Vinstutdelning på begäran av en aktiegägarminoritet

2016-05-30 i Bolag
FRÅGA
Hej!Jag är delägare i ett företag med 2 bröder, jag äger 40%, den ena brodern äger 40% och den andra 20%.Om det skulle vara så att jag vill ta utdelning men dem säger nej, kommer jag aldrig kunna ta utdelning för dem alltid har majoriteten av röster? Eller finns det något majoritetsskydd för mig?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Utgångspunkten är att ett eventuellt beslut om utdelning ska fattas av bolagets högsta organ enligt 18 kap.1 § Aktiebolagslag (2005:551). Ett stämmobeslut om utdelning fattas med enkel majoritet som innebär att ett förslag vid en omröstning måste stödjas av mer än hälften av det totala antalet avgivna röster.

För att komma till rätta med problemet att majoriteten i stället för att dela ut intjänad vinst försöker svälta ut minoriteten har det införts ett ägarskydd i 18:11 ABL som ska motverka utsvältning av minoritetsägare. De har därför getts rätt att under pågående stämma ta upp och genomdriva utdelning förutsatt att initiativ till detta tas av ägare till minst 10 % av aktierna. Det är dock bara högst 50 % av årets vinst som är åtkomlig (enligt fastställd balansräkning, med vissa avdrag) enligt denna regel. Enligt 18:11 st. 4 ABL har stämmomajoriteten rätt att hindra utdelning som överstiger 5 % av bolagets egna kapital (fritt plus bundet). Sist men inte minst ankommer det på majoritetsägarna och stämmans ordförande att kontrollera att allt går rätt till enligt samma paragraf. Men de kan påvisa att det strider mot 18:11 ABL eller täckningsprincipen i 17:3 ABL (dvs. en värdeöverföring är laglig bara om det bundna kapitalet hålls täckt).

Slutligen bör nämnas att det enligt 18:11 st. 2 ABL finns möjlighet att i bolagsordningen föreskriva att vinstutdelning får begäras av aktieägare med en mindre andel av bolagets aktier än vad som sägs i 18:11 st. 1 ABL (dvs. 10 % av samtliga aktier). Där får även föreskrivas att rätten till vinstutdelning ska avse ett högre belopp än vad som sägs i 18:11 st. 1 ABL (dvs.högst 50 % av årets vinst).

En begäran om vinstdelning härom ska framställas innan bolagsstämman fattar beslut om disposition av vinsten (18:11 st. 3 ABL).

Mot bakgrund av vad som sagts ovan kan man säga att det i ditt fall inte föreligger något hinder avseende kravet på ägandet av minst 10 % av samtliga aktier eftersom du redan äger 40 av aktierna. Under förutsättning att de övriga nämnda kraven är uppfyllda är möjligheten god att en begäran om vinstutdelning skulle kunna genomdrivas i ditt fall.

Hoppas att rådgivningen har varit behjälplig. Du är naturligtvis välkommen att kontakta oss igen om du vill ställa kompletterande frågor.

Nicole Cai
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (699)
2021-03-02 Aktier som apportegendom aktieägartillskott
2021-03-01 Kan en kund framställa krav efter att ett aktiebolag har sålts?
2021-02-28 Starta bolag: vilka lagar ska efterföljas?
2021-02-27 Vad händer med befintliga avtal när ett aktiebolag avvecklas?

Alla besvarade frågor (89867)