Vilket prioriteras: ett överkryssat testamente eller gåvobrev daterat efter testamentet?

Min far gick bort 2018. Han och jag har ägt en sommarstuga 50% var, sedan 1993. Tyvärr var vi ovänner 1997-2012 p.g.a att han ville bestämma när jag "fick" vara där. 2012 gick min mor bort. Kort efter det bad han mig om förlåtelse för hur han behandlat mig. Han skrev 2013 över sina 50% av huset till mig som gåva, med tillägget "ska inte ses som förskott på arv". Min syster har aldrig gillat sommarstugan och har aldrig varit där. När vi röjde i hans lägenhet hittade vi ett testamente (som dock var överkryssat) upprättat 1997 (när vi var som mest ovänner). I testamentet vill han att hans 50% av sommarstugan ska fördelas lika mellan min systers barn! Jag blev naturligtvis chockad, och undrar nu vad gäller, testamentet eller gåvobrevet? Jag har nu lagfarten på 100% av huset. Tacksam för svar, hej

Lawline svarar

Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline!

Testatorns vilja

Testatorns vilja är det som ligger till grund för ett testamente. Det spelar alltså ingen roll vad arvingar eller testamentstagare tycker, utan det är testatorns vilja, såsom den går att utläsa ur testamentet som spelar roll. Därav sker all tolkning av testamente på grundval av testatorns vilja, 11 kap 1 §, Ärvdabalk (1958:637), se https://lagen.nu/1958:637.

Giltigt testamente

För att ett testamente ska vara giltigt måste det vara (1) skriftligt och (2) bevittnat, 10 kap 1-2 §§ ÄB. Uppfyller testamentet inte de här kraven är det ogiltigt.

Återkallelse testamente

Återkallelse av testamente kan ske formlöst, det är dock en fråga om en rättshandling. För att ett återkallande ska vara gällande måste det finnas ett nytt formriktigt testamente som ersätter det gamla, det gamla testamentet ska ha förstörts eller så ska testator otvetydigt ha angett att det upprättade testamentet inte längre representerade hans yttersta vilja, 10 kap 5 § ÄB.

Vid förstört testamente måste det bevisas att det kommit bort för att testatorn förstört det, annars kommer det att anses vara giltigt om innehållet kan bevisas. Dock ska det framhållas att om det råder tveksamheter kring huruvida ett testamente har blivit återkallat eller inte, kommer det med stor sannolikhet att anses som om testamentet fortfarande är giltigt.

Eftersom din far efter testamentets upprättande har utfärdat ett gåvobrev till dig, samt att ni hittat det gamla testamentet som var överkryssat, kan de här omständigheterna tolkas som att din fars yttersta vilja var att du skulle ha 50% av gården. Problematiskt i det här läget är att ni inte vet vem som har kryssat över det gamla testamentet. Bevisbördan för att påvisa att det överkryssade testamentet inte är gällande (makulerat) och ställa det utom tvivel, kommer att hamna på dig eftersom det är du som hävdar ett återkallande av testamentet, se NJA1974 s. 646. Däremot, om din syster åberopar att testamentet är gällande så måste hon bevisa att det inte var din fars avsikt att makulera testamentet. Hon ska dock endast göra det övervägande sannolikt, vilket är en mindre bevisbörda än vad du kommer att ha, NJA 1960 s 227 och NJA 1977 s 168.

Villkorat gåvobrevet

När arvingar har fått gåvor under förälderns livstid kan detta ses som förskott på arv om inget annat har angivits, detta är i enlighet med presumtionen att lagstiftaren har utgått från att den avlidnas önskan var att kvarlåtenskapen ska delas lika mellan arvingarna, 6 kap 1 §, ÄB. Eftersom det här endast är en presumtion kan arvlåtaren ge uttryck för en vilja om att en gåva inte ska ses som förskott på arv, precis som i fallet med din pappa. Det här innebär alltså att om det är helt riktigt och gällande att gåvan du har mottagit inte ska ses som förskott på arv.

Sammanfattningsvis

Som tidigare framhållits är det testatorns yttersta vilja som ligger till grund för tolkningen av huruvida det överstrukna testamentet är återkallat eller inte. Om det kan bevisas att det är din far som strukit över testamentet så kan det tolkas som ett tydligt uttryck för hans vilja att återkalla testamentet, vilket då inte längre kommer att utgöra någon konkurrens gentemot gåvobrevet. För att ändra eller göra tillägg i ett testamente krävs det att så sker både skriftligt och med två vittnen, det räcker alltså inte att tillägg görs. Varför det här är viktigt i din fråga är för att att det betyder i så fall att gåvan, om testamentet kommer att anses vara giltigt, kommer att gå åter eftersom det inte var ett giltigt tillägg i din fars testamente och att egendomen ska fördelas på annat sätt. Utifrån de premisserna som framhållits i frågan, och då utgår jag från att det är din far som strukit över det första testamentet, så pekar det på att din fars yttersta vilja var att du skulle ha hans del av sommarstugan och att detta inte skulle ses som ett förskott på arv. Är det så att det kommer upp till tvist så kommer det att tas i beaktning det faktum att ni var ovänner under tiden för upprättandet av testamentet, samt att din far genom upprättandet av gåvobrevet kan ses som att han genom handling (konkludent handlande) bekräftade återkallelsen av testamentet.

Vill du ha fortsatt rådgivning av Lawline är du välkommen att boka tid hos jurist för 1699kr ink. moms, se http://www.lawline.se/boka.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Ophelia WigströmRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning