Vinstskatt på ärvda värdepapper

2019-10-31 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA
Hej, jag är enda dödsbodelägare efter min far som gick bort förra året. Nu ska hans aktier och fonder överlåtas till mig. Banken har upplyst mig om att dödsboet kommer få betala vinstskatt på den värdestegring som skett. Är detta riktigt? Kan inte värdepapperen överlåtas på ett sätt så att skatt betalas först den dag jag själv säljer dem?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till att börja med så tillämpar Sverige inte någon arvsskatt, vilket innebär att ett dödsbo inte betalar någon skatt vid förvärvandet av en kvarlåtenskap.

Som jag förstår din fråga så är din tanke inte att sälja några av de värdepapperen du ärvt i nuläget, utan först vid ett senare tillfälle. Aktier och fonder hör till inkomstslaget kapital, och regleras skattemässigt i inkomstskattelagen (IL). I 44 kap. 26 § IL är huvudregeln att kapitalvinster ska tas upp till beskattning det år som tillgången säljs. I 44 kap. 21 § IL anges det att när en tillgång ärvs ska förvärvaren av tillgången träda in i den tidigare ägarens skattemässiga situation. Detta innebär för dig att beskattningen sker först vid en eventuell försäljning. Skatten beräknas på det pris som din far köpte värdepapperen för, eller genom en schablonberäkning om inköpspriset inte går att finna.

Sammanfattning:

Då du är ensam dödsbodelägare så behövs det inte upprättas något skriftligt arvskifte, utan det räcker med en bouppteckning. Av informationen i frågan anser jag att du inte kommer behöva betala någon vinstskatt enbart för överlåtelsen av värdepapperen. Jag rekommenderar dock att du kontaktar banken för mer upplysning om det finns andra orsaker än de som du nämnt i din fråga.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ebba Thor
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll