrubriceringen spela roll. Däremot kan det tänkas att handlingen anses vara grövre på grund av detta, vilket kan påverka straffets längd osv. Brottet går att anmäla till polisen som vanligt och hör under så kallat allmänt åtal. Detta innebär att det är åklagare som beslutar om att eventuellt väcka åtal för brottet, och att denne i så fall fullföljer processen i domstol. Detta förutsätter dock att det finns tillräckligt med underlag för att väcka åtal, vilket samlas ihop under en förundersökning. I denna del får målsäganden (offret i detta fall) räkna med förhör och dylikt. Målsäganden kommer dock inte behöva driva processen själv, men som sagt självklart vara en del av den. Om målsäganden däremot vill ha en mer aktiv roll i förfarandet kan denne välja att biträda åtalet, vilket bland annat berättigar den samme till att självständigt fullfölja åtalet i högre rätt. Sexuellt ofredande har en straffskala mellan böter och fängelse i två år. Det är omöjligt att uttala sig om vad som i just denna situation är rimligt då det slutgiltiga straffet är beroende av en rad omständigheter. Typiskt sätt använder sig dock svenska domstolar inte av den övre delen av straffskalan. Mvh

Bevisvärdering vid sexualbrott mot minderårig

2009-11-15 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Min syster har blivit utsatt för sexuellt övergrepp i sin barndom av vår pappa. Hon har inte vågat säga något till familjen av rädsla att inte bli betrodd. Hur ska vi gå till väga nu? Hur mycket bevis krävs för att få honom fälld? Jag och min bror kan även vittna om barnpornografi på hans dator.Tacksam för svar.
Emily Tomas da Costa |HejDet ni bör göra är att polisanmäla honom. En förundersökning inleds som är till för att fastställa och samla ihop bevisning inför en eventuell huvudförhandling i domstol. Rättsfallet NJA 1992 s 446 (klicka https://lagen.nu/dom/nja/1992s446 om du vill läsa hela) belyser din fråga beträffande bevisning inom sexualbrott mot minderåriga. I domskälen framhåller HD att:"I mål om sexualbrott grundar sig ansvarspåståendena ofta i allt väsentligt på målsägandens uppgifter. Detta hindrar inte att bevisningen ändå kan befinnas tillräcklig för en fällande dom. En huvuduppgift för domstolen blir att bedöma trovärdigheten av målsägandens uppgifter i belysning av vad som i övrigt har förekommit i målet. Det förtjänar understrykas att det inte kan bli tal om att efterge de beviskrav som allmänt anses böra gälla i brottmål. Det är exempelvis inte tillräckligt att målsägandens uppgifter framstår som mer tillförlitliga än den tilltalades. För en fällande dom i ett mål om sexualbrott förutsätts - liksom i brottmål i övrigt - att domstolen genom den samlade utredningen i målet finner det ha blivit ställt utom rimligt tvivel att den åtalade har gjort sig skyldig till vad som lagts honom till last."För att bedöma sanningshalten i målsägandens berättelse tillmäts detaljrikhet, att berättelsen är levande och trovärdig samt att utsagan inte innehåller motsägelser, stor betydelse. Det är även vanligt att domstolen anlitar psykologisk expertis för att bedöma sanningshalten. Även trovärdiga vittnesmål tillmäts stor vikt.Hoppas att detta var till någon hjälpVänligen

Sexuellt ofredande

2010-04-28 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej,jag har råkat ut för följande:anklagad för att ha "taffsat" på en tjej på krogen och sedan när jag blivit avvisad gett henne en örfil,brottet är rubriserat som sexuellt ofredande!? detta är dock inte korrekk,taffsning har inte förekommit och ej heller örfilen,dock en knuff på tjejens axel efter ordväxling och att jag blivit ryckt i håret,jag har inga vittnen men tror att det finns vittnen som stödjer målsägandes historia,vad kommer att ske och kan jag göra något för att undvika rättegång? Tack på förhand för svar.
Frida Larsson |Sexuellt ofredande föreligger om man genom ord eller handlande ofredar en person på ett sätt som är ägnat att kränka personens integritet; 6:10 Brottsbalken. En straffbar handling är en som typiskt sett duger för att kränka den andres sexuella integritet. Någon sådan kränkning behöver inte ha uppstått i det enskilda fallet; om offret känner sig kränkt eller inte har ingen avgörande betydelse. Detta gäller även omvänt, om en person känner sig kränk av en handling som, men hänsyn till de föreliggande omständigheterna, inte anses ägnad att kränka hans eller hennes sexuella integritet är de nödvändiga brottsrekvisiten inte uppfyllda. Varje handling av sexuell inriktning mot en enskild person innebär inte att brottet sexuellt ofredande anses begånget. För att ansvar ska kunna dömas för sexuellt ofredande måste gärningsmannen haft uppsåt beträffande de objektiva rekvisiten, dvs. du ska ha utfört handlingarna avsiktligen. Det krävs inte att man har uppsåt till att personen ska bli kränkt, utan om uppsåt finns till att utföra handlingarna är tillräckligt. För att du ska dömas till ansvar för sexuellt ofredande (eller något annat brott) måste det ställas utom allt rimligt tvivel att du begått den brottsliga handlingen. Detta innebär att det inte får föreligga ett rimligt tvivel om din skuld. Det är upp till åklagaren att bevisa detta. Utgången i detta fall kommer således vara om åklagaren kan ställa det utom rimligt tvivel att du begått handlingarna.

Preskription av brottmål

2010-03-14 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |HEJ! När jag var ett barn blev jag offer för en man som sexuellt utnyttjade mig under lång period, men som barn förstår man inte mycket, men nu efterhand känns det att det ändå inte är okej att "låta honom gå" utan att markera att han begått ett stort fel mot barn, man vet ju inte om det är fler som fallit offer, så nu undrar jag om jag anmäler detta nu, vad kommer hända? är det ens försent, det var ju ändå när jag var barn 5 -11 år, för ca 10 år sen, men fortfrande idag känns det bara hemskt att han fått gå undan såhär, Vad gör man, hur går det till? Tjänar det till att göra något rättsligt av det nu? Väldigt tacksam för svar!
|Hej, Tack för din fråga. Vill inledningvis beklaga det du har varit med om. När det handlar om brott som har begåtts långt tillbaka i tiden finns regler om preskription som måste beaktas. Att ett brott är preskriberat innebär att det inte längre är möjligt att väcka åtal. Tiden varierar beroende på hur allvarligt brottet är. Av den anledningen är det i ditt fall avgörande vad mer exakt det sexuella utnyttjandet bestått i. Det är i sin tur avgörande för brottets rubricering som avgör preskriptionstiden. Sexualbrott regleras i brottsbalkens 6:e kapitel och preskriptionstider i kapitel 35. Följande uppräkning innehåller de brott som, beroende på omständigheterna, kan vara aktuella i ditt fall och när preskription inträder (notera att uppräkningen inte nödvändigtvis är uttömmande). - Våldtäkt mot barn: preskriberas efter 10 år - Grov våldtäkt mot barn (om du blivit våldtagen utgör det faktum att det pågått under lång tid en omständighet som talar för att brottet är att betrakta som grovt): preskriberas efter 15 år - Sexuellt utnyttjande av barn: preskriberas efter 10 år - Sexuellt övergrepp mot barn: preskriberas efter 5 år - Grovt sexuellt övergrepp mot: preskriberas efter 10 årI Brottsbalken 35:4 st. 2 finns stadgas att när det gäller sexuella övergrepp riktade mot barn så börjar preskriptionstiden löpa från den dag då barnet fyller 18 år. Beroende på vilket brott du utsatts för är brottet därför inte nödvändigtvis preskriberat ännu. Min rekommendation är därför att du omgående gör en polisanmälan.Polis och åklagare kommer sedan att ta ställning till om de ska inleda en brottsutredning. För en mycket bra och närmare beskrivning av vad som händer efter en polisanmälan rekommenderar jag dig att gå in på brottsoffermyndighetens hemsida, www.brottsoffermyndigheten.se. Vänligen, Sanna Söder Kompleterat av,Hampus Sabel

Vad händer efter anmälan?

2010-02-07 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag satt och chattade på en internetsida i helgen och fick en förfrågan om jag ville tjäna 10000kr. Det var nämligen en kille som ville att jag skulle ta naken kort på nära håll på min sjuåriga dotter och skicka över till honom via msn. Jag skrev tillbaka att han inte skulle få några bilder och att han måste vara sjuk. Men kille verkar inte förstå för han fortsätter att skicka mail till mig och frågar om jag kan ordna bilder till honom. Har varit in till polisen och anmält honom så nu undrar jag vad kommer att hända med honom, kommer han att ev få något straff för detta. Tacksam för svar!
Anna Gustafsson |Hej, När Du gör en polisanmälan om brott så inleder polis eller åklagare en förundersökning mot den misstänkte. Det är oftast åklagaren som bestämmer vad som skall göras, och polisen som utreder om det har skett ett brott och i så fall vilket brott som skett. Om det finns tillräckligt starka bevis mot den misstänkte så kan förundersökningen leda till att den misstänkte åtalas. Åtal kan leda till rättegång där den misstänkte kan dömas att betala skadestånd till målsäganden (offret) och få ett straff. Det brott som kan vara aktuellt i den här situationen är Brottsbalken (BrB) kapitel 6, paragraf 8 https://lagen.nu/1962:700#A2, brottet heter "utnyttjande av barn för sexuell posering". Eftersom din dotter inte blev fotograferad så har brottet inte fullbordats, och då kan en gärningsman endast dömas för försök till brottet enligt brottsbalkens 23 kapitel, paragraf 1. För att dömas för försök till brott så skall det ha funnits en fara för att brottet skulle kunnat ha fullbordats, och den bedömningen görs vid varje enskilt fall. Jag kan tyvärr inte svara på om killen som försökte köpa bilder på din dotter kommer att åtalas eller inte, det är inte ovanligt att en polisanmälan inte leder till åtal. Som anmälare kan man känna sig dåligt behandlad av polis som lägger ned en förundersökning, men man skall veta att detta kan bero på brist på bevis, och inte är ett beslut personligt riktat till dig som anmälare. Om Du vill veta mer så kan jag rekommendera att du kontaktar Brottsofferjouren (www.boj.se). Vänliga hälsningar

Anmälningsskyldighet vid misstanke om att barn far illa

2007-06-13 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Sjukhusanställdas anmälningsplikt?Ett ärende har dykt upp: en trettonårig pojke kommer med sin nittonåriga älskare för att testa sig för könssjukdomar. Sexuallagen är tydlig: det rör sig om ett sexuellt förhållande som inte är legitimt. Men frågan som uppstår är om vi som sjukvårdsanställda är anmälningsskyldiga på samma sätt som vi är skyldiga att anmäla då barn far illa till exempel genom misshandel.Tacksam för svar.
Anna Lundgren |Anställda på sjukhus omfattas av anmälningsskyldigheten enl SoL 14 Kap 1 § 2 st (se http://lagen.nu/2001:453 ) . Av detta lagrum framgår en skyldighet att genast anmäla om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialtjänsten behöver ingripa till ett barns skydd. Det är barnets behov som ska vara utgångspunkten. Anmälningsskyldigheten inträder redan då det finns misstanke om att barn far illa eller riskerar att fara illa, d.v.s. även uppgifter som är svåra att bedöma eller inte är styrkta ska anmälas. Det är socialnämnden som utreder och bedömer eventuella behov av åtgärder. I detta fall handlar det om en som är 13-åring som har någon slags sexuell kontakt med en 19-åring, vilket innebär det att den senare troligtvis gör sig skyldig till någon typ av sexuellt övergrepp enligt BrB 6 Kap 4-6 §§ (se http://www.lagen.nu/1962:700 ). Detta oavsett om den sexuella kontakten skett med 13-åringens samtycke och oavsett om 19-åringen kände till den låga åldern hos hans sexpartner, så länge han hade skälig anledning att anta att partnern var under 15 år, se BrB 6 Kap 13 §.Då det alltså finns goda skäl för misstanke om brott mot barn ska detta anmälas till socialtjänsten.Med vänlig hälsning